Information security management system of a corporate network

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьМіністерство Освіти та науки, молоді та спорту України

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра Компютерних систем та мереж

 

 

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

_______________ Жуков І.А.

___________________ 2011

 

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

ВИПУСКНИКА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МАГІСТР

Тема: Система управління інформаційною безпекою корпоративної мережі

 

 

Виконавець: студент спеціальності 8.091501 Домарєв Дмитро Валерійович

Керівник: д.т.н. проф. Віноградов М.А.

Консультанти з окремих розділів:

Нормоконтролер: Клименко І.А.

 

Ministry of Education, science, youth and sports of Ukraine

NATIONAL AVIATION UNIVERSITY

Computer Systems and Networks Department

 

Permission to defend granted

Head of the Department

______________ Zhukov I.A.

___________________ 2011

Masters degree thesis

 

 

 

Topic: Information security management system of a corporate network

 

 

Completed by: student of speciality 8.091501 Domariev Dmytro: Doctor of technical sciences professor Vinogradov N.A.

Advisers on Individual Sections:

Standards Inspector: Klymenko I.A.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет Компютерних систем

Кафедра Компютерних систем та мереж

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр компютерної інженерії

Спеціальність: 8.091501 Компютерні системи та мережі

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_____________ Жуков І.А.

_________________ 2011

 

Завдання на виконання дипломної роботи

П.І.Б. випускника:

Домарєва Дмитра Валерійовича

1. Тема дипломної роботи: Система управління інформаційною безпекою корпоративної мережі

затверджена наказом ректора від 15 квітня 2011р. № 749

. Термін виконання роботи: з 15 квітня 2011 р. по 26 червня 2011 р.

3. Вихідні дані до роботи: При розробці концепції системи управління інформаційною безпекою корпоративної мережі керуватися галузевими стандартами Національного банку України та міжнародними стандартами ISO/IEC. Застосувати системний підхід до оцінки ефективності системи управління інформаційною безпекою. Розглядати систему управління інформаційною безпекою як стохастичну систему з частковою керованістю і спостережуваністю.

. Зміст пояснювальної записки: Аналітичний огляд управління інформаційною безпекою в корпоративних мережах; Огляд стандартів з управління інформаційною безпекою; Огляд існуючих вирішень (продуктів); Математична модель системи інформаційної безпеки; Визначення ефективних характеристик системи; Покращення, забезпечені системою; Структура системи; Робота з оболонкою та використання головних функцій.

. Перелік обов'язкового графічного (ілюстративного) матеріалу: Логічне дерево виведення оцінки рівня безпеки; Розвязання проблем аналогічних продуктів; Схема бази даних системи; Витяг з політики інформаційної безпеки, що формується системою; програмні модулі спеціальних функцій (тексти програм).

 

. Календарний план

№пор.Етапи виконання дипломної роботиТермін виконанняПримітка1.Науково-дослідна практика17.01.11-13.02.112.Переддипломна практика14.02.11-06.03.113.Аналіз поточного стану проблеми07.03.11-20.03.114.Розробка вимог до системи21.03.11-10.04.115.Складання опису пропонованої системи11.04.11-30.04.116.Оформлення пояснювальної записки01.05.11-29.05.117.Нормоконтроль виконання роботи30.05.11-02.06.118.Попередній захист дипломної роботи03.06.119.Остаточне оформлення роботи04.06.11-05.06.1110.Отримання відгуку на роботу06.06.11-10.06.1111.Рецензування роботи11.06.11-15.06.1112.Подання роботи до захистудо 16.06.11

. Дата видачі завдання _________________ 2011 р.

Керівник: (підпис керівника)

Завдання прийняв до виконання (підпис випускника)

_________________ 2011 р.

NATIONAL AVIATION UNIVERSITYSystems FacultySystems and Networks Departmentand Qualifications level: Master of Computer Engineering

: 8.091501 Computer Systems and NetworksBYof the Department

___________ Zhukov I.A.

_________________ 2011Students Degree Thesis Assignment

: Domariev Dmytro

1. The Thesis topic: Information security management system of a corporate networkby the Rectors order of 15 April 2011 № 749

. The Thesis to be completed between 15 April 2011 and 26 June 2011

3. Initial data for the thesis: During the development of the corporate network information security management system concept, act in accordance with the branch standards of the National bank of Ukraine and the international standards ISO/IEC. Apply the system approach in efficiency estimation of the information security management system. Consider the information security management system as a stochastic system with partial controllability and observability.

4. The content of the explanatory note (the list of problems to be considered): Analytical overview of information security management in corporate networks; Information security management standards overview; Existent information security management solutions overview; Mathematical model of information security system; Definition of the effective systems features; Improvements provided by the system; Structure of the system; Interfaces operation and the use of the main functions.

. The mandatory graphic materials: Deduction hierarchy of security level estimation; Solutions of the problems in analogous products; System's database scheme; Excerpt of the information security policy formed by the system; Program modules of the custom functions (listing).

 

. TIMETABLE

#Completion stages of Degree ThesisStage Completion DatesRemarks1.Scientific-research internship17.01.11-13.02.112.Pre-thesis internship14.02.11-06.03.113.Analysis of the problems current state07.03.11-20.03.114.Development of requirements to the system21.03.11-10.04.115.Describing the proposed system11.04.11-30.04.116.Drawing up of explanatory note01.05.11-29.05.117.Standards inspection30.05.11-02.06.118.Preliminary defence of the thesis03.06.119.Final drawing up of explanatory note04.06.11-05.06.1110.Supervisors review06.06.11-10.06.1111.Criticising of the thesis11.06.11-15.06.1112.Submission of thesis to defencebefore 16.06.11

. Assignment issue date _________________ 2011.

Supervisor: (signature)accepted for completion (students signature)

Date: _________________ 2011.

Анотація

 

Домарєв Д.В. Система управління інформаційною безпекою корпоративної мережі: магістерська робота / Домарєв Дмитро Валерійович, Національний авіаційний університет, факультет Компютерних систем, кафедра Компютерних систем та мереж. - Київ 2011. - 114 с., 23 рис., 1 табл., 6 додат., 16 бібліогр.

В роботі застосовано системний підхід до інформаційної безпеки як універсальну модель процесів інфо

s