Виконання символьних операцій з многочленами

Там же описані наступні процедури і функції function stepin (a:poli):integer; (знаходження степеня многочлена) procedure riv (a:poli; var b:poli); (присвоєння одному многочлену значення

Виконання символьних операцій з многочленами

Контрольная работа

Компьютеры, программирование

Другие контрольные работы по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией
;степiнь многочлена ');

read(nb);

vvid (nb, b);

writeln;

riv (b, c);

for i:=1 to m do

integ (b, b);

clrscr;

writeln ('знаходження невизначеного iнтеграла вiд многочлена');

writeln ('без врахування констант');

write('многочлен');

vyvid(c);

writeln;

write ('Iнтеграл ', m:2,'-го порядку');

vyvid(b);

repeat until keypressed;

end;

end;

1: end.

 

Файл bibl.pas

UNIT bibl; {Бiблiотека пiдпрограм}

 

INTERFACE

uses crt;

TYPE

poli=array [0..100] of real;

type maspoli=array [1..20] of poli;

var zero, od:poli;

{кільцеві нуль і одиниця}

function stepin (a:poli):integer;

procedure riv (a:poli; var b:poli);

procedure vvid (n:integer; var a:poli);

function poper (a:poli; m:integer):integer;

procedure vyvid (a:poli);

function maxi (n, m:integer):integer;

function mini (n, m:integer):integer;

procedure suma (a, b:poli; var c:poli);

procedure nsuma (a:maspoli; n:integer; var c:poli);

procedure dobchy (a:poli; r:real; var c:poli);

procedure pidvst (a:poli; n:integer; var c:poli);

procedure dobutok (a, b:poli; var c:poli);

procedure ndobutok (a:maspoli; n:integer; var c:poli);

procedure mpoli (a:poli; m:integer; var c:poli);

procedure polipoli (a, b:poli; var c:poli);

procedure dilen (a, b:poli; var c, c1:poli);

procedure dyfer (a:poli; var b:poli);

procedure integ (a:poli; var b:poli);

 

IMPLEMENTATION

function stepin (a:poli):integer;

{визначення степеня многочлена}

var i:integer;

begin

i:=100;

while ((a[i]=0) and (i>=0)) do i:=i1;

stepin:=i;

end;

 

 

procedure riv (a:poli; var b:poli);

{присвоення одному многочлену значення iншого}

var i:integer;

begin

for i:=0 to 100 do b[i]:=a[i];

end;

 

procedure vvid (n:integer; var a:poli);

{ввiд многочлена}

var i:integer;

 

begin

for i:=100 downto n+1 do a[i]:=0;

 

writeln ('вводьте многочлен');

for i:=n downto 1 do

begin

write ('x^', i:2,'*');

read (a[i]);

write ('+');

end;

read (a[0]);

end;

 

function poper (a:poli; m:integer):integer;

{визначення молодшого на 1 коефiцiента многочлена пiсля m}

var i:integer;

begin

i:=m1;

while (a[i]=0) and (i>=0) do i:=i1;

poper:=i;

end;

 

procedure vyvid (a:poli);

{вивiд многочлена}

var i, n:integer;

begin

n:=stepin(a);

writeln;

if ((n>0) or (a[0]<>0)) then

begin

i:=n;

while ((i>=1) and (poper(a, i)>-1)) do

begin

if (a[i]<>0) then begin

if (i>1) then

write (a[i]:5:2,'x^', i:2)

else write (a[i]:5:2,'x');

if (a [poper(a, i)]>0) then write ('+');

end;

i:=i1;

end;

if (i>1) then write (a[i]:5:2,'x^', i:2)

else

if (i=1) then write (a[i]:5:2,'x')

else

write (a[i]:5:2);

end

else

write('0');

end;

function maxi (n, m:integer):integer;

begin

if (n>=m) then maxi:=n else maxi:=m;

end;

 

function mini (n, m:integer):integer;

begin

if (n<=m) then mini:=n else mini:=m;

end;

 

procedure suma (a, b:poli; var c:poli);

{сума 2 многочленiв}

var i, na, nb, nab, nba:integer;

begin

na:=stepin(a);

nb:=stepin(b);

nab:=maxi (na, nb);

riv (zero, c);

for i:=nab downto 0 do c[i]:=a[i]+b[i];

end;

 

procedure nsuma (a:maspoli; n:integer; var c:poli);

{сума n многочленiв}

var i:integer;

begin

riv (zero, c);

for i:=1 to n do

suma (c, a[i], c);

end;

 

procedure dobchy (a:poli; r:real; var c:poli);

{добуток скаляра на многочлен}

var i:integer;

begin

riv (zero, c);

for i:=0 to stepin(a) do

c[i]:=r*a[i];

end;

 

procedure pidvst (a:poli; n:integer; var c:poli);

(домноження многочлена на x^n)}

var i:integer;

begin

for i:=stepin(a)+n downto n do

c[i]:=a [i-n];

for i:=stepin(a)+n+1 to 100 do c[i]:=0;

for i:=0 to n1 do c[i]:=0;

end;

 

procedure dobutok (a, b:poli; var c:poli);

{добуток 2 многочленiв}

var i:integer;

t, t1, t2:poli;

begin

riv (zero, t);

for i:=0 to stepin(b) do

begin

riv (zero, t1);

riv (zero, t2);

dobchy (a, b[i], t1);

pidvst (t1, i, t2);

suma (t, t2, t);

end;

riv (t, c);

end;

 

procedure ndobutok (a:maspoli; n:integer; var c:poli);

{добуток n многочленiв}

var i:integer;

begin

riv (od, c);

for i:=1 to n do

dobutok (c, a[i], c);

end;

 

 

procedure mpoli (a:poli; m:integer; var c:poli);

{пiднесення многочлена до степеня}

var i:integer;

begin

riv (od, c);

for i:=1 to m do

dobutok (c, a, c);

end;

 

procedure polipoli (a, b:poli; var c:poli);

{многочлен вiд многочлена}

var i:integer;

t1, t2:poli;

begin

riv (zero, c);

for i:=0 to stepin(b) do

begin

riv (zero, t2);

riv (zero, t1);

mpoli (a, i, t1);

 

dobchy (t1, b[i], t2);

suma (c, t2, c);

end;

end;

 

procedure dilen (a, b:poli; var c, c1:poli);

var n, m, i:integer;

t1, t2, t3, t4, t5:poli;

{дiлення многочленiв з остачею}

begin

riv (a, t4);

n:=stepin(a);

m:=stepin(b);

riv (zero, t3);

while n>=m do

begin

riv (zero, t5);

riv (zero, t1);

riv (zero, t2);

t5 [n-m]:=a[n]/b[m];

suma (c, t5, c);

dobutok (t5, b, t1);

dobchy (t1, 1, t2);

suma (a, t2, a);

n:=stepin(a);

end;

dobutok (c, b, t3);

dobchy (t3, 1, t3);

suma (t4, t3, c1);

end;

 

procedure dyfer (a:poli; var b:poli);

{знаходження похiдноi}

var n, i:integer;

begin

n:=stepin(a);

riv (zero, b);

for i:=n downto 1 do

b [i1]:=i*a[i];

end;

procedure integ (a:poli; var b:poli);

{знаходження невизначеного iнтеграла}

var n, i:integer;

begin

n:=stepin(a);

riv (zero, b);

for i:=n downto 0 do

b [i+1]:=a[i]/(i+1);

end;

end.

Похожие работы

<< < 1 2 3