Господарські зв’язки суб’єктів оптового ринку

  Азарян О. М., Баширов І. Х., Воробйов Б. З., Жаболенко М. В., Криковцева Н. О. Маркетинг: принципи та функції.

Господарські зв’язки суб’єктів оптового ринку

Дипломная работа

Экономика

Другие дипломы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
арів, яка забезпечить їх досягнення з мінімальними витратами. При цьому треба прийняти рішення стосовно того, як потрібно працювати із замовниками (обробка замовлень); де потрібно зберігати товарно-матеріальні запаси (складування); який запас завжди необхідний (товарно-матеріальні запаси); як треба відвантажувати товари (транспортування). Підприємство детально розглядає значення цих рішень з огляду на маркетинг.

ІІІ. Шляхи покращення господарських звязків субєктів оптового ринку

 

3.1 Впровадження прямих договірних звязків торговельних підприємств із виробниками товарів

 

Удосконалення організації договірних відносин ПП „Еврика” полягає у налагодженні виконання умов укладених договорів. Це в свою чергу забезпечується шляхом управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства.

Управління дебіторською заборгованістю передбачає передовсім знання факторів, що обумовлюють її обсяг, склад та структуру.

Перелік основних факторів та характер їх впливу на дебіторську заборгованість ПП „Еврика” приведено у табл. 3.1.

Надання відстрочки покупцям товарів, що реалізує підприємство, є одним з активних інструментів його збутової політики, орієнтованої на зростання обсягу продажу.

Отже, обсяг виникнення дебіторської заборгованості покупців залежить від інтенсивності та ефективності використання цього фінансового інструмента, зростання обсягів реалізації ПП „Еврика”.

 

Таблиця 3.1

Фактори, що обумовлюють обсяги дебіторської заборгованості постачальників ПП „Еврика”

ФакториХарактер впливу на дебіторську заборгованість121. Обсяги товарної пропозиціїЧим більші обсяги товарної пропозиції, тим виші можливості підприємства у формуванні умов постачання товарів, виходячи з своїх інтересів, і відповідно нижчі обсяги формування дебіторської заборгованості2. Залежність від окремих постачальниківЧим нижча залежність підприємства від окремого постачальника, тим вищі його можливості у зниженні обсягів авансових платежів та скороченні термінів поставки3. Ступінь монопольності становища підприємства на ринкуЧим більшу питому вагу в загальному обсязі реалізації має підприємство, тим більші його можливості у скороченні обсягів дебіторської заборгованості4. Імідж підприємства з точки зору платоспроможності та надійності як господарюючого партнераЧим кращий імідж має підприємство, тим нижчі ризики невиконання ним своїх зобовязань, а отже, кращі умови для поставки товарів без попередньої оплати5. Постійність господарських звязків з окремим постачальникомПостійні господарські звязки обумовлюють довіру до підприємства, а отже, обумовлюють зниження обсягів авансової оплати

Основні фактори, що обумовлюють обсяги виникнення цього виду дебіторської заборгованості, наведені у табл. 3.2.

 

Таблиця 3.2

Фактори, що обумовлюють обсяги дебіторської заборгованості покупців ПП „Еврика”

ФакториХарактер впливу на дебіторську заборгованість121. Обсяги товарообороту, що реалізуються на умовах відстрочки платніЧим більші обсяги продажу товарів на умовах споживчого або комерційного кредиту, тим вищі обсяги формування дебіторської заборгованості2. Конюнктура споживчого ринку, труднощі із збутом окремих видів товарівЗростання обсягів товарної пропозиції на певному сегменті споживчого ринку (по окремому виду чи групі товарів), погіршення конюнктури обумовлюють використання кредитних форм продажу товарів, і, відповідно, збільшують обсяги дебіторської заборгованості3. Поточна платоспроможність покупців-субєктів кредитуванняЧим нижча поточна платоспроможність покупців, тим більш привабливим для них є отримання кредиту на покупку4. Привабливість умов надання кредиту покупцямЧим більш привабливі для покупців умови отримання кредиту, тим більший обсяг дебіторської заборгованості має підприємство5. Субєкти надання кредиту, вимоги щодо них виставляютьсяЧим більше коло потенційних споживачів користується кредитом підприємства, тим більші обсяги виникнення дебіторської заборгованості. Чим вимогливіше підприємство ставиться до оцінки платоспроможності дебіторів, тим обсяг дебіторської заборгованості менший, а якість вищаТаким чином, обсяги дебіторської заборгованості ПП „Еврика” формуються під впливом досить широкої системи факторів як внутрішнього, так і зовнішнього характеру.

Фактори впливу зовнішнього середовища повязані передовсім з конюнктурою споживчого ринку, ринку товарних та матеріальних ресурсів. Вони обумовлюють можливості використання комерційного та споживчого кредиту як інструменту реалізації економічних інтересів підприємства - стимулювання реалізації, формування конкурентоспроможного товарного асортименту тощо. Вплив цієї групи факторів вивчається на основі проведення моніторингу стану відповідних ринків, змін їх конюнктури.

