Виробнича практика з менеджменту

Управління діяльністю ПП "ВіКо" здійснює управлінський персонал, що складається з генерального директора, комерційного та фінансового директорів, та менеджера по збуту,

Виробнича практика з менеджменту

Информация

Менеджмент

Другие материалы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

1. Загальні відомості про ПП "ВіКо".

2. Організаційна структура управління підприємством.

3. Взаємозв'язок підприємства із зовнішніми контрагентами та

з ринковою інфраструктурою.

4. Маркетингова діяльність на підприємстві.

5. Система управління діяльністю ПП "ВІКо" та економічне обґрунтування господарських рішень.

6. Інноваційна та фінансова діяльність підприємства.

7. Управління персоналом.

8. Практика антикризового управління на підприємстві.

Список використаних джерел.

Додатки.

1. Загальні відомості про ПП “ВІКо”

 

Звіт є результатом практики на базі Приватного Підприємства "ВіКо". В роботі використано знання , отримані в процесі вивчення ряду економічних дисциплін. Ціль практики - закріплення раніше отриманих знань на практиці.

Приватне підприємство "ВіКо"- одне з багатьох підприємств оптової торгівлі Кривого Рогу. Його було засновано 30 вересня 1996 року на приватній власності його власника з правом найму працівників.

Метою діяльності підприємства є ведення виробничо-господарської та іншої діяльності, спрямованої на створення нових робочих місць, на отримання прибутку на вкладений капітал; а також на задоволення на її основі соціально-економічних інтересів власника та членів трудового колективу підприємства, участь в благодійницькій діяльності, виконання, у випадках передбачених законодавством, державних програм і замовлень, здійснення посередницької діяльності.

Предметом діяльності підприємства є:

- виробництво будівельних матеріалів та їх реалізація;

- закупівля, купівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, у тому числі продуктів народного споживання, рослинництва і тваринництва;

- ремонтно-будівельні роботи в усіх галузях народного господарства;

- надання транспортно-експедиційних послуг, у тому числі вантажні та пасажирські перевезення на замовлення населення і підприємств по Україні та за її межами;

- оптова торгівля у т. ч.: продуктами харчування, добавками до продуктів харчування, горілчаними, тютюновими виробами, промисловими виробами, будівельними матеріалами, устаткуванням машинобудування, нафтопродуктами, металопрокатом, включаючи торгівлю по бартеру;

- роздрібна торгівля у т. ч.: продуктами харчування, добавками до продуктів харчування, горілчаними, тютюновими виробами, промисловими виробами, будівельними матеріалами, устаткуванням машинобудування, нафтопродуктами, металопрокатом.

Трудовий колектив підприємства складається з 10 осіб, які зайняті в діяльності на основі трудового договору.

В минулому 1999 році основна діяльність підприємства була пов'язана з оптовою та бартерною торгівлею продуктами харчування, будівельними матеріалами, металопрокатом та меблями. Річний обсяг продажу в 1999 р. продукції склав 765.87 тис. грн. Чистий прибуток підприємства склав 52.7 тис. грн. Середня рентабельність продукції - 6.8 відсотки.

Підприємство володіє значним інтелектуальним потенціалом, має дружні, тісні стосунки з партнерами, оснащене сучасними інформаційними засобами діяльності і управління, облік і управління діяльністю здійснюються при допомозі комп'ютерної мережі.

 

2. Організаційна структура управління підприємством.

 

Приватне Підприємство "Віко" засноване на приватній власності його власника. Діяльністю підприємства управляє його засновник - генеральний директор та його заступники(рис.2.1): комерційний директор, фінансовий директор, менеджер по збуту.

 

Рисунок 2.1. Організаційна структура ПП "ВіКо".

 

Організаційна структура підприємства є лінійно-функціональною. Лінійному керівнику в розробці відповідних рішень, програм, планів допомагають його функціональні замісники. Вони проводять свої рішення через вище керівництво ї доводять їх до виконавців нижчого рівня, їх роль на підприємстві дуже значна, оскільки вони здійснюють технічну підготовку діяльності, розробляють варіанти рішень питань, пов'язаних з керівництвом діяльності, звільняють генерального директора від планування, фінансових розрахунків, матеріально-технічного забезпечення і т. ін.

Управління фінансовою діяльністю здійснює фінансовий директор. Разом з генеральним директором він несе відповідальність за фінансовий стан підприємства. Збутово-маркетингова діяльність належить менеджеру по збуту. Облік діяльності фірми здійснює головний бухгалтер.

Комерційний директор здійснює оперативне планування, реалізацію поставлених завдань, вносить відповідні корективи та здійснює контроль за процесом виконання плану. Взагалі, економічна служба побудована на принципі максимального врахування динаміки навколишнього середовища. Виходячи з цього, комерційний директор здійснює ціноутворення, прогнозування, економічний аналіз та управління персоналом. Свою діяльність, виходячи з стратегії розвитку підприємства, що визначає генеральний директор, він будує на основі інформації, отриманої від фінансового директора, менеджера по збуту та головного бухгалтера.

