Використання рекламних заходів підприємства ДП "Харківський дослідний цементний завод"

  Закон України Про рекламу: Прийнятий 3 липня 1996р. №270/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №39. - Ст.

Використання рекламних заходів підприємства ДП "Харківський дослідний цементний завод"

Дипломная работа

Маркетинг

Другие дипломы по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

 

Вступ

1. Сутність та зміст рекламної діяльності підприємства

1.1 Необхідність рекламної діяльності для промислових підприємств

1.2 Сутність та види реклами

1.3 Сутність рекламної стратегії та ідеї. Види стратегії та їх порівняльний аналіз

2. Аналіз діяльності підприємства ДП "Харківський дослідний цементний завод"

2.1 Стисла характеристика підприємства ДП "ХДЦЗ"

2.2 Аналіз фінансового стану підприємства

2.3 Аналіз рекламної діяльності на підприємстві ДП "ХДЦЗ"

3. Розробка рекламної стратегії для обєктів промислової власності на прикладі ДП "ХДЦЗ"

3.1 Основні етапи розробки рекламної стратегії

3.2 Методи складання кошторисів витрат на рекламу

3.3 Розробка рекламної стратегії для ДП "ХДЦЗ"

4. Охорона праці та навколишнього середовища

5. Цивільна оборона

Висновки

Список джерел інформації

Додаток Організаційна структура ДП "ХДЦЗ

 

Вступ

 

Сучасний етап розвитку нашої країни (останні 5 років) відрізняється динамізмом і якісними змінами у всіх сферах громадського життя. Процес радикалізації, відновлення торкнувся усі без винятку політичні, економічні і соціальні інститути. У період переходу народного господарства країни до ринкової економіки, коли багато виробничих підприємств, об'єднання, концерни й інші організації стали незалежними, нормальне їхнє функціонування в подібних економічних умовах практично неможливо без добре організованої комплексної маркетингової діяльності. Реклама продукції і діяльності підприємства - це найважливіша складова частина комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід на споживача.

При правильній організації реклама дуже ефективна і сприяє швидкій та безперебійній реалізації виробленої продукції. При цьому прискорюється повернення оборотних коштів підприємств, установлюються ділові контакти виробників з покупцями і споживачами продукції, попит зростає і перевищує пропозицію, що, у свою чергу, є об'єктивною основою розширення виробництва і підвищення ефективності господарської діяльності. Реклама товарів - це не примха. Це природний інструмент економіки і важливий регулятор ринкової системи. Прийнятий курс на інтенсифікацію економіки, зміцнення ринкових принципів, гостра необхідність у вирішенні соціальних проблем, підвищення якості і розширення асортименту продукції, що випускається, поставили в області рекламної діяльності конкретні задачі, рішенню яких сприяє організація комплексу рекламних заходів.[1]

Організація комплексу ефективних рекламних заходів - це дуже складна задача, для реалізації якої потрібно чітка і злагоджена робота кваліфікованих фахівців торговельно-збутових, маркетингових чи спеціальних рекламних підрозділів підприємств. Ґрунтуючись на багатому досвіді закордонних країн в області реклами, можна стверджувати, що рекламна діяльність - це особлива наука, де є свої правила і закони. Ця наука використовує пізнання психології, соціології і дослідження ринку для вирішення економічних проблем підприємства. Розкриття всіх аспектів, повязаних з розробкою рекламної стратегії підприємства є основною метою даної дипломної роботи. Предметом даної дипломної роботи є детальне вивчення комплексу маркетингових, рекламних заходів, що використовує підприємство для організації продажу своєї продукції.

Обєктом є саме підприємство та його маркетингова, рекламна політика. Основні завдання, що стояли в процесі написання цієї роботи:· ознайомитись з рекламною політикою підприємства; дослідити які маркетингові заходи проводить підприємство для просування своєї продукції; дослідити саме поняття "реклама" та розробити рекламну стратегію для ДП "ХДЦЗ". Дипломна робота складається з трьох розділів, вступу та висновків. В першому розділі розкривається саме поняття реклами, види реклами, та розкривається необхідність рекламної діяльності на промисловому підприємстві. Другий розділ детально знайомить з характеристикою підприємства і його існуючою рекламною діяльністю. В третьому розділі розглядається хід розробки рекламної кампанії підприємства, дається оцінка рекламній кампанії та наводяться правові аспекти рекламної діяльності.