Фактори внутрішнього середовища обумовлені дією кожної окремої політики, що проводить підприємство асортиментної, цінової, маркетингової, матеріально-технічного постачання тощо. Характер та ступінь ефективності кожної політики, що проводиться, обумовлює їх вплив на обсяги дебіторської заборгованості підприємства [34, с. 162].

Розглядаючи фактори, що обумовлюють обсяги дебіторської заборгованості підприємства на певний період (дату), необхідно визначати не лише фактори формування дебіторської заборгованості, а й фактори, що обумовлюють обсяги її погашення.

Таким чином, дебіторська заборгованість постачальників підприємства може бути обумовлена необхідністю оновлення товарного портфеля підприємства, змінами в асортименті товарів, що реалізуються, розширенням кола постачальників або необхідністю співпраці з конкретним постачальником.

У сучасних умовах господарювання, за наявності конкуренції як невід'ємного елемента ринкової економіки та складнощів реалізації і збуту ПП „Еврика” продає товари, використовуючи форми послідовної оплати. Таким чином у підприємства з'являється дебіторська заборгованість, яка виступає важливою складовою оборотного капіталу. При аналізі поточних активів особливе місце посідає вивчення динаміки, складу, структури, причин, строків існування і давності створення дебіторської заборгованості.

У процесі аналізу ефективності використання товарних кредитів досліджуються питання за схемою, наведеною на рис. 3.1.

Розглянемо перший етап. За умови, що підприємство постійно використовує кредити для поповнення оборотних коштів і тому постійно має залишки заборгованості з кредитів, швидкість оборотності або тривалість одного обороту в днях (Тоб).

Середня величина заборгованості за кредитами розраховується або за даними фінансової звітності ф. № 1 «Баланс», або за аналітичними даними бухгалтерського обліку і розрахунком за середньою простою арифметичною або за середньозваженою, або за середньохронологічною.

 

Послідовність аналізу ефективності використання товарних кредитівВизначення оборотності кредитів і порівняння швидкості їх обороту із швидкістю оборотних активівВизначення ціни кредиту Порівняння частки прибутку від реалізації продукції, за рахунок товарних кредитів, зі сплаченими процентами за кредитФормування загальних висновків щодо доцільності використання товарних кредитівРис. 3.1. Аналіз ефективності використання товарних кредитів ПП „Еврика”

 

Тривалість одного обороту кредитів може перевищувати тривалість 1 обороту оборотних активів або бути нижчою.

Якщо швидкість обороту банківських кредитів нижче швидкості обороту оборотних активів, то це негативно позначається на оборотності поточних активів ПП „Еврика”.

Відповідні порівняння розрахунків швидкості обороту товарних кредитів та швидкості обороту оборотних активів наведені у табл. 3.3.

 

Таблиця 3.3

Динаміка швидкості обороту товарних кредитів та швидкості обороту оборотних активів ПП „Еврика”

Показник 2006 рік2007 рік2008 рікАбсолютне відхилення (+,-)2007/ 20062008/ 20062008/ 2007Швидкість обороту товарних кредитів, оборотів2,52,01,8-0,5-0,7-0,2Швидкість обороту оборотних активів, оборотів2,21,01,3-1,2-0,90,3

Отже, протягом досліджуваного періоду швидкість обороту товарних кредитів ПП „Еврика” перевищувала швидкість обороту оборотних активів у 2006 р. на 0,3 обороти, у 2007 р. на 2 обороти, а у 2008 р. на 0,5 обороти, що є позитивним фактором.

На другому етапі розраховуються витрати підприємства у зв'язку із залученням кредиту. Обчислюється середній річний процент, який підприємство реально сплатило за досліджуваний період, і зіставляється із середнім позичковим процентом, який вважається прийнятим у конкретних умовах аналізованого періоду за умови врахування середньоринкових норм дохідності та інфляції. Перевищення прийнятого рівня процентів за кредит над рівнем сплачених процентів підприємством свідчить про те, що контрагенту вигідно підтримувати на таких умовах кредитні відносини.

Перевищення рівня сплачених підприємством процентів над прийнятим рівнем процентів за кредит характеризує недоцільність використання на таких умовах залучених кредитів.

Перевищення прийнятого рівня процентів за кредит над рівнем фактично сплачених підприємством банку показує, що для суб'єкта господарювання вигідно працювати з даним контрагентом: розмір витрат підприємства у зв'язку із залученням товарних кредитів нижчий за їхню ціну.

Таким чином, управління дебіторською та кредиторською заборгованістю ПП „Еврика” забезпечується завдяки налагодженій системі їх управління та дотримання платіжної дисципліни, що в свою чергу сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємства.

 

3.2 Удосконалення форм і методів комерційних розрахунків

 

Оцінку комерційних звязків ПП „Еврика” можна прослідкувати на прикладі виконання договірних зобовязань.

Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі

Похожие работы

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>