Господарські зв’язки суб’єктів оптового ринку

  Азарян О. М., Баширов І. Х., Воробйов Б. З., Жаболенко М. В., Криковцева Н. О. Маркетинг: принципи та функції.

Господарські зв’язки суб’єктів оптового ринку

Дипломная работа

Экономика

Другие дипломы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
іджень є дані динаміки продажу в регіоні і ступінь охоплення платоспроможного попиту населення; дані про структурні зрушення в товарообороті; прогнози випуску продукції галузями промисловості і надходження місцевих та імпортних товарних ресурсів; відомості про структуру і потенціал суб'єктів споживчого ринку у зоні обслуговування оптового підприємства [32, с. 213].

Результати аналізу попиту і кон'юнктури ринку лягають в основу визначення потреби в обсягах оптових закупівель товарів за товарними групами і окремими найменуваннями товарів [14, с. 265]. Реальну потребу в товарах для закупівлі можна визначити, маючи сформований пакет замовлень роздрібної мережі зони обслуговування, на основі співставлення обсягів отриманих замовлень із власними фінансовими і технологічними можливостями. Таким чином, вже на етапі визначення потреби в закупівлях комерційна служби оптового суб'єкта здійснює оцінку контингенту потенційних оптових покупців [20, с. 226].

Визначення потреби в обсягах оптових закупівель є підставою для комерційної служби для переходу до встановлення ймовірних оптових постачальників (виробничих, аграрних чи інших оптових) підприємств і початку проведення переддоговірної роботи. Ймовірні оптові продавці (постачальники) вибираються як з числа попередніх комерційних партнерів, з якими існують налагоджені господарські зв'язки, так і з контингенту нових учасників оптового ринку, які порівняно недавно вийшли на цей сегмент товарного ринку. У кожному випадку надзвичайно відповідальними ділянками роботи комерційних служб є здійснення переддоговірної і суто договірної роботи [36, с. 123].

Комерційні служби суб'єктів оптового ринку здійснюють формування торговельного асортименту у власних складських підрозділах шляхом проведення підсортування виробничого асортименту тих товарних груп, що характеризуються асортиментною складністю. Для цього в оптових підприємствах проводиться низка торговельно-технологічних складських операцій (фасування, підсортування, перед реалізаційна доробка тощо). За товарними групами як складного, так і простого асортименту, для складської і транзитної форм товаропостачання обов'язково здійснюється розукрупнення, подрібнення оптових партій згідно із запитами клієнтів-покупців оптових підприємств [35, с. 621].

Таким чином, комерційні служби оптових підприємств активно взаємодіють із виробниками товарів і послуг і роздрібними торговельними підприємствами, що пояснюється проміжною, посередницькою місією оптових суб'єктів товарного ринку. Зокрема, вони активно впливають на формування виробничого асортименту, стимулюючи випуск нових, більш якісних і відносно дешевших товарів. З іншого боку, комерційні служби підприємств оптового ринку постійно взаємодіють з власними клієнтами -покупцями: роздрібними торговельними і іншими підприємствами, надаючи їм посильну практичну допомогу матеріального, інформаційного, консультативного характеру, здійснюючи рекламне забезпечення тощо.

ІІ. Організація господарських звязків на оптовому ринку

 

2.1 Економічна характеристика комерційної діяльності субєкта оптового ринку

 

ПП „Еврика” упродовж тривалого часу працює в галузі технологій активованого вугілля і повязана з великим асортиментом порошкового, екструдованого та гранульованого активованого вугілля, включаючи кисловки та речовини для просочування, які використовуються при спеціальному застосуванні.

Головні напрямки роботи підприємства: очищення питної води: видалення хлору, поліпшення смаку, видалення озону; очищення води у плавальних басейнах; виготовлення побутових водних фільтрів.

Організаційна структура управління підприємства, яка сформована для забезпечення ефективності діяльності ПП „Еврика” у обраній сфері, представлена на рис. 2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Організаційна структура ПП „Еврика”

 

Підприємство має достатню кількість висококваліфікованих кадрів для забезпечення ефективної роботи на ринку.

На основі даних балансу проаналізуємо динаміку капіталу ПП „Еврика” Відповідні розрахунки представимо у табл. 2.1.

 

Таблиця 2.1

Динаміка майна та його джерел ПП „Еврика”

тис. грн.

Показник2006 рік2007 рік2008 рікВідхилення (+,-)Темп приросту, %2007 / 20062008 / 20062008 / 20072007 / 20062008 / 20062008 / 2007Майно разом387363483943884-389751489045-10,0613,2926,01. Необоротні активи301582224326601-7915-35574358-26,25-11,7919,62. Оборотні активи8577125961728340198706468746,86101,5037,22.1. Запаси4680498310465303578554826,47123,61110,02.2. Дебіторська заборгованість334821671830-1181-1518-337-35,27-45,34-15,62.3. Грошові кошти38975440498315431086-45739,5927,87-8,42.4. Витрати майбутніх періодів1,06,05,054-1500,0400,0-16,7Джерела майна разом387363483943884-389751489045-10,0613,2926,01. Власний капітал17319,6318753890714555,421587,4703284,04124,6422,11.1. Статутний капітал6890689068900000001.2. Інший додатковий капітал7298729872980000001.3. Резервний капітал1542154217230181181011,7411,71.4. Нерозподілений прибуток1589,6161452307014555,421480,46925915,661351,3142,91.5. Вилучений капітал00-74,00-74-740002. Поточні зобовязання 15037,529644977-12073,5-10060,52013-80,29-66,9067,9