Організаційна структура постійно вдосконалюється, все більше пристосовується до ринкових умов господарювання, але головним напрямком вдосконалення є перехід до стратегічного менеджменту. В зв'язку з цим в перспективі все більше приділятиметься уваги управлінню маркетингом, що включає в себе не тільки прогноз розвитку ринку, але і можливість впливати на майбутнє.

 

3. Взаємозв'язок підприємства із зовнішніми контрагентами та з ринковою інфраструктурою.

 

Приватне підприємство "ВіКо" є одним з багатьох приватних оптово-торговельних підприємств України. Від стабільності його діяльності залежить нормальне функціонування багатьох великих промислових підприємств, постачальником яких воно являється. Така кількість конкурентних підприємств-посередників створює жорстку конкуренцію для даного підприємства і потребує від нього стабільності , надійності та відповідальності у відносинах з партнерами по, бізнесу. Адже, гарні звязки з партнерами, постачальниками та споживачами вважається невидимим капіталом.

Дане підприємство поставляє в місто Кривий Ріг та приміський регіон будівельні матеріали, меблі, кондитерські вироби, сантехнічні керамічні вироби та ін.

Найбільш вагомими контрагентами приватне підприємства "ВіКо" є ПП "Захід", ЗАТ УПТК "Криворіжіндустрбуд", ТОВ "Ліанда", ЗАТ "Центрспецпром", ПП "Флора", ВАТ "Костопільський ДБК", ВАТ “Львівпокізол", СП "Західно-українська меблева фабрика" та ряд інших контрагентів.

Господарські відносини між підприємствами оформлюються шляхом підписання договорів, угод, листування (Додаток 1-4). Відсутність грошових коштів на рахунках багатьох підприємств вимушує постачальників користуватися такими формами оплати як передплата та бартер. В загальному обсязі діяльності переважають бартерні контракти.

Обсяги діяльності підприємства за 1999 рік поквартальне за кожним напрямком діяльності приведені в Додатку 5. Наприкінці звітного року

ПП "Захід" здійснює поставки руберойду, рубімасту, кондитерських виробів та продукції консервної промисловості; ЗАТ УПТК "Криворіжіндустрбуд" - цементу та металопрокату; ВАТ "Костопільський ДБК" - ДСП, ДВП, фанери; ВАТ "Львівпокізол" - сантехнічних керамічних виробів; СП "Західно-українська меблева фабрика" - високоякісних меблів з натуральної деревини.

Реалізація продукції здійснюється через мережу роздрібної мілко-оптової торгівлі. Самостійних роздрібних точок підприємство поки що не має, але в майбутньому планується створити у місті ряд магазинів.

Безпосереднє спілкування з контрагентами здійснює генеральний та комерційний директора.

ПП "ВіКо" має один основний рахунок в національній валюті у КФ КБ "Приватбанк". Нажаль, з-за відсутності високо ліквідних основних фондів підприємство не має можливості брати кредити в банку для збільшення обсягу оборотних коштів, яких останнім часом дуже не вистачає.

Основною проблемою підприємства у відносинах з контрагентами є криза неплатежів та зниження обсягів виробництва в різних галузях господарства. Але, незважаючи на всілякі негаразди, підприємство користується високим авторитетом у партнерів, оскільки за 4 роки існування довело, що здатне ефективно працювати, бути надійним партнером по бізнесу.

Негативно впливає на комерційну діяльність жорстка податкова політика держави, що позбавляє підприємство, необхідних-йому, оборотних коштів та примушує шукати шляхи обходу податкового законодавства.

Зовнішньо-економічну діяльність підприємство не здійснює.

4. Маркетингова діяльність на підприємстві.

 

Маркетингова діяльність на підприємстві являє собою систему з 3-х елементів: організаційно-управлінського, дослідницького та контрольного. Завдання організаційно-управлінського елементу - забезпечення необхідною інформацією та координування роботи з орієнтацією на вимоги ринку. Функції: збір, обробка та зберігання інформації, підготовка даних для прийняття управлінських рішень, формування попиту і стимулювання збуту продукції.

Маркетингові функції на підприємстві виконує менеджер по збуту, комерційний директор та сам генеральний директор. Основні функції маркетингу можна виділити, як:

- аналіз та прогнозування ринку збуту;

- аналіз конкуренції, попиту, цінової політики в галузі;

- оцінка конкурентоспроможності продукції;

- обґрунтування та проведення рекламних заходів.

Управління діяльністю на ПП розділяється на 3 рівні: стратегічний, тактичний та оперативний. Вид

Похожие работы

1 2 3 4 > >>