Використання казки під час навчання граматики англійської мови

Із цього можна зробити висновок, що казка в силу своїх специфічних особливостей повинна виступати як змістовна основа навчання на ранньому

Використання казки під час навчання граматики англійської мови

Курсовой проект

Иностранные языки

Другие курсовые по предмету

Иностранные языки

Сдать работу со 100% гаранией
казкові конфлікти передають складні побутові й соціальні відносини. Автор казки говорить із маленьким слухачем про важкий вибір чесного шляху, про гіркоту самітності й радості дружби. У казці діти зіштовхуються з такими складними явищами й почуттями, як життя й смерть, любов і ненависть, зрада й підступництво. Форма зображення цих явищ особливому, казковому, доступна розумінню дитини, але моральний зміст залишається справжнім.

Нерозривний зв'язок казки з життям дозволяє дітям через ситуації, предмети обговорення, які присутні в казці, одержати досвід, як мовний, так і соціальний, котрий їм знадобиться в житті. Спілкування, організоване на основі казки, носить щирий характер.

Казка представляє широкі можливості як змістовна основа навчання. На ранньому етапі навчання провідним є розвиваючий аспект, оскільки на першому році навчання заставляються основи багатьох найважливіших здатностей, і здійснюється їхній початковий розвиток. Казка є прекрасним матеріалом для рішення розвиваючих завдань, дітям потрібні казки, тому що вони є необхідним підґрунтям для розвитку особистості.

Однією з найважливіших цілей розвиваючого аспекту є формування мотивації. Саме в молодший шкільний період педагог повинен сформувати стійку мотивацію до вивчення іноземної мови. Казка, завжди цікава дітям по своїй змістовній основі, у величезному ступені сприяє створенню мотивації до оволодіння іноземною мовою. Іноземна мова дозволяє дитині проникнути в захоплюючий сюжет казки, познайомитися з народними героями тієї країни, де народилася казка. Сценарій заняття на основі казки, відразу приковує до себе увагу дітей. Казка іноземною мовою дає можливість педагогові зробити з дітей добровільних помічників у пошуках знань.

Важливою метою розвиваючого аспекту є формування вмінь спілкування. У молодшому шкільному віці в дітей формується особистісне, індивідуально-рольове, ділове спілкування. Казка іноземною мовою завжди викликає в дітей потребу в спілкуванні, тому що її зміст відповідає інтересам дітей і потребам їхнього віку [10, c.112].

Казка іноземною мовою має величезні виховні можливості. Казка - це завжди ненав'язливе виховання. У кращих своїх образах вона відкриває дитині світ, суть людських відносин, людських почуттів - доброти, поваги, співчуття, товариства, справедливості, чуйності, взаєморозуміння, і тим самим несе в собі багатий моральний потенціал. Казка дає дітям яскравий, різноманітний образ світу, розвиваючи кругозір дитини.

У казках присутні іносказання. Хоча в казках говориться про незвичайних казкових героїв або про тварин, майже завжди під ними маються на увазі люди з їх реальними життєвими проблемами. Хоча в казці явища представлені по-особливому, казково, проблеми, котрі постають за цими явищами, виявляються тісно пов'язаними з реальним життям. Знайомлячись з казкою, дитина знаходить відповіді на важливі для себе питання. Що таке “добре” і що таке “погано”? Що таке “зло” й “добро”?

Казка формує в дитини необхідність морального поводження у всіх видах діяльності. На основі казок ефективно здійснюється трудове виховання. Вони формують здатність творчо трудитися, виховують любов і повагу до праці, формують потребу у творчій праці, виробляють такі людські якості, як працьовитість, посидючість, наполегливість, допитливість, готовність прийти на допомогу.

Естетичний компонент виховного аспекту завжди присутній у казці - це завжди прилучення до вічності, до краси.

Через раннє залучення до казки іноземною мовою в дітях розвивається інтерес до життя народів інших країн. Позитивні емоційні дії, що відбуваються в казці, дозволяють запобігти виникненню почуття недовіри, і навіть ворожості, що нерідко з'являється й у дорослих як реакція на все нове, незнайоме, незвичне, вихідне за рамки звичних соціальних відносин.

У молодшому шкільному віці значне місце приділяється й пізнавальному аспекту. На даному віковому етапі в дитини формується й реалізується пізнавальний інтерес до культури країни досліджуваної мови. Багатим джерелом, з якого дитина може черпати дані знання, є казка, що відбиває в собі культурну спадщину тієї або іншої країни. Навчання на основі казки дає можливість вивчити елементи загальнонаціональної культури. У казках завжди яскраво виражений соціокультурний компонент. Інтерес до всього нового в молодших школярів дозволяє використати на заняттях і застосовувати країнознавчу інформацію. На заняттях по англійській мові при використанні казки як зміст навчання, у молодших школярів формується й реалізується пізнавальний інтерес до іншомовної культури. Діти здобувають знання про культуру країни досліджуваної мови (відомості з історії, географії, життя однолітків, про побут, традиції, інтереси, про музику, живопис, символіку, одяг, свята, захоплення). Пісні, вірші, лічилки, різні ігри, також як і казка, виступають як основу навчання спілкуванню іноземною мовою.

