Господарські зв’язки суб’єктів оптового ринку

  Азарян О. М., Баширов І. Х., Воробйов Б. З., Жаболенко М. В., Криковцева Н. О. Маркетинг: принципи та функції.

Господарські зв’язки суб’єктів оптового ринку

Дипломная работа

Экономика

Другие дипломы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
поточних активів і впливає на фінансовий стан підприємства. Значення аналізу дебіторської заборгованості особливо зростає в період інфляції, коли іммобілізація власних оборотних активів стає дуже невигідною.

Проведемо аналіз дебіторської заборгованості ПП „Еврика”. Доцільно визначити темпи зростання дебіторської заборгованості і порівняти їх з минулими періодами. Більш високі темпи зростання порівняно з минулими періодами, пов'язані з неплатежами, свідчать про погіршення платоспроможності підприємства. Вірогідність повернення дебіторської заборгованості визначається за досвідом минулих років та реальних умов.

В табл. 3.4 наведено дані щодо динаміки дебіторської заборгованості підприємства.

Таким чином, у 2008 році порівняно з 2007 роком обсяг дебіторської заборгованості ПП „Еврика” зріс на 201,5 тис. грн., або на 34,29% за рахунок збільшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 155,3 тис. грн., або на 61,31%, збільшення дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на 9,3 тис. грн., або на 6,73%, зменшення заборгованості із внутрішніх розрахунків на 7,8 тис. грн., або на 10,37% та збільшення іншої дебіторської заборгованості на 44,8 тис. грн., або на 37,06%.

 

Таблиця 3.4

Аналіз дебіторської заборгованості ПП „Еврика”

тис. грн.

Показник2006 рік2007 рік2008 рікАбсолютне відхилення (+,-)Темп приросту, %2007/ 20062008/ 20062008/ 20072007/ 20062008/ 20062008/ 200712345678910Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги259,9253,3408,6-6,6148,7155,3-2,5457,2161,31Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом97,2138,2147,54150,39,342,1851,756,73Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків58,075,267,417,29,4-7,829,6616,21-10,37Інша дебіторська заборгованість113,9120,9165,7751,844,86,1545,4837,06Разом529,0587,7789,258,7260,2201,511,149,1934,29

У табл. 3.5 наведена динаміка структури дебіторської заборгованості ПП „Еврика”.

Як показують розрахункові дані, найбільшу частку у структурі дебіторської заборгованості ПП „Еврика” складає дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (51,78% у 2008 році).

При цьому спостерігається зростання її частки на 8,68%. Знижується частка дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на 4,83% та частка дебіторської заборгованості із внутрішніх розрахунків на 4,26%.

 

Таблиця 3.5

Динаміка структури дебіторської заборгованості ПП „Еврика”

Показник% структури 2006 року% структури 2007 року% структури 2008 рокуАбсолютне відхилення (+,-)2007/ 20062008/ 20062008/ 2007Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги49,1343,1051,78-6,032,658,68Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом18,3823,5218,695,140,31-4,83Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків10,9612,808,541,84-2,42-4,26Інша дебіторська заборгованість21,5320,5820,99-0,95-0,540,41Разом100,0100,0100,0000

Оцінку ефективності формування дебіторської заборгованості ПП „Еврика” проведемо за допомогою розрахунку середніх періодів погашення дебіторської заборгованості як в цілому по підприємству, так й окремими групами дебіторів. Середній обсяг дебіторської заборгованості розраховане як середнє арифметичне значення обсягів дебіторської заборгованості протягом року. Обсяг операцій підприємства, якій повязаний з утворенням дебіторської заборгованості окремої групи дебіторів визначено за даними управлінського обліку. Кількість днів у році 365 дні. Розрахунки представимо у табл. 3.6.

Наведені розрахунки вказують, що середній термін погашення дебіторської заборгованості ПП „Еврика” становив у 2008 році 2 дні, що є цілком прийнятним для підприємства. При цьому період погашення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги складає 1 день, за розрахунками з бюджетом 1 день, із внутрішніх розрахунків 1 день, іншої дебіторської заборгованості на 1 день.

Таблиця 3.6

Період погашення дебіторської заборгованості ПП „Еврика” у 2008 році

Дебіторська заборгованістьСередній обсяг дебіторської, тис. грн.Період погашення дебіторської заборгованості, днівЗа товари, роботи, послуги331,01За розрахунками з бюджетом142,91Із внутрішніх розрахунків71,31Інша дебіторська заборгованість143,31Разом688,52

Таким чином, загальна ефективність формування дебіторської заборгованості ПП „Еврика” достатня, однак слід приділити увагу окремим дебіторам, які сприяють затримці платежів.

Використовуючи дані бухгалтерського та управлінського обліку ПП „Еврика” проведемо диференціацію його дебіторської заборгованості, поділивши її на дві групи: дебіторська заборгованість, термін сплати якої ще не настав та заборгованість з простроченим терміном сплати. Дані наведено в табл. 3.7.

 

Таблиця 3.7

Поділ дебіторської заборгованості ПП „Еврика” за терміном погашення

тис. грн.

