Виробництво лікарських препаратів, що знаходяться під тиском

Áàãàòîñòóïåíåâèé ð³äèííèé ³ìï³íäæåð ñêëàäàºòüñÿ ç³ ñòóïåí³â äëÿ ôðàêö³éíîãî îñàäæåííÿ ÷àñòîê 1 (ïåðåäñåïàðàòîð), 2, 3, 4 ³ ç³ ñòóïåíÿ âáóäîâàíîãî ô³ëüòðà

Виробництво лікарських препаратів, що знаходяться під тиском

Курсовой проект

Медицина, физкультура, здравоохранение

Другие курсовые по предмету

Медицина, физкультура, здравоохранение

Сдать работу со 100% гаранией

ВСТУП

 

Аерозолі являють собою аеродисперсні системи з газоподібним дисперсійним середовищем і вільними твердими чи рідкими частками дисперсної фази. Класичними прикладами аерозолей служать туман, дим, пил.

З древніх часів аерозолі використовувалися в медицині у виді інгаляцій для профілактики і лікування захворювань дихальних шляхів. Спочатку вони мали вид звичайних пар і диму, що утворяться при спалюванні різних лікарських рослинних матеріалів. Потім стали застосовуватися інгаляції природних летучих речовин. У середині XIX століття для одержання аерозолей почали використовувати диспергуючі агенти: стиснене повітря, водяна пара, а згодом центрифугування й ультразвук.

Òåðì³í «àåðîçîëü» â³äíîñèòüñÿ äî âñ³õ àåðîäèñïåðñíèõ ñèñòåì íåçàëåæíî â³ä ðîçì³ðó ÷àñòîê äèñïåðñíî¿ ôàçè. Ó ìåäè÷í³é ïðàêòèö³ çíàõîäÿòü çàñòîñóâàííÿ íå ò³ëüêè âèñîêîäèñïåðñí³ àåðîçîë³ (0,10,5 ìêì), àëå ³ íèçüêî (25100 ìêì) ³ ãðóáî- äèñïåðñí³ (250400 ìêì).

Хімічний термін «аерозоль» іноді неправильно використовується для позначення спеціального виду упакування, у якій знаходиться стиснутий і зріджений газ, використовуваний для викидання (витиснення, евакуації) продукту, що міститься в цьому упакуванні.

Ç ôàðìàöåâòè÷íî¿ òî÷êè çîðó «àåðîçîëü» ÿâëÿº ñîáîþ ôîðìó âèïóñêó ãîòîâîãî ë³êàðñüêîãî çàñîáó, êîëè îäíà ÷è ê³ëüêà ë³êàðñüêèõ ðå÷îâèí ó ðîç÷èíåíîìó, ñóñïåíîâàíîìó ÷è åìóëüãîâàíîìó ñòàí³ ì³ñòèòüñÿ ó âèøòîâõóþ÷åìó ãàç³, ó ñïåö³àëüíîìó áàëîí³, çàêðèòîìó êëàïàíî-ðîçïèëþþ÷èì ïðèñòðîºì.

Перші зведення про застосування скляних і металевих посудин із клапанами, наповнених зрідженим газом (метил- чи етилхлоридом), відносяться до 1889 р.

˳êàðñüê³ çàñîáè â àåðîçîëüíîìó óïàêóâàíí³ çðó÷í³ â çàñòîñóâàíí³, ïîðòàòèâí³, êîìïàêòí³. Óïàêóâàííÿ îõîðîíÿº ë³êàðñüêó ðå÷îâèíó â³ä 䳿 âîëîãè, ùî ðóéíóº, ñâ³òëà ³ êèñíþ ïîâ³òðÿ, âèêëþ÷ຠçàáðóäíåííÿ ïðåïàðàòó ³ ìåõàí³÷íå ðîçäðàòóâàííÿ ïðè íàíåñåííÿ íà óðàæåíó ä³ëÿíêó øê³ðè, äîçâîëÿº äîâãîñòðîêîâî çáåð³ãàòè éîãî.

Ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî àåðîçîëåé ïî÷àòå ï³ñëÿ äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè â ÑØÀ, ó íàø³é êðà¿í³ îðãàí³çîâàíå â 1960 ð. íà äîñë³äíîìó çàâîä³ ÕͲÕÔ² âèïóñêîì «²íãàë³ïòà».

 äàíèé ÷àñ àåðîäèñïåðñí³ ñèñòåìè ç ë³êàðñüêèìè ðå÷îâèíàìè øèðîêî çàñòîñîâóþòü íå ò³ëüêè äëÿ ë³êóâàííÿ îðãàí³â ïîäèõó, àëå ³ äëÿ íàíåñåííÿ ë³êóâàëüíîãî ñêëàäó íà øê³ðó, ñëèçóâàò³ îáîëîíêè, ðàíè, îï³êè.

 

ÐÎÇÄ²Ë 1. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ˲ÊÀÐÑÜÊÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â, ÙÎ ÇÍÀÕÎÄßÒÜÑß Ï²Ä ÒÈÑÊÎÌ

 

1.1 ²ÑÒÎÐ²ß ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÀÅÐÎÇÎËÅÉ

 

˳êàðñüê³ çàñîáè, ùî çíàõîäÿòüñÿ ï³ä òèñêîì - öå ë³êàðñüê³ çàñîáè â ñïåö³àëüíèõ êîíòåéíåðàõ ï³ä òèñêîì ãàçó, ùî ì³ñòÿòü îäíó àáî á³ëüøå ä³þ÷èõ ðå÷îâèí ³ ÿâëÿþòü ñîáîþ ðîç÷èíè, åìóëüñ³¿ àáî ñóñïåí糿, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ì³ñöåâîãî íàíåñåííÿ íà øê³ðó, ñëèçîâ³ îáîëîíêè àáî äëÿ ³íãàëÿö³é. Ïðè íàòèñêóâàíí³ íà êëàïàí âîíè âèõîäÿòü ç êîíòåéíåðà ó âèãëÿä³ àåðîçîëþ (äèñïåðñ³¿ òâåðäèõ àáî ð³äê

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>