Використання сучасних технологічних засобів при викладанні біології в школі

  Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: Методические основы. М., 1982. 192 с. Бурлака Я. І., Вихрущ В. О. Про

Використання сучасних технологічних засобів при викладанні біології в школі

Курсовой проект

Педагогика

Другие курсовые по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией
ирьох фрагментів. У першому фрагменті наводиться означення пагона. Пояснюється, що пагін розвивається з бруньки. Кути між листками та розмішеними над ними міжвузлями називають листковими пазухами [15].

У наступних кадрах показано та пояснено, як росте пагін, акцентується увага учнів на тому, що пагін росте, і міжвузля стають довшими. Ростуть і листки, поступово досягаючи звичайних для даної рослини розмірів.

Верхівку стебла займає верхівкова брунька. За допомогою мульткадрів у відеофільмі показано бруньку в перерізі під мікроскопом. У центральній частині бруньки добре помітне зачаткове стебло, а на ньому дрібні зачаткові листки. У пазухах цих листків є бруньки. Вони настільки дрібні, що ледве помітні навіть під лупою. Отже, зазначається у телепередачі, брунька це зачатковий пагін.

Коли на екрані з'являється малюнок поздовжнього розрізу бруньок, учитель фіксує кадр. Якщо розрізати кілька бруньок, то можна побачити, що всередині деяких з них на зачатковому стеблі розміщені лише зачаткові листки. Такі бруньки називають вегетативними. Учитель ставить запитання: яку будову має репродуктивна брунька?

У наступному фрагменті докладно розповідається про стебло. Учитель фіксує кадр із зображенням будови стебла під мікроскопом і акцентує увагу учнів, що на поверхні зрізу дерева можна побачити три шари. Зовнішній тонкий і, як правило, темний називають корою. Щільний, найширший шар, який лежить глибше, це деревина. У центрі міститься пухка серцевина. При фіксації кадру із зображенням поздовжнього розрізу стебла вчитель пропонує учням відповісти на такі запитання: де міститься луб і з яких клітин він складається? Де розміщений камбій?

Потім у відеофільмі за допомогою мульткадрів показується ріст сон-трави. Зазначається, що ріст рослин можна штучно прискорювати.

Після перегляду відеофільму необхідно провести узагальнюючу бесіду за запитаннями, які учні одержали перед переглядом відеофільму, запропонувати заповнити таблиці.

Письмово відповісти на запитання і заповнити таблиці можна запропонувати учням як домашнє завдання.

ВИСНОВКИ

 

Технічні засоби навчання це обладнання та апаратура, що використовуються в навчально-виховному процесі для підвищення його ефективності.

Досить поширена така класифікація ТЗН: за функціональним призначенням, за принципом будови та дії, за характером впливу на органи чуттів, за характером передачі інформації. У навчально-виховному процесі ТЗН виконують такі функції: комунікативну, керівну, кумулятивну, науково-дослідницьку.

Екранні технічні засоби навчання поділяються на статичні й динамічні. До статичних екранних засобів навчання біології належать діапозитиви, епіоб'єкти, діафільми, транспаранти.

Звукові технічні засоби це комплекси апаратури, що забезпечують запис і відтворення звуку. Це грампластинки, магнітофонні касети, гнучкі магнітні диски, лазерні (оптичні) диски, міні-лазерні диски для плеєра, компакт-касети для диктофонів, радіо.

Екранно-звукові технічні засоби забезпечують подачу та зорове й слухове сприйняття інформації. Серед екранно-звукових ТЗН у біології провідна роль належить навчальному кіно німому та звуковому.

Комп'ютерні телекомунікації дають змогу здійснити принципово новий підхід до навчання й виховання учнів.

Використовувати відеофільм для систематизації та узагальнення знань учнів можна за двома методиками: перша коли він переглядається повністю. Тоді для організації та керівництва пізнавальною діяльністю учнів можна використовувати прийом «стоп-кадр». Друга методика коли переглядаються фрагменти відеофільму, проводиться певна робота вчителя з учнями між окремими фрагментами та виконується самостійна робота після перегляду всього відеофільму. Обидві методики дають позитивні результати щодо підвищення рівня знань учнів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: Методические основы. М., 1982. 192 с.
 2. Бурлака Я. І., Вихрущ В. О. Про форми організації навчальної діяльності школярів. // Рад. школа. 1984. № 5. С. 39 44.
 3. Дьяченко В. К. Общие формы организации процесса обучения. Красноярск, 1984. 184 с.
 4. Загальна методика навчання біології: Навчальний посібник. / За ред. І.В.Мороза. К.: Либідь, 2006. 592 с.
 5. Зайчекно І.В. Педагогіка: Навч. посібник. Чернігів, 2003. 528 с.
 6. Зверев И. Д., Мягкова А. Н. Общая методика преподавания биологии: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1985. 191 с.
 7. Использование средств обучения на уроках биологии /А. М. Роченштейн, Н. Л. Пугал, И. Н. Ковалева, В. Г. Ленина. - М.: Просвещение, 1989. 191 с.
 8. Коджаспирова Г. М., Петров К. В, Технические средства обучения и методика их использования. - М.: Изд. центр «Академия», 2001. 256 с.
 9. Митник О. Народження нестандартного уроку // Початкова школа. 1997. - № 12. С. 11 13.
 10. Момот Л. Л. Проблемно-пошукові методи навчання в школі. К., 1985. 63 с.
 11. Мягкова А. Н., Комиссаров Б. Д. Методика обучения общей биологии: Пособие для учителя. М: Просвещение, 1985. 287 с.
 12. Назарова Т. С, Полат Е. С. Средства обучения: Технология создания и использования. М: Изд-во УРАО, 1998. 204 с.
 13. Осетрова И. В., Смирнов А. И., Осин А. В. Книга и электронные средства в образовании. М.: Изд. сервис; Логос, 2002. 144 с.
 14. Пугал Н. А., Трайтак Д. И. Кабинет биологии. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 192 с.
 15. Пугал Н. А. Технические средства обучения. // Биология в школе. 2003. - № 7. С. 44 46.
 16. Сидорович М. Групова навчальна діяльність учнів на уроках біології. // Біологія і хімія в школі. 2004. - № 5. С. 8 10.
 17. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтегративні технології навчання. Х.: Основа, 2003. 80 с.
 18. Фіцула М.М. Педагогіка: навч. посібник. К.: Вид-во „Академія”, 2000. 544 с.
 19. Форми навчання в школі: Книга для вчителя / За ред. Ю.І.Мальованого. К.: Освіта, 1992. 160 с.
 20. Шаповаленко С. Г. Школьное оборудование и кабинетная система // Вопросы школоведения / Под ред. М. И. Кондакова, П. В. Зимина. 2-е изд. М: Просвещение, 1982. С. 183 222.

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5