Таким чином, у ПП „Еврика” у 2008 р. порівняно з 2007 р. спостерігається збільшення обсягу майна на 9045 тис. грн., або на 26%, зокрема за рахунок збільшення необоротних активів на 4358 тис. грн., або на 19,6% та збільшення оборотних активів на 4687 тис. грн., або на 37,2%, у т.ч. через збільшення запасів на 5482 тис. грн., або на 110%, зменшення дебіторської заборгованості на 337 тис. грн., або на 15,6%, грошових коштів на 457 тис. грн., або на 8,4% та витрат майбутніх періодів на 1 тис. грн., або на 16,7%.

Загальний обсяг джерел майна ПП „Еврика” у 2008 р. порівняно з 2007 р. зріс на 9045 тис. грн., або на 26%, зокрема за рахунок збільшення поточних зобовязань на 2013 тис. грн., або на 67,9% та власного капіталу на 7032 тис. грн., або на 22,1%, у т.ч. за рахунок збільшення резервного капіталу на 181 тис. грн., або на 11,7%, нерозподіленого прибутку на 6925 тис. грн., або на 42,9% та вилученого капіталу на 74 тис. грн.

Динаміка структури майна та його джерел ПП „Еврика” наведена у табл. 2.2.

 

Таблиця 2.2

Динаміка структури майна та його джерел ПП „Еврика”

Показник% структури 2006 року% структури 2007 року% структури 2008 рокуМайно разом100,0100,0100,01. Необоротні активи77,8663,860,62. Оборотні активи22,1436,239,42.1. Запаси12,0814,323,82.2. Дебіторська заборгованість8,646,24,22.3. Грошові кошти10,0615,611,42.4. Витрати майбутніх періодів00,020,01Джерела майна разом100,0100,0100,01. Власний капітал44,7191,588,71.1. Статутний капітал17,7919,815,71.2. Інший додатковий капітал18,8420,916,61.3. Резервний капітал3,984,43,91.4. Нерозподілений прибуток4,1046,352,61.5. Вилучений капітал00,0-0,22. Поточні зобовязання 38,828,511,3Таким чином, найбільшу частку у структурі майна ПП „Еврика” становлять необоротні активи (63,8% структури майна 2007 р. та 60,6% структури майна 2008 р.). При цьому спостерігається зменшення їх частки на 3,2%. Найбільшу частку у структурі джерел майна ПП „Еврика” протягом досліджуваного періоду становить власний капітал (відповідно 91,5% та 88,7% у 2007 р. та 2008 р.).

У табл. 2.3 наведена динаміка показників майнового стану ПП „Еврика”.

 

Таблиця 2.3

Динаміка показників майнового стану ПП „Еврика”

ПоказникФормула для розрахунку2006 рік2007 рік2008 рікЧастка оборотних виробничих фондів в обігових коштахОборотні виробничі фонди / Оборотні активи0,320,350,43Частка основних засобів в активахЗалишкова вартість основних засобів / Активи0,490,580,43Коефіцієнт мобільності активівМобільні активи / Немобільні активи0,560,570,65

Таким чином, спостерігається збільшення частки оборотних виробничих фондів в обігових коштах на 0,08 пункти, зменшення частки основних засобів в активах на 0,15 пункти, збільшення коефіцієнта мобільності активів на 0,08 пункти.

У табл. 2.4 представлена динаміка показників ліквідності ПП „Еврика”.

Таким чином, хоча у 2007-2008 рр. спостерігається зниження показників ліквідності ПП „Еврика”, однак їх значення перебувають у нормативних межах, що вказує на достатню ліквідність підприємства.

Таблиця 2.4

Динаміка показників ліквідності ПП „Еврика”

ПоказникФормула для розрахунку2006 рік2007 рік2008 рікКоефіцієнт поточної ліквідності (покриття)Поточні активи / Поточні пасиви0,574,253,47Коефіцієнт швидкої ліквідності(Поточні активи - Запаси) / Поточні пасиви0,262,571,37Коефіцієнт абсолютної ліквідностіКошти / Поточні пасиви0,261,841,0Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованостіДебіторська заборгованість / Кредиторська заборгованість0,011,830,55

У табл. 2.5 представлений розрахунок показників фінансової стійкості ПП „Еврика”.

 

Таблиця 2.5

Динаміка показників фінансової стійкості ПП „Еврика”

ПоказникФормула для розрахунку2006 рік2007 рік2008 рік12345Власні обігові коштиОборотні активи - Короткострокові зобов'язання12838,4963212306Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштамиВласні обігові кошти / Оборотні активи1,500,760,71Маневреність робочого капіталуЗапаси / Робочий капітал0,720,520,85Маневреність власних обігових коштівКошти / Власні обігові кошти0,300,560,40Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасівВласні обігові кошти / Запаси2,741,931,18Коефіцієнт покриття запасів"Нормальні" джерела покриття запасів / Запаси2,622,171,49Коефіцієнт автономіїВласний капітал / Пасиви0,450,910,89Коефіцієнт фінансової залежностіПасиви / Власний капітал2,241,091,13Коефіцієнт мане

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>