Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

  Алферов А. Психология развития школьников: Учебное пособие по психологии. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. 384 с.; Ануфрієва О. Оцінка рівня всебічного

Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

Курсовой проект

Педагогика

Другие курсовые по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией

План

 

Вступ

Розділ 1. Типи характеру та психологічні особливості молодшого шкільного віку

1.1 Особливості навчальної діяльності молодших школярів

1.2 Темперамент в індивідуальному стилі навчальної діяльності молодшого школяра

1.3 Врахування індивідуально-типологічних особливостей молодших школярів у навчально-виховному процесі

Розділ 2. Діагностика впливу темпераменту на ефективність навчальної діяльності молодших школярів

2.1 Методика та організація дослідження

2.2 Результати дослідження рівня пізнавальної активності, як компонента успішної учбової діяльності молодших школярів

2.3 Результати дослідження домінуючого типу темпераменту молодших школярів і його взаємозвязку з рівнем навчальної діяльності

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

 

Вступ

 

Особливості темпераменту суттєво впливають на iєрархiю компонентiв учбової діяльності молодших школярів, специфіку використання ними способів та прийомів розумової діяльності. Формування індивідуальних стилів учбової діяльності молодших школярів передбачає створення таких умов, які забезпечують оптимальний вплив типу темпераменту учнів на процес засвоєння знань.

Актуальність дослідження. У системі неперервної освіти початковій школі належать важливі функції, успішне виконання яких безпосередньо впливає на якість подальшої освіти учнів. Стильові особливості й особливості темпераменту є засобами реалізації внутрішнього потенціалу особистості в діяльності.

Залежність успішності від типу темпераменту полягає в типологічній зумовленості цих характеристик. 3в'язок особливостей індивідуального стилю діяльності з властивостями нервової системи досліджувався у працях Г.С. Дикопольської, О.О.Копитова, А.О. Коротаєва, Є.О.Климова та С.І. Маствіліскер. Що стосується розкриття зв'язку властивостей темпераменту з успішною навчальною діяльністю, то цей аспект в цілому є недостатньо висвітленим.

Дослідження процесу формування індивідуального стилю діяльності дозволяє конкретизувати твердження Б.М.Теплова про вплив вроджених властивостей нервової системи на поведінку особистості. Питання полягає в тому, щоб зясувати, чи зумовлені доцільні способи дій, що застосовуються дитиною, її вродженими властивостями, або ж ці способи дій дитина набуває в процесі навчання, незалежно від вроджених властивостей: іншими словами чи існують якісь певні закономірності взаємовідношення вродженого та набутого в індивідуальному стилі.

Для вивчення питання залежності успішності від типу темпераменту дитини молодший шкільний вік має переваги:

1. Властивості типу нервової системи вже достатньо виражені у дошкільному віці. Про це свідчать дослідження І.О. Майєр, В.Є. Чудновського, Р.М. Пен, М.А. Невської, Є.І. Маствіліскер, А.П. Оконєчникової, Т.І. Чиркової, Л.А. В'яткіної, Є.В. Штіммер. У старшому дошкільному віці на фоні вікових особливостей можна диференціювати дітей із сильним та слабким процесом збудження, який характеризує їх індивідуальні особливості.

2. Індивідуальний стиль ще тільки починає формуватися. Є.І. Маствіліскер та Л.А. В'яткіна у своїх дослідженнях показали, що в дітей під час розв`язання практичних завдань можна спостерігати різні способи дій: зорову орієнтацію, виконавчі дії, сліпі проби, які не приводять до розв`язання завдання. Але певна система дій ще відсутня у всіх дітей.

Аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної теми та практика роботи школи засвідчили, що такий важливий аспект, як вплив темпераменту на формування індивідуального стилю учбової діяльності, та вплив її на успішність навчання молодших школярів не став предметом спеціального дослідження, разом з тим, слід констатувати, що вчителі початкових класів мають потребу в науково обґрунтованих рекомендаціях у цій галузі. Таким чином, актуальність означеної проблеми, її недостатнє розкриття в науковій літературі, а також значущість для педагогічної теорії і практики зумовили вибір теми дослідження: "Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра".

Об`єктом дослідження є формування індивідуального стилю навчальної діяльності молодших школярів.

Предмет умови та засоби формування індивідуального стилю учбової діяльності молодших школярів з різними властивостями темпераменту.

Мета дослідити вплив типу темпераменту на успішність учбової діяльності дітей молодшого шкільного віку.

Для досягнення мети дослiдження, необхiдно було розв'язати такi завдання:

1. Вивчити сутність та психологічні властивості різних типів темпераменту;

2. Окреслити вікові особливості дитини молодшого шкільного віку, з урахуванням типу темпераменту;

3. Визначити взаємозвязки психодинамічних властивостей особистості, структурних компонентів учбової діяльності та індивідуального стилю цієї діяльності.

4. Встановити типологію індивідуальних стилів навчальної діяльності залежно від типу темпераменту дитини.

5. Розкрити умови формування індивідуальних стилів учбової діяльності, які забезпечують оптимальний вплив типу темпераменту учнів на процес засвоєння знань.

Ó ïðîöåñi äîñëiäæåííÿ äëÿ ðîçâÿçàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü áóâ çàñòîñîâàíèé êîìïëåêñ òåîðåòè÷íèõ òà åìïiðè÷íèõ ìåòîä³â: àíàëiç íàóêîâî-òåîðåòè÷íèõ äæåðåë ç ïðîáëåìè äîñëiäæåííÿ, ââåäåíå ñïîñòåðåæåííÿ, óñíå òà ïèñüìîâå îïèòóâàííÿ, áåñiäà, àíàëiç ïðîäóêòiâ äiÿëüíîñòi ó÷íiâ, ïðîåêòèâíi ìåòîäèêè òà ìåòîäè ñòàòèñòè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ.

Îðãàí³çàö³ÿ äîñë³äæåííÿ. Äîñë³äæåííÿ çä³éñíþâàëîñÿ â òðè åòàïè.

Ïåðøèé åòàï âèçíà÷àâñÿ âèâ÷åííÿì íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè ç ïðîáëåì äîñë³äæåííÿ, ñïîñòåðåæåííÿì çà ó÷íÿìè ïî÷àòêîâîãî êëàñó Îäðèíê³âñüêî¿ ÇÎØ ¹ 1 (гâíåíñüêà îáëàñòü Ñàðíåíñüêèé ðàéîí) â óìîâàõ ðåàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Áóëè ç'ÿñîâàí³ âèõ³äí³ ìåòîäîëîã³÷í³ ïîçèö³¿, âèä³ëåíî ïðîáëåìó òà îñíîâí³ òåîðåòè÷í³ ïîëîæåííÿ äîñë³äæåííÿ, âèçíà÷åíî ìåòó, çàâäàííÿ òà îñíîâí³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ.

Äðóãèé åòàï õàðàêòåðèçóâàâñÿ îá´ðóíòóâàííÿì ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ óìîâ ôîðìóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ 

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>