 

1. Сутність та зміст рекламної діяльності підприємства

 

1.1 Необхідність рекламної діяльності для промислових підприємств

 

З метою донесення до споживача спеціальної інформації про предмет реклами, суб`єктами підприємницької діяльності здійснюється рекламна діяльність. Основними принципами рекламної діяльності є: законність, точність, достовірність, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами моральної, фізичної або психічної шкоди. Взагалі, рекламна діяльність - це діяльність щодо замовлення, виготовлення та розповсюдження реклами. Відповідно, субєктами рекламної діяльності є рекламодавець, виробник реклами, та її поширювач.[1]

План рекламної діяльності є складовою marketing mix, тобто плану маркетингу, до якого, крім планування реклами, належить планування підтримки (стимулювання) збуту, роботи з громадськістю (паблік рілейшнз) і персонального продажу. Усі ці інструменти маркетингу необхідні для рекламної діяльності, а останній має підпорядковуватися цілям і завданням фірми. Дуже часто бюджет маркетингу складається з витрат на рекламування, з урахуванням того, що елементи реклами наявні в більшості таких інструментів маркетингу, як робота з громадськістю та персональний продаж. Щодо підтримки збуту, то тут беруть за мету не просте стимулювання покупців, продавців та власного збутого персоналу, а насамперед інформування про товар, послугу чи ідею рекламодавця. Тому очевидно, що маркетингові комунікації мають в основному рекламні завдання інформацію та залучення покупця (споживача, користувача) до процесу продажу. [3]

Для ефективної розробки плану рекламної діяльності необхідно мати значний обсяг інформації, зокрема:

  1. Характеристику ринку продавців даного продукту або послуг;
  2. Характеристику ринку покупців;
  3. Характеристику обсягу продажу даного продукту;
  4. Характеристику прибутку;
  5. Характеристику товару і його ціни.

Ця інформація уможливлює аналіз становища підприємства на ринках збуту та етапу життєвого циклу продукції чи послуги цього підприємства.

Дати чітке визначення рекламної політики (діяльності) неможливо. Це досить багатогранне поняття. Швидше за все це визначення дії по створенню і розміщенню реклами і рекламних заходів, з метою створення іміджу і залучення клієнтів для збуту продукції. Рекламна діяльність тісно зв'язана з торговою і діловою політикою фірм. Поняття рекламної діяльності також тісно зв'язано з поняттям рекламної стратегії і тактики. Можна сказати, що рекламна діяльність - дії фірми, спрямовані на досягнення визначених цілей; стратегія - загальна провідна лінія й установка на досягнення кінцевих цілей; тактика - сукупність засобів і прийомів, спрямованих на досягнення мети, образ дій, лінія поводження. По суті справи сутність рекламної діяльності полягає у виборі рекламної стратегії і тактики.[1-3]

Припустимо, створюється фірма. Для того, щоб про неї довідалися, їй необхідно заявити про себе. Цього можна домогтися за допомогою реклами. Але для того, щоб при мінімальних витратах засобів одержати максимально високий результат, необхідно продумати яким чином рекламувати себе і свою продукцію.

Кожному підприємству необхідна визначена рекламна політика, будь то промислове підприємство, банк, виробник товарів народного споживання, радіостанція, канал телебачення, туристичне агентство, магазин, ресторан чи кафе. Різниця лише в масштабах і засобах реклами.

Рекламна діяльність може мінятися чи не мінятися протягом якогось часу. Це залежить від ситуації на ринку в цілому і від ситуації усередині самої фірми.

Реклама фірми має створювати, підтримувати й збільшувати популярність фірми та її товару. Відтак будь-яке вдосконалення товару, марки, самої фірми потребує оновлення рекламних логотипів, яке провадиться за результатами рекламного дослідження ринку, стилю життя цільової аудиторії, її вимог до оновлення асортименту товарів і послуг, що пропонує рекламодавець.

Рекламу фірми часто називають престижною рекламою, оскільки вона сприяє не стільки збільшенню продажу її продукції, скільки популяризації самої фірми (організації, установи, навіть країни) та її діяльності, що має позитивним наслідком зростання національної економіки, загального добробуту, збереження довкілля, забезпечення зайнятості населення, розвиток фундаментальних чи прикладних досліджень тощо.[4-5]

Кожне підприємство, а особливо промислове для успішного існування на ринку має перед собою такі цілі: збільшення обсягів збуту продукції, максимізація прибутку, виведення товару на нові ринки. Саме для забезпечення цих основних цілей, підприємству необхідно використовувати рекламу у своїй діяльності. Тому що вона дозволяє: інформувати споживачів про наявність підприємства чи його продукції, про події, які відбуваються на даному ринку, про придатність продукції для ефективного стимулювання пробних закупівель та розвязання певних проблем споживачів; позиціонувати товар, продукцію, формувати первинний попит на неї; створювати системи уявлень споживача про формування належного іміджу підприємства; зберігати та запамятовувати інформацію про товар, його якісні властивості та про дане підприємство; посилювати інтерес та стабілізувати обсяги збуту продукції кінцевим споживачам; розширити сфери торгівлі для даного товару та збільшити обсяги закупівель для підприємства.[6]

Таким чином, законодавством України на сьогоднішній день досить детально визначаються права та обов`язки суб`єктів рекламної діяльності та правила її здійсненн

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>