Functional Materials Based on Self-Assembly of Polymeric Supramolecules

×òîáû ïðîèëëþñòðèðîâàòü óïðàâëÿåìîå ðàñïîçíàâàíèåì ôîðìèðîâàíèå ìàêðîìîëåêóë â ïîëèìåðàõ, à òàêæå ïîñëåäóþùóþ ñàìîîðãàíèçàöèþ è ïîäãîòîâêó ôóíêöèîíàëüíûõ ìàòåðèàëîâ è íàíî-îáúåêòîâ, ìû ñîñðåäîòî÷èìñÿ

Functional Materials Based on Self-Assembly of Polymeric Supramolecules

Курсовой проект

Иностранные языки

Другие курсовые по предмету

Иностранные языки

Сдать работу со 100% гаранией
ìîíîäîìåííûé;
 • nano-porous- íàíî-ïîðèñòûé;
 • nonpolar- íåïîëÿðíûé;
 • obtain- ïîëó÷àòü;
 • optical properties- îïòè÷åñêèå ñâîéñòâà;
 • overall- îáùèé;
 • paw-coupled íàõîäÿùèéñÿ â ïàðà-ïîëîæåíèè;
 • pentadecylphenol- ïåíòàäåöèëôåíîë;
 • persistency- ïîñòîÿíñòâî;
 • plasticizers- ïëàñòèôèêàòîðû;
 • polyalkylthiophenes- ïîëèàëêèëòèîôåíû;
 • polyaniline- ïîëèàíèëèí;
 • polyelectrolyte-surfactant ïîëèýëåêòðîëèò-ÏÀÂ;
 • polymer-amphiphile ïîëèìåð-àìôèôàéë;
 • Polymeric- ïîëèìåð, ïîëèìåðíûé;
 • polypyridine- ïîëèïèðèäèí;
 • polystyrene- ïîëèñòèðîë;
 • protonic- ïðîòîííûé;
 • reduction- óìåíüøåíèå;
 • regime- ðåæèì;
 • repulsion- îòòàëêèâàíèå;
 • repulsive- îòòàëêèâàþùèé;
 • resorcinol- ðåçîðöèí;
 • rodlike- ñòåðæíåïîäîáíûé;
 • routes- ìàðøðóòû;
 • self-Assembly- ñàìîñáîðêà;
 • shape persistency- ïîñòîÿíñòâî (óñòîé÷èâîñòü) ôîðìû;
 • solvent- ðàñòâîðèòåëü;
 • spherical- ñôåðè÷åñêèé;
 • spontaneously- õàîòè÷íî, ñïîíòàííî;
 • stable- óñòîé÷èâûé;
 • subsequent- ïîñëåäóþùèé;
 • subsequently- âïîñëåäñòâèè;
 • sufficiently- äîñòàòî÷íî;
 • sulphonic acid-ñóëüôîêèñëîòà;
 • superconductivity- ñâåðõïðîâîäèìîñòü;
 • supramolecules- ìàêðîìîëåêóëû;
 • synergism- ñèíåðãèçì, ñîâìåñòíîå äåéñòâèå;
 • tailor- ïðèñïîñîáëÿòü, ïîäãîíÿòü;
 • the hydrogen-bonded âîäîðîäíàÿ ñâÿçü;
 • thermotropic- òåðìîòðîïíûé;
 • tridirectional- íåíàïðàâëåííûé;
 • ultimately- â êîíöå êîíöîâ;
 • unforeseen- íåïðåäâèäåííûé;
 • wettability-ñìà÷èâàåìîñòü.
 • Похожие работы

  << < 5 6 7 8 9