Використання українознавства та етнопедагогіки як основи національного виховання і навчання управлінських кадрів нової генерації

  Корсак Костянтин. Цивілізаційна компетентність громадян і завдання обов'язкової освіти // Освіта і управління. 1998. № 1. С.10-11. Кононенко

Використання українознавства та етнопедагогіки як основи національного виховання і навчання управлінських кадрів нової генерації

Статья

Педагогика

Другие статьи по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией
вості карєри, тобто на ті фактори, що здебільшого і просувають бізнес. Сучасна вища ланка керівників здебільшого не має управлінської підготовки. Вони не вивчали стратегічний або фінансовий менеджмент, маркетинг. За базовою вищою освітою нинішні керівники не корелюють зі своїми посадами і здобутою раніше підготовкою в соціально-гуманітарній сфері. Так, серед керівних кадрів державної служби декілька відсотків юристів, близько 15% економістів і дуже багато керівників-інженерів, тобто фахівців технічних, а не суспільних систем.

Вадою сучасного менеджменту в українському бізнесі є також брак корпоративної культури. Цю культуру визначає психологія вищих керівників. Недоліком української культури менеджменту є те, що керівник переважно на інтуїтивному рівні усвідомлює, що добре, а що погано. При цьому він ще не завжди може сформулювати свої уявлення у вигляді кодексу.

На сучасних українських підприємствах дедалі більше загострюються і диференціюються за великим числом ознак конфлікти між діловими культурами України і Заходу; між підприємцями та інвесторами; між директорами і фінансовими структурами; між управлінцями та неуправлінським персоналом; між акціонерами та найманими менеджерами і фахівцями.

Одним із чинників, що може вплинути на швидкий розвиток управління та подолання неблагополучної економічної ситуації в Україні, є безкомпромісна відмова від старих звичок і умовностей та впровадження нової техніки і методів управління.

Модернізація управління має відбуватися на основі триєдиного підходу, який синтезує мультиплікаційний ефект (постійне наростання); синергетичний ефект (поєднання багатьох чинників конкретної системи); інтегральний ефект (єдність метричних та неметричних цінностей). За таким підходом спільні зусилля державної влади та керівників бізнесу були б націлені на: 1. вироблення нових концепцій управління; 2. екстенсивний та інтенсивний розвиток системи бізнес-освіти; 3. довгострокове планування управління; 4. уведення системи моніторингу стану управління; 5. точне визначення прав і обовязків для кожного працівника у поєднанні з колективізмом дій; 6. дослідження і розробки з проблем національного менеджменту; 7. використання сучасних технічних (інформаційних) засобів.

Принаймні три з вказаних напрямків розробка нових концепцій управління, всебічний розвиток бізнес-освіти, дослідження національного менеджменту базуються на засадах українознавства. Без урахування національних особливостей розвинути власне український менеджмент як науку управління неможливо.

 

літературА

 

 1. Корсак Костянтин. Цивілізаційна компетентність громадян і завдання обов'язкової освіти // Освіта і управління. 1998. № 1. С.10-11.
 2. Кононенко Петро, Сазоненко Галина. Галіцина Людмила. Громадянин України XXI століття. Концепція національного виховання Українського гуманітарного ліцею Київського Національного університету ім. Т.Шевченка // Освіта і управління. 1998. № 1. с. 15.
 3. Концепція національного виховання // Освіта. 7 серпня 1996 р. № 41 (219). С.2-7
 4. Концепція розвитку вищої освіти Донецької області до 2020 року. Донецьк: Донецька обласна державна адміністрація, 2007. 53 с.
 5. Українська мова. Теорія і практика: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. Донецьк: Донецький державний університет, 2007. 120с.
 6. Проблеми функціонування й викладання української мови у вищих навчальних закладах. Матеріали регіональної науково-практичної конференції / Укладачі: Л.П. Семенова, Л.В. Шавлак, Л.К. Лазарева, Т.О Мачай. Донецьк: ДонДТУ. 68 с.
 7. Актуальні проблеми мовної освіти у вищих навчальних закладах. Збірник праць регіональної науково-методичної конференції / Укладачі: Л.П.Семенова, Л.В.Шавлак, Л.К.Лазарева та ін. Донецьк, ДонНТУ. 160 с.
 8. Стельмахович М.Г. Етнопедагогічні основи методики української мови // Дивослово. 2003. № 5-6. С.19-23.
 9. Грабовський Сергій. Українська мрія: тріумф і трагедія // Сучасність. 1995. № 3. С.137.
 10. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. К., 1992.
 11. Гошко А., Дмитренко Г. Формирование украинской модели менеджмента // Персонал. 2007. № 5. С. 24-27.

 

Похожие работы

<< < 1 2 3 4