Господарські зв’язки суб’єктів оптового ринку

  Азарян О. М., Баширов І. Х., Воробйов Б. З., Жаболенко М. В., Криковцева Н. О. Маркетинг: принципи та функції.

Господарські зв’язки суб’єктів оптового ринку

Дипломная работа

Экономика

Другие дипломы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
вреності власного капіталуВласні обігові кошти / Власний капітал0,740,300,32Коефіцієнт концентрації позикового капіталуПозиковий капітал / Пасиви0,390,090,11Коефіцієнт фінансуванняВласні кошти / Позикові кошти1,1510,757,82Коефіцієнт фінансової стійкості(Власний капітал + Довгострокові зобов'язання) / Пасиви0,450,910,89

Таким чином, у 2008 р. порівняно з 2007 р. спостерігається зниження показників фінансової стійкості ПП „Еврика”, однак фінансовий стан підприємства характеризується як стійкий.

Динаміка показників ділової активності ПП „Еврика” представлена у табл. 2.6.

Таким чином, спостерігається деяке зниження показників ділової активності ПП „Еврика”, на що вказує в першу чергу зростання періоду операційного та фінансового циклу, що вказує на негативні тенденції у діяльності підприємства.

 

Таблиця 2.6

Динаміка показників ділової активності ПП „Еврика”

ПоказникФормула для розрахунку2006 рік2007 рік2008 рік12345Оборотність активівЧиста виручка від реалізації продукції / Активи1,301,541,46ФондовіддачаЧиста виручка від реалізації продукції / Основні виробничі фонди1,672,663,41Коефіцієнт оборотності обігових коштівЧиста виручка від реалізації продукції / Обігові кошти5,884,263,70Період одного обороту обігових коштів360 / Коефіцієнт оборотності обігових коштів61,2084,5697,33Коефіцієнт оборотності запасівСобівартість реалізації / Середні запаси1,826,794,19Період одного обороту запасів360 / Коефіцієнт оборотності запасів198,2153,0185,97Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованостіЧиста виручка від реалізації продукції / Середня дебіторська заборгованість20,4924,7534,93Період погашення дебіторської заборгованості360 / Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості17,5714,5510,31Коефіцієнт оборотності готової продукціїЧиста виручка від реалізації продукції / Готова продукція103,18104,5321,79Період погашення кредиторської заборгованостіСередня кредиторська заборгованість*360 / Собівартість реалізації163,4229,3238,20Період операційного циклу (днів)Сума періодів запасу і дебіторської заборгованості215,7867,5696,27Період фінансового циклуПеріод операційного циклу за мінусом періоду погашення кредиторської заборгованості52,3638,2458,07Коефіцієнт оборотності власного капіталуЧиста виручка від реалізації продукції / Власний капітал1,681,64

Відділ маркетингу, відділ зовнішньоекономічних звязків (ВЗЕЗ) та бухгалтерія ПП „Еврика” формує комерційну службу підприємства, до функцій якої входить налагодження звязків із субєктами ринку.

Організація торговельної діяльності у ПП „Еврика” дуже складна і клопітка робота. Вона вимагає уважного опрацювання таких питань як конюнктура ринку, потенціальні покупці і продавці, встановлення ділових контактів з ними, проведених переговорів, підписання угод і т.д.

Тому, для ефективного керівництва на рівні підприємства, необхідна адекватна до умов його роботи структура управління.

Організаційно-виробнича структура ПП „Еврика” відображає побудову системи, якою управляють, структура управління системи, яка управляє, а організаційна структура підприємства побудову і взаємозв'язок обох даних систем.

Апарат управління ПП „Еврика” будується з урахуванням необхідного оновлення ланок (по горизонталі) і ступенів чи рівнів управління (по вертикалі). Ланка управління це структурний підрозділ чи окремі спеціалісти, що виконують відповідні функції управління.

Організаційна структура управління ПП „Еврика” як складова частина внутрішньофірмового управління визначається, насамперед, загальною стратегією підприємства. Загальноприйнято вважати стратегію засобом виживання фірми шляхом адаптування до середовища, а структуру конструкцією, що її підтримує. Ланки ланцюга „середовище стратегія структура” взаємопов'язані і взаємозумовлені. Якщо вони не відповідають одне одному, то під загрозу ставиться саме існування фірми.

Організаційна структура управління ПП „Еврика” визначається тією метою і завданнями, які вона покликана вирішувати. Її мета максималізація прибутку на довготривалий період за рахунок ефективної участі в підприємництві. Організаційна структура управління ПП „Еврика”, як і внутрішньофірмового управління, повинна постійно розвиватися і вдосконалюватися, пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі і сфері управління. Її форми і методи не можуть залишатися незмінними.

Таким чином, структура управління ПП „Еврика” відображає побудову системи управління в даній сфері, тобто органи, служби, апарат, що здійснює управління.

