Використання інформаційних технологій в навчальному процесі

Як показує вітчизняний і закордонний досвід застосування сучасних інформаційних технологій, реалізація вищевикладених можливостей дозволяє забезпечити: надання тому, кого навчають, інструмент дослідження,

Використання інформаційних технологій в навчальному процесі

Информация

Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией

План

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи використання новітніх інформаційних технологій у навчальному процесі

1.1 Сучасні підходи до використання інформаційних технологій

1.2 Новітні інформаційні технології в навчанні англійської мови. Використання Інтернет-ресурсів на уроках англійської мови та форми роботи з компютерними навчальними програмами

Розділ 2. Підвищення мотивації вивчення англійської мови шляхом використання нових інформаційних технологій у школі

 

Вступ

 

В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій у середній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Ми живемо в часи коли англійська мова набула глобального спілкування ( у зв'язку із загальною комп'ютеризацією ). Людина, що входить на рівень міжнародного і міжнаціонального спілкування, повинна повною мірою володіти уміннями і навичками виразу своїх думок англійською мовою. Комунікація, таким чином, виходить на найважливіше місце. Але вільне спілкування, у свою чергу, потребує зацікавленості. Ця тема завжди була, є і буде актуальною, тому що мотивація є рушійною силою, що спонукає учнів до, вивчення найскладніших завдань з іноземної мови. [1]

Модернізація освітньої галузі передбачає перехід від використання традиційних засобів передачі та отримання інформації, таких як ручка, друкований підручник, класна дошка і крейда до персонального комп'ютера, комп'ютерних класів з інтерактивними методами та засобами навчання (інтерактивні дошки і програмне забезпечення ) та інформаційного поля діяльності всесвітньої інформаційної мережі-Інтернет.

Змістовна основа масової комп'ютеризації в освіті, безумовно, зв'язана з тим, що сучасний комп'ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві. Р. Вільямс і К. Маклі у своїй статті „Комп'ютери в школі " пишуть: "Є одна особливість комп'ютера, що розкривається при використанні його як пристрою для навчання інших, і як помічника в придбанні знань, це його бездушність. Машина може "дружелюбно " спілкуватися з користувачем і в якісь моменти "підтримувати " його, однак вона ніколи не виявить ознак дратівливості і не дасть відчути, що їй стало нудно. У цьому змісті застосування комп'ютерів є, можливо, найбільш корисним при індивідуалізації викладання ". [5]

Поняття "технологія", походить із двох грецьких слів - мистецтво, майстерність і слово, навчання. Таким чином, технологію можна визначити як усвідомлене практичне мистецтво, усвідомлене майстерність. Технологія вказує на конкретні способи і засоби здійснення професійної діяльності.

Сучасні інформаційні технології це - форми і методи передачі інформації при допомозі новітніх засобів та пристроїв зв'язку (телебачення, комп'ютеризація, Інтернет та мобільна мережа зв'язку ).

Розробкою і впровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій активно займаються такі дослідники як, Полат Е.С., Дмитреєва Е.И., Новиков С.У., Полілову Т.А., Цвєткова Л.А. И т. д..

Так О.И. Руденко-Моргун у своїй статті „Компютерні технології як нова форма навчання пише”, ми живемо в столітті інформаційної, компютерної революції, що почалася в середині 80-х років і дотепер продовжує нарощувати темпи. От її основні віхи: поява персонального компютера, винахід технології мультимедіа, впровадження в наше життя глобальної інформаційної компютерної мережі Інтернет. Усі ці нововведення легко і непомітно ввійшли в життя: вони широко використовуються майже у всіх професійних сферах і в побуті.[34]

Компютерні навчальні програми в навчанні англійської мови, вважає Е.Л. Носенко [8], стали використовуватися з 80-х рр. XX в. Говорилося про те, що автоматизовані навчальні системи (АОС) відносяться до так названих комбінованих технічних засобів навчання. Вони призначені для реалізації за допомогою компютера, що працюють у діалоговому режимі, функцій по предявленню навчальної інформації в зручній для сприйняття формі, індивідуалізованому керуванню навчальною діяльністю в ході програмованого, проблемного навчання; контролю знань, а також для забезпечення доступу до обчислювальних, інформаційно-довідкових і інших ресурсів компютера.

