Виробнича програма виготовлення мобільних телефонів

Ô³ðìà áóëà çàñíîâàíà 1 ëþòîãî 2008 ðîêó. Äàòà ðåºñòðàö³¿ ô³ðìè 1 êâ³òíÿ 2008 ðîêó. Îô³ñ ô³ðìè ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ:

Виробнича програма виготовлення мобільних телефонів

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти та науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут прогресивних освітніх технологій

Факультет перепідготовки кадрів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни:

“Підприємницька діяльність і право”

на тему: ”Виготовлення мобільних телефонів”

 

 

 

 

Виконала

ст. гр. 6М-09:

Самолюк І.А.

Перевірила:

Білоконь Т.М.

 

 

Вінниця 2010

Зміст

 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ПЛАН

1.1 Форми організації бізнесу

1.2 Перелік документів, необхідних для реєстрації

1.3 Організаційна схема управління

2. КАДРОВИЙ ПЛАН

2.1 Технологічний процес

2.2 Розрахунок чисельності робітників по операціям

2.3 Розрахунок кількості працюючих

2.4 Штатний розклад спеціалістів

2.5 Розрахунок фонду оплати праці

3. ХАРАКТЕР ПРОДУКЦІЇ

3.1 Суть та функціональне призначення продукції

3.2 Патенти, ліцензії та інші права власності на продукцію

3.3 Розробка упаковки

4. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА

4.1 Обґрунтування виробничої програми

4.2 Розрахунок необхідної кількості обладнання та планування виробничих площ15

4.3 Виробничий процес

5. РИНОК ЗБУТУ

5.1 Аналіз споживачів та аналіз еластичності попиту

5.2 Ємність і динаміка ринку

5.3 Канали збуту

5.4 Заходи щодо просування товарів на ринку

6. СТУПІНЬ КОНКУРЕНЦІЇ

6.1 Оцінка свого конкурентного статусу

6.2 Основні методи боротьби за ринок

7. МАРКЕТИНГ ПЛАН

7.1 Маркетингова стратегія

7.2 Політика ціноутворення

7.3 Реклама і просування товару

7.4 Бюджет витрат на маркетинг

8. ОЦІНКА РИЗИКІВ

8.1 Перелік можливих ризиків

8.2 Шляхи мінімізації ризику

9. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

9.1 Техніко-економічне обґрунтування доцільності випуску передбачуваної продукції

9.2 Опис видів ефекту, що одержить потенційний споживач

10. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

10.1 Розрахунок собівартості одиниці продукції

10.2 Розробка цінової політики

10.3 Розрахунок беззбитковості виробництва

11. СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ

ВИСНОВКИ

Література

 

Вступ

 

У даному бізнес-плані характеризується і розглядається підприємство “Mobile Telephones”, що являє собою мале приватне колективне підприємство. Підприємство здійснює виготовлення багатофункціональних телефонних апаратів АВН автоматичних визначників номера. Виробнича програма складає 110 000 шт. в рік. Ємність ринку даного виробу 300 000 шт. в рік, а частка ринку підприємства складає 24%.

Користувачами даної продукції є перш за все різного типу офісні установи державних та приватних підприємств, забезпечення телефонними апаратами та оргтехнікою управлінські структури.

Підприємство має приміщення площею біля 80 м2. Основне майно внесене Самолюк А.М., Вікарчук Р.М., Городник С.М. як частка в статутний фонд. Підприємство має основне і допоміжне обладнання.

Канал збуту продукції: маркетингова служба.

Мета і стратегії на найближчі 2 роки:

  1. збільшити обсяг і якість продукції в залежності від попиту за рахунок відкриття нових потужностей;
  2. розширити асортимент продукції;
  3. підвищувати кваліфікацію робітників шляхом організації спеціальних курсів, стажувань;
  4. утримати доступний рівень цін, застосовуючи рекламу;
  5. організування маркетингової служби на підприємстві.

 

1. ОлРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ПЛАН

 

1.1 Форми організації бізнесу

 

Ô³ðìà “ Mobile Telephones” ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ êîëåêòèâíå ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî, ÿêå ñêëàäàºòüñÿ ç 113 ÷îëîâ³ê.

Ô³ðìà áóëà çàñíîâàíà 1 ëþòîãî 2008 ð. ³ ÿâëÿºòüñÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ.

Äàòà ðåºñòðàö³¿ ô³ðìè 1 êâ³òíÿ 2008ð. Îô³ñ ô³ðìè ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. ³ííèöÿ, âóë. Êåëåöüêà 95.

Ô³ðìà, íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïî áîðãàì ñâîºþ âëàñí³ñòþ (â ìåæàõ óñòàâíîãî ôîíäó), íà ÿêó çà ä³þ÷èì çàêîíîäàâñòâîì ìîæå áóòè ïðåäÿâëåíèé çèñê. Çàñíîâíèêè íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çîáîâÿçàííÿì ô³ðìè â ìåæàõ ñâî¿õ âíåñê³â.

Âëàñíèêîì ô³ðìè ÿâëÿºòüñÿ:

  1. Ñàìîëþê Àíàòîë³é Ìèõàéëîâè÷ - äèðåêòîð, ñìò. ˳òèí, âóë. Êàðìåëþêà, 100 êâ.1;
  2. ³êàð÷óê Ðóñëàí Ìèêîëàéîâè÷ ìåíåäæåð ïî âèðîáíèöòâó, ì.³ííèöÿ, âóë. Ñîáîðíà, 20 êâ.117;
  3. Ãîðîäíèê Ñâ³òëàíà Ìèêîëà¿âíà ïðîâ³äíèé ³íæåíåð, ì. ³ííèöÿ, âóë. Êåëåöüêà, 58 êâ. 3;

Âëàñíèêè âíåñëè äî óñòàâíîãî ôîíäó âíåñîê â ôîðì³ ãðîøîâèõ ³ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé â ðîçì³ð³ 100000 ãðí. êîæåí.

Ó â³äïîâ³äíîñò³ ç âíåñêîì, âëàñíèêè áóäóòü îòðèìóâàòè ð³âí³ ÷àñòèíè ïðèáóòêó.

Власники фірми є членами вищого органу управління ради засновників.

Рада засновників збирається кожних півроку. Під час зборів можуть вирішуватись питання додаткового фінансування виробництва, питання розподілу прибутку, питання членства в складі засновників а також інші організаційні питання. Кожен із засновників має право одного голосу.

1.2 Перелік документів, необхідних для реєстрації

 

Ô³ðìà áóëà çàñíîâàíà 1 ëþòîãî 2008 ðîêó. Äàòà ðåºñòðàö³¿ ô³ðìè 1 êâ³òíÿ 2008 ðîêó. Îô³ñ ô³ðìè ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. ³ííèöÿ, âóë. Êåëåöüêà 95. Äëÿ ðåºñòàð

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>