Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

³äñîòêîâ³ ðèçèêè öå ðèçèêè àêòèâíèõ îïåðàö³é, ÿê³ ïðîâîäÿòü ô³ðìè (â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â áàíêè). Ìîæëèâ³ òàê³ äæåðåëà ¿õíüîãî âèíèêíåííÿ : áóäü-ÿê³

Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

Реферат

Экономика

Другие рефераты по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
7;î îáðàõîâóâàòè ìîæëèâèé âïëèâ ³íâåñòèö³éíèõ ðèçèê³â.

1. ÑÓÒͲÑÒÜ ÒÀ ÂÈÄÈ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÐÈÇÈʲÂ.

 

Як зазначає Б. М. Щукін, “інвестиції завжди орієнтовані на майбутнє і тому повязані зі значною невизначеністю економічної ситуації та поведінки людей. Від цього походить високий рівень ймовірності невиконання інвестиційних планів з обєктивних чи субєктивних причин.”[3;49]

Інвестиційний ризик уявляє собою можливість нездійснення запланованих цілей інвестування (таких, як прибуток або соціальний ефект) і отримання грошових збитків. Цей ризик необхідно оцінювати, обчислювати, описувати та планувати, розробляючи інвестиційний проект.

Розрізняють загальноекономічний ризик, що походить від несприятливих умов в усіх сферах економіки, та індивідуальний ризик, повязаний з умовами даного проекту.

Залежно від чинників виділяють такі види інвестиційного ризику :

 1. політичний ризик;
 2. загальноекономічний ризик;
 3. правовий ризик;
 4. технічний ризик;
 5. ризик учасників проекту;
 6. фінансовий ризик;
 7. маркетинговий ризик;
 8. екологічний ризик.

Ïîë³òè÷íèé, ïðàâîâèé òà çàãàëüíîåêîíîì³÷íèé ðèçèêè ìîæóòü áóòè âèêëèêàí³ çîâí³øí³ìè óìîâàìè ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³é. ²íø³ âèäè ðèçèê³â ñïðè÷èíþþòüñÿ ìîæëèâèìè ïîìèëêàìè ïëàíóâàííÿ òà îðãàí³çàö³¿ êîíêðåòíèõ ïðîåêò³â.

Технічний ризик зумовлюється великою кількістю хиб та помилок широкого спектру сторін інвестування, як-от повязаними з якістю проектування, технічною базою, обраною технологією, управлінням проектом, перевищенням кошторису.

Фінансовий ризик випливає з нездійснення очікуваних подій з фінансового боку проекту. Це можуть бути незаплановані зменшення або зникнення джерел та обсягів фінансування, незадовільний фінансовий стан партнерів, зриви надходжень коштів від реалізації вироблених товарів чи послуг, несплатоспроможність покупців продукції та власні ппідвищені витрати.

Маркетинговий ризик виникає з прорахунків під час оцінки ринкових умов дії проекту, наприклад ринків збуту чи постачання сировини і матеріалів, організації реклами чи збутової мережі, обсягу ринку, часу виходу на ринок, цінової політики, внаслідок низької якості продукції.

Екологічний ризик повязаний з питаннями впливу на довкілля, можливої аварійності, стосунків з місцевою владою та населенням.

Нарешті, ризик учасників проекту може бути повязаний з усіма неочікуваними подіями в управлінні та фінансовому стані підприємств-партнерів.

Î. Ë. Óñòåíêî ïðîïîíóº äåùî ³íàêøó êëàñèô³êàö³þ ³íâåñòèö³éíèõ ðèçèê³â. ³í ïîä³ëÿº ¿õ íà òðè ãðóïè, çàëåæíî â³ä ñôåðè âêëàäåííÿ êàï³òàëó :

 1. ³íâåñòèö³éí³ ðèçèêè â³ä âêëàäåííÿ êîøò³â ó âèðîáíè÷ó òà íåâèðîáíè÷ó ñôåðè åêîíîì³êè;
 2. інвестиційні ризики від діяльності фірми на фінансовому ринку;
 3. кредитні ризики.

Ïåðøà ç âèùåçãàäàíèõ ãðóï ðèçèê³â óÿâëÿº ñîáîþ ñóêóïí³ñòü âñ³õ òèõ ðèçèê³â, ÿê³ ä³þòü íà ô³ðìó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ íåþ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çà âèíÿòêîì ò³º¿ ¿¿ ÷àñòèíè, ÿêà ïîâÿçàíà ç ä³ÿëüí³ñòþ íà ô³íàíñîâîìó ðèíêó.

²íâåñòèö³éí³ ðèçèêè, ïîâÿçàí³ ç ä³ÿëüí³ñòþ íà ô³íàíñîâîìó ðèíêó, ó ñâîþ ÷åðãó ïîä³ëÿþòü íà òðè ãðóïè :

 1. ðèçèêè âòðà÷åíîãî çèñêó;
 2. ðèçèêè çíèæåííÿ äîõîäíîñò³;
 3. â³äñîòêîâ³ ðèçèêè.

Ãðóïà ðèçèê³â âòðà÷åíî¿ ìîæëèâîñò³ “…ìຠñâî¿ì äæåðåëîì ³ìîâ³ðí³ñòü íàñòàâàííÿ íåïðÿìèõ (ïîá³÷íèõ) ô³íàíñîâèõ âòðàò, ÿê³ âèÿâëÿþòüñÿ â íåäîîòðèìàíí³ ïðèáóòêó â ðåçóëüòàò³ íåçä³éñíåííÿ ô³ðìîþ ÿêîãîñü çàõîäó, ÿêèé áè äîçâîëèâ ¿é îäåðæàòè öåé ïðèáóòîê (íàïðèêëàä, â³äñóòí³ñòü ñòðàõîâêè íà ñóäíî, ùî ïåðåâîçèëî âàíòàæ³ äàíî¿ ô³ðìè ³ çãîäîì çàòîíóëî). Îêðåìèì âèïàäêîì öüîãî ðèçèêó º ðèçèê âíàñë³äîê ïàä³ííÿ çàãàëüíîðèíêîâèõ ö³í, ÿêèé íàé÷àñò³øå ïîâÿçàíèé ç ïàä³ííÿì ö³í íà âñ³ ö³íí³ ïàïåðè, ùî îá³ãàþòü íà ðèíêó, îäí

Похожие работы

< 1 2 3 4 5 6 > >>