«Про те, що компютери стрімко ввійшли в наше життя й у процес навчання англійській мові, трохи потіснивши традиційні методики і змусивши викладачів іноземних мов вирішувати проблеми, про існування яких кілька десятків років тому жоден лінгвіст навіть не підозрював» пише С.В. Фадєєв [6]. Немає нічого дивного в тім, що не усі викладачі виявилися готовими до широкого впровадження компютерів у таку нетрадиційну сферу, як навчання іноземним мовам. Необхідно, щоб кожен викладач зрозумів просту думку: компютер у навчальному процесі не механічний педагог, чи заступник аналог викладача, а засіб при навчанні дітей, що підсилює і розширює можливості його навчальної діяльності. Те, що викладач бажає одержати в результаті використання машини, у неї необхідно запрограмувати.[5]

Таким чином, компютер бере на себе левину частку рутинної роботи викладача, вивільняючи йому час для творчої діяльності, що на сучасному рівні розвитку техніки не може бути віддана компютеру.[2]

Тому, актуальність даної теми може бути аргументована важливістю проблеми у той же час її недостатньою розробленістю для застосування в умовах звичайної школи.

Обєкт дослідження: Процес оволодіння іноземною мовою за допомогою інформаційних технологій.

Предмет дослідження: Місце інформаційних технологій у навчанні англійської мови.

Мета дослідження: Проаналізувати використання інформаційних технологій в старших класах. Навести приклади застосування інформаційних технологій в загально навчальних закладах.

Завдання дослідження:

 1. Розглянути сучасні підходи, сутність інформаційних технологій. Форми і методи використання.
 2. Дослідити вплив інформаційних технологій на мотивацію навчання.
 3. Теоретично обґрунтувати ефективність використання інформаційних технологій.

Розділ 1. Теоретичні основи використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі

 

1.1 Сучасні підходи до використання інформаційних технологій

 

Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес інформатизації.

Інформатизація суспільства це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збір, нагромадження, продукування, обробка, збереження, передача і використання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів мікропроцесорної й обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства забезпечує:

 • активне використання постійного інтелектуального потенціалу суспільства, що розширюється, сконцентрованого в друкованому фонді, і науковому, виробничому й іншому видах діяльності його членів.
 • інтеграцію інформаційних технологій з наукового, виробничого, ініціюючого розвитку усіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію трудової діяльності;
 • високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію інформації, що представляється істотність використовуваних даних.

Застосування відкритих інформаційних систем, розрахованих на використання всього масиву інформації, доступної в даний момент суспільству у визначеній його сфері, дозволяє удосконалити механізми керування суспільним пристроєм, сприяє гуманізації і демократизації суспільства, підвищує рівень добробуту його членів. Процеси, що відбуваються в звязку з інформатизацією суспільства, сприяють не тільки прискоренню науково-технічного прогресу, інтелектуалізації усіх видів людської діяльності, але і створенню якісно нового інформаційного середовища соціуму, що забезпечує розвиток творчого потенціалу індивіда. [9]

Одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація освіти упровадження засобів нових інформаційних технологій у систему освіти. Це уможливить:

 • удосконалювання механізмів керування системою освіти на основі використання автоматизованих банків даних науково-педагогічної інформації, інформаційно-методичних матеріалів, а також комунікаційних мереж;
 • удосконалювання методології і стратегії добору змісту, методів і організаційних форм навчання, що відповідають задачам розвитку особистості того, якого навчають, у сучасних умовах інформатизації суспільства;
 • створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу того, якого навчають, на формування умінь самостійно здобувати знання, здійснювати інформаційно-навчальну, експериментально-дослідницьку діяльність, різноманітні види самостійної діяльності по обробці інформації;
 • створення і використання компютерних тестуючих, діагностуючих, контролюючих і оціночних систем.

Інтенсивний розвиток процесу інформатизації освіти спричиняє розширення сфери застосування сучасних інформаційних технологій. В даний час можна вже цілком виразно виділити успішно й активно розвиваючі напрямки використання сучасних інформаційних технологій в освіті:[11]

 • реалізація можливостей програмних засобів навчального призначення (проблемно-орієнтованих, обєктно-орієнтованих, предметно-орієнтованих) як засіб навчання, обєкта вивчення, засобу керування, засобу комунікації, засобу обробки інформації.

Як показує вітчизняний і закордонний досвід застосування сучасних інформаційних технологій, реалізація вищевикладених

Похожие работы

1 2 3 > >>