Казка ефективно використовується при рішенні завдань навчального аспекту. Навчання говорінню на основі казки формує в дітей уявлення про іноземну мову як про засіб спілкування. Казка є прекрасним засобом для оволодіння різними вміннями й навичками спілкування досліджуваною мовою.

При використанні казки процес формування навичок говоріння спрямований на розвиток готовності до спілкування, на використання іноземної мови як засобу спілкування. Казка сприяє включенню дітей у процес спілкування. На змістовній основі казки можуть бути побудовані різні ситуації ігрового рольового спілкування, сюжетно-рольові ігри, діалоги. Таким чином, казка є підходящим матеріалом для використання її як змістовна основа навчання в шкільному віці. Який-небудь інший матеріал не має такий навчальний потенціал, як казка. Вона, по-перше, сприяє формуванню мотивації навчання; по-друге, підвищує виховні й освітні можливості іноземної мови; по-третє, є прекрасним засобом навчання іншомовному спілкуванню.

2.3 Роль казки у формуванні граматичних навичок школярів

 

Казка входить у життя дитини із самого раннього віку, супроводжує протягом усього дитинства й залишається з ним на все життя. З казки починається його знайомство зі світом літератури, зі світом людських взаємин і з усім навколишнім світом у цілому.

Казки підносять дітям поетичний і багатогранний образ своїх героїв, залишаючи при цьому простір уяві. Моральні поняття, яскраво представлені в образах героїв, закріплюються в реальному житті й взаєминах із близькими людьми, перетворюючись у моральні еталони, якими регулюються бажання й учинки дитини [5, c.112].

Казка, її композиція, яскраве протиставлення добра й зла, фантастичні й певні по своїй моральній суті образи, виразна мова, динаміка подій, особливі причинно-наслідкові зв'язки і явища, доступні розумінню школяра, - все це робить казку особливо цікавою й хвилюючою для дітей, незамінним інструментом формування морально здорової особистості дитини.

Аналіз методичної літератури показує, що питанням вивчення казок у школі зараз приділяється велика увага. У журналі “Англійська мова в школі" й ін. з'явилися методичні рекомендації, присвячені вивченню казок у школі. Тим часом питання про навчання дітей умінню складати казки в методичній літературі розроблене недостатньо. Найчастіше казки використаються для творчої розповіді (О.О. Фльорина, П.Г. Воробйов, О.С. Ушакова й ін.) інсценівки (В.К. Мовсесян й ін), ігор (В.В. Белоусов, Л.С. Топольницька, й ін.), які також є засобом розвитку мовлення учнів, але казки володіють й іншими можливостями. Казку можна зробити засобом розвитку літературно-творчих здатностей учнів і тим самим-розвитку мовлення в процесі індивідуально-групової роботи. Незважаючи на те, що про значення казок для розвитку особистості дитини написано дуже багато (К.Д. Ушинский, М.А. Рибникова, В.А. Сухомлинский й ін.), у сутності питання про те, як підтримати інтерес дітей, залучаючи їх до створення до своїх казок, не було предметом спеціального дослідження.

Крім того, останнім часом інтерес до казок виріс, тому що казка є найцікавішим прийомом викладання англійської мови. Головну увагу на уроках англійської мови вчитель приділяє тексту, як тому поняттю, якому служать всі розділи навчального курсу - фонетика, лексика, граматика, словотвір, стилістика, правопис. Всі випадки зустрічі на уроці з текстом повинні використатися для звертання до нього уваги дітей. Найбільше цікаво ці завдання допоможе реалізувати казка. Особливо казки рекомендують використовувати при навчанні граматики іноземної мови. Відомо, що тренування учнів у вживанні граматичних структур, що вимагає їхнього багаторазового повторення стомлює хлопців своєю одноманітністю, а затрачувані зусилля не приносять швидкого задоволення. Казки допоможуть зробити нудну й одноманітну роботу більше цікавої й захоплюючою.

Дані казки переслідують цілі:

навчити учнів уживанню мовних зразків, що містять певні граматичні труднощі;

створити природну ситуацію для вживання даного мовного зразка;

розвити мовну активність і самостійність учнів.

Як приклад, наводимо розробку уроку, сформований у вигляді казки, завдяки чому діти оволодівають складними граматичними структурами без особливих труднощів.

Мета: Ознайомити учнів з новим граматичним часом Future Simple Tense. Одного разу жили КОРОЛЬ і КОРОЛЕВА. Вони жили в королівстві “FUTURE”. Королеву звали Shally, але король ласкаво називав її SHALL. Короля звали Willy, але королева ласкаво називала його WILL. І, як і в будь-якому королівстві, були в них слуги-гноми. Імена в них були трохи дивні: I, WE, HE, SHE, IT, THEY, YOU. Королеві служили тільки два гнома I и WE. Всі інші допомагали королю в його хазяйстві. Були в королівстві деяк правила. Якщо гномик збирався щось зробити, він звертався з проханням до хазяїна чи хазяйки по імені. Наприклад:

SHALL, I go for a walk?

SHALL, WE have breakfast?

WILL, HE drink some water?

WILL, SHE e

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 >