 

2.2 Формування товарної політики на підприємстві

 

Складовими оцінки стратегічного маркетингового управління маркетинговим потенціалом є оцінка складових маркетингу (рис. 2.2), що передбачає аудит функцій стратегічного маркетингового управління.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Блок-схема оцінки маркетингового потенціалу ПП „Еврика”

 

У процесі стратегічного бенчмаркінгу товарної політики досліджених груп підприємств нами були оцінені такі показники, як: стратегічна привабливість товарного портфеля підприємства; реалізація товарних стратегій; ефективність політики нововведень; ефективність управління товарними ризиками.

У процесі стратегічного бенчмаркінга товарної політики підприємств партнерів нами був використаний метод портфельного аналізу.

При аналізі товарного портфеля досліджуваних підприємств за допомогою матриці Бостонської консультаційної групи ми розподілили товарні груп досліджених підприємств по зонах матриці БКГ, що дозволило нам зробити наступні висновки. Перевага в асортиментній структурі підприємства того чи іншого стратегічного господарського підрозділу (СГП) практично не залежить від розміру ринкової частки підприємства.

З метою визначення лідируючих позицій досліджуваних підприємств ми розподілили товари підприємства по зонах матриці БКГ таким чином, що підприємство виявилося в зоні матриці відповідно до того, який СГП займає найбільшу питому вагу в обсязі реалізації підприємства (рис. 2.3).

 

Питома вага в загальному обємі реалізації, %ДІЙНІ КОРОВИ

ЗІРКИ

 

Фільтри для води

ІонізаториСОБАКИ

Труби водопровідні

 

ВАЖКІ ДІТИ

Темп зростання обєму продаж, % найбільша питома вага в обсязі реалізації підприємства

Рис. 2.3. Розподіл товарів ПП „Еврика” по зонам матриці БКГ

 

Такий розподіл дозволив нам зробити висновок, що не всі товари СГП «Зірки» займають найбільшу питому вагу, але ж це товари, що приносять найбільший прибуток підприємству, що характеризуються зростанням, як попиту, так і ринкової частки. Таким чином, позиції, що лідирують, по питомій вазі найбільш прибуткових товарів у загальному обсязі реалізації підприємства зайняли: фільтри для води, іонізатори (43,0%).

Група товарів, які знаходяться на стадії спаду, належить до СГП «Собаки». До даної групи входять водопровідні труби, які виготовляє ПП „Еврика”.

Альтернативним підходом портфельного аналізу є матриця General Electric McKinsey. В якості параметрів матриці нами використані: стратегічна привабливість товарного портфеля і конкурентна позиція підприємства.

Критеріями стратегічної привабливості товарного портфеля підприємства були узяті: темп зростання обсягу продажів, відповідність структури товарного асортименту і відповідність якості товарів вимогам споживачів, оновлюємість товарного асортименту, урахування стадії життєвого циклу товару при формуванні товарного портфеля, урахування споживчих переваг при формуванні товарного портфеля, урахування досвіду «лідера» при формуванні товарного портфеля (табл. 2.7).

 

Таблиця 2.7

SNW аналіз товарної політики в досліджуваних підприємствах

ПідприємстваКритерії оцінки, балиСтратегічна привабливість товарного портфеля підприємстваЕфективність реалізації товарних стратегійЕфективність політики нововведеньЕфективність управління товарними ризикамиСередня оцінкаSNWSNWSNWSNWSNWПП „Еврика”86886,0ТОВ „Буд-комплекс”21553,3ТОВ „ОЛВ-Київ”86987,8

У зоні зростання (зоні високого пріоритету для інвестування) знаходяться товарні портфелі таких досліджених підприємств, як ПП „Еврика”, ТОВ „ОЛВ-Київ”. У зоні відходу (зоні низького пріоритету для інвестування) знаходиться ТОВ „Будкомплекс”. Це сама невигідна зона. Стратегічна орієнтація даних підприємств продовження діяльності без інвестицій.

Бенчмаркінг товарної політики досліджених підприємств по десятибальній шкалі показав, що лідируючі позиції займає ТОВ ОЛВ-Київ”.

У ТОВ „ОЛВ-Київ” найбільшу питому вагу займає СГП «Зірки», стратегічна привабливість товарного портфеля підприємства висока, ефективність політики нововведень і управління товарними ризиками оцінені високо, що і визначило лідируючі позиції підприємства. Позиції близькі до лідируючого займає ПП „Еврика”. Для даного підприємства стратегічним пріоритетом у товарній політиці повинне стати підвищення ефективності реалізації товарних стратегій. Для таких підприємств, як ТОВ „Будкомплекс” стратегічними пріоритетами повинні стати: підвищення стратегічної привабливості товарного портфеля, підвищення ефективності реалізації товарних стратегій і управління товарними ризиками.

У процесі стратегічного бенчмаркінга збутової політики досліджених груп підприємств нами була використана матриця, побудована за такими показниками: стратегічна привабливість цільового ринку підприємства і стратегічний збутовий потенціал підприємства. Стратегічну привабливість цільового ринку підприємства ми оцінювали по десятибальній шкалі за допомогою показників (табл. 2.8): тенденції зміни місткості ринку, рівень пр

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>