Виробнича програма виготовлення мобільних телефонів

Ô³ðìà áóëà çàñíîâàíà 1 ëþòîãî 2008 ðîêó. Äàòà ðåºñòðàö³¿ ô³ðìè 1 êâ³òíÿ 2008 ðîêó. Îô³ñ ô³ðìè ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ:

Виробнича програма виготовлення мобільних телефонів

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
2;âî:

Âèð.Â=Ì+Ê+Çå+Çî+Çäîä+³äð+À+Ií=

2457090+670928,68+67092,87+281024,22+16025+15000=3508060,77ãðí.

8. Âèòðàòè íà ìàðêåòèíã () - âèòðàòè, ùî íåîáõ³äíî çðîáèòè äëÿ ðåêëàìóâàííÿ, ïðîñóâàííÿ òîâàðó íà ðèíîê äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàäàë³ á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ðåàë³çàö³¿.

Ìàð = 3500(ãðí);

9. Çàãàëüí³ âèòðàòè - âèòðàòè íà ìàðêåòèíã ³ âèðîáíèöòâî:

 

,

 

(ãðí);

10. Ïîäàòîê ³ç äîäàòêîâî¿ âàðòîñò³ (ÏÄÂ):

,

(ãðí);

11. Ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâà îá÷èñëþºòüñÿ ïî ôîðìóë³:

 

,

ÏÏ=8625000-3508060,77-1437787,5=3679151,73 (ãðí);

12. Ïîäàòîê ³ç ïðèáóòêó - ïîäàòîê äåðæàâè íà îòðèìàíó ï³äïðèºìñòâîì ïðèáóòîê:

,

(ãðí);

13. Ïðèáóòîê ó ðîçïîðÿäæåíí³ - "÷èñòèé" ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâà:

 

,

 

(ãðí);

14. Ðåíòàáåëüí³ñòü:

 

,

 

Ð=(2575406,21/3508060,77)100=73%

ßê ìè áà÷èìî íàøå ï³äïðèºìñòâî º ðåíòàáåëüíèì.

 

11. ÑÒÐÀÒÅÃ²ß Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß

 

Фірмі “Mobile Telephones” потрібний кредит у розмірі 400000 грн. для запуску виробництва, стабільної роботи та просування на ринку. Під дані кредити фірма готова нести відповідальність своїм майном. Повернення кредиту гарантується через 2 рік, враховуючи 20% річних.

Ñóìà äëÿ ïîâåðíåííÿ êðåäèòó áóäå âèðàõîâóâàòèñÿ ç ïðèáóòêó.

 

ÂÈÑÍÎÂÊÈ

 

У даній курсовій роботі розглянуто підприємство “Mobile Telephones”, що являє собою мале приватне колективне підприємство. Підприємство здійснює виготовлення багатофункціональних телефонних апаратів АВН автоматичних визначників номера. У бізнес-плані подані основні концепції розвитку та діяльності підприємства з економічної та виробничої точок зору.

Підприємство рентабельне і його рентабельність доволі висока, вона становить 73 %.

Зроблений аналіз ємності ринку, на основі якого розрахована виробнича програма. Доведена можливість існування підприємства та його подальшого розвитку.

Бізнес план це один із найкращих методів планування створення нових чи реконструкції діючих підприємств.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. "Закон про підприємства в Україні"

2. "Закон про власність"

3. В.Г. Герасимчук "Маркетинг", В.ш. : -К., 1994.

4. С.С. Гаркавенко "Маркетинг", "Лібра",:-К., 1996.

5. В.В. Зянько. "Мікроекономіка" ,:- ВДТУ В.,1998

6. "Економика підприємства" під ред. С.Ф. Покропивного 2 т.,- К:"Хвиля-Прес",1995

7. В.Р. Прауде, О.Б. Білий "Маркетинг", В.ш. : -К., 1994.

8. С.Мочерний "Основи економічних знань", Феміна,-К., 1995.

Похожие работы

<< < 11 12 13 14 15