Показник2006 рік2007 рік2008 рікАбсолютне відхилення (+,-)Темп приросту, %2007/ 20062008/ 20062008/ 20072007/ 20062008/ 20062008/ 2007Дебіторська заборгованість, термін сплати якої ще не настав403,6587,7789,2184,1385,6201,545,6195,5434,29Дебіторська заборгованість з простроченим терміном сплати125,400-125,4-125,40-100-1000Разом529,0587,7789,258,7260,2201,511,149,1934,29За даними табл. 3.7 можна побачити, що загальний обсяг дебіторської заборгованості ПП „Еврика”, термін сплати якої ще не настав, має загальну тенденцію до зростання.

Дебіторська заборгованість, термін сплати якої ще не настав, у ПП „Еврика” у 2006 р. склала 403,6 тис. грн., у 2007 р. 587,7 тис. грн., а у 2008 р. 789,2 тис. грн. Дебіторська заборгованість з простроченим терміном сплати у 2006 р. становила 125,4 тис. грн., а протягом 2007-2008 рр. була відсутня. Дотримання подібної позитивної тенденції у майбутньому сприятиме підвищенню ефективності діяльності ПП „Еврика”.

Бухгалтерія ПП „Еврика” організовує систематичний контроль за станом оплати покупцями відвантаженої чи відпущеної на місці продукції, а при виникненні дебіторської заборгованості застосовує заходи щодо припинення подальшої поставки продукції боржникам, найшвидшої оплати відвантаженої продукції і накладення штрафних санкцій на боржників.

Динаміка структури дебіторської заборгованості ПП „Еврика” за терміном погашення представлена у табл. 3.8.

 

Таблиця 3.8

Динаміка структури дебіторської заборгованості ПП „Еврика” за терміном погашення

Показник% структури 2006 року% структури 2007 року% структури 2008 рокуАбсолютне відхилення (+,-)2007/ 20062008/ 20062008/ 2007Дебіторська заборгованість, термін сплати якої ще не настав76,29100,0100,026,7126,710Дебіторська заборгованість з простроченим терміном сплати23,7100-23,71-23,710Разом100,0100,0100,0000

Таким чином, дебіторська заборгованість з простроченим терміном сплати у загальній структурі дебіторської заборгованості ПП „Еврика” у 2006 році складала 23,71%, а протягом 2007-2008 рр. взагалі була зведена до нуля, що позитивно характеризує процеси управління дебіторською заборгованістю підприємства.

У процесі аналізу кредитних операцій доцільно окремо вивчати наявність, склад і структуру кредиторської заборгованості, частоту і причини створення простроченої кредиторської заборгованості.

Особлива увага має приділятися даті виникнення кредиторської заборгованості, термінам її погашення, часу прострочення повернення боргу, причинам її виникнення.

Для вивчення складу і структури кредиторської заборгованості, її динаміки доцільно також складати спеціальну аналогічну табл. 3.9.

 

Таблиця 3.9

Склад кредиторської заборгованості ПП „Еврика”

тис. грн.

Показник2006 рік2007 рік2008 рік(+,-)Темп приросту, %2007/ 20062008/ 20062008/ 20072007/ 20062008/ 20062008/ 2007За товари, роботи і послуги258,6245,1459,7-13,5201,1214,6-5,2277,7687,56З одержаних авансів31,481,293,849,862,412,6158,60198,7315,52З бюджетом134,1138,0239,23,9105,1101,22,9178,3773,33Зі страхування95,493,7162,5-1,767,168,8-1,7870,3473,43З оплати праці184,0146,2278,8-37,894,8132,6-20,5451,5290,70Разом703,5704,21234,00,7530,5529,80,1075,4175,23

Зростання кредиторської заборгованості заслуговує негативної оцінки і керівництву треба звернути на це увагу.

Дані таблиці показують, що в структурі кредиторської заборгованості ПП „Еврика” відбулися суттєві зміни, що повязані зі зростанням величини кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги.

У 2008 році кредиторська заборгованість порівняно з 2007 роком збільшилася на 529,8 тис. грн., або на 75,23%, що негативно характеризує діяльність підприємства. Кредиторська заборгованість ПП „Еврика” за товари, роботи та послуги утворилася за рахунок невчасної сплати коштів постачальникам матеріалів.

Динаміку структури кредиторської заборгованості представимо у наступній таблиці (табл. 3.10).

 

Таблиця 3.10

Динаміка структури кредиторської заборгованості ПП „Еврика”

Показник% струк-тури 2006 року% струк-тури 2007 року% струк-тури 2008 рокуАбсолютне відхилення (+,-)2007/ 20062008/ 20062008/ 2007За короткостроковими кредитами банків та за товари, роботи і послуги36,7634,8137,25-1,950,492,45З одержаних авансів4,4611,537,607,073,14-3,93З бюджетом19,0619,6019,380,530,32-0,21Зі страхування13,5613,3113,17-0,25-0,39-0,14З оплати праці26,1520,7622,59-5,39-3,561,83Разом100,0100,0100,0000

Таким чином, найбільшу частку у структурі кредиторської заборгованості ПП „Еврика” складає заборгованість перед банківськими установами та перед постачальниками за товари, роботи і послуги, частка якої у 2008 році зросла на 2,45 пункти порівняно з 2007 роком та на 0,49 пункти порівняно з 2006 роком.

У разі залучення банківських кредитів фінансові аналітики та управлінський персонал підприємства аналізують ефективність таких операцій.

Отже, ефективність договірних відносини підприємства забезпечується дотриманням пл

Похожие работы

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>