Виконання економічної частини дипломних проектів і робіт

Ціллю впровадження систем автоматизації на хімічних виробництвах є можливо більш точне підтримання параметрів технологічного процесу на заданому регламентом рівні. Відхилення

Виконання економічної частини дипломних проектів і робіт

Методическое пособие

Экономика

Другие методички по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
и підприємства на проведення ремонтів.

Якщо Sрем ст і Sрем н річні витрати на ремонт технологічного обладнання, а Аст і Ан річні обсяги виробництва продукції до і після впровадження СА, то відповідна величина витрат у собівартості одиниці продукції визначається так:

 

Срем ст=Sрем ст/Аст;

Срем н=Sрем н/Ан;

 

Зниження ремонтної складової собівартості :

 

ΔCрем=Срем ст - Срем

 

Річна економія підприємства при зниженні витрат на проведення ремонтів:

 

ΔSрем=ΔСрем*Ан

 

Економічний ефект від підвищення якості продукції

Підвищення частки продукції більш високої якості в загальному обсязі виробництва дозволяє реалізувати більшу її частину по підвищеній ціні, що призводить до збільшення річний суми балансового прибутку підприємства. Розрахунок обсягів виробництва продукції різних категорій якості та річної суми балансового прибутку підприємства до впровадження СА :

 

Ав ст =в ст*Аст; А1 ст=Аст Ав ст;

Прб ст= (Цв Сст)*Ав ст. + (Ц1 Сст)*А1 ст,

 

де в ст частка продукції вищої категорії якості в загальному обсязі виробництва;

Ав ст, А1 ст річний обсяг виробництва продукції вищої та першої категорій якості до впровадження СА;

Цв і Ц1 відпускна ціна продукції відповідної категорії;

Аст загальний річний обсяг виробництва;

Сст собівартість одиниці продукції.

Розрахунок обсягів виробництва Ав н, А1 н та суми балансового прибутку Прб н після впровадження системи виконується аналогічно із використанням нових (після впровадження СА) значень вхідних параметрів.

Приріст річної суми балансового прибутку підприємства при підвищенні якості продукції визначається як

 

ΔПрб=Прб н Прб ст

 

Ефект від зниження суми плати за шкідливі викиди

Оскільки плата за наднормативні викиди правиться з прибутку підприємства після вирахування з нього податку на прибуток, зниження суми цієї плати призводить безпосередньо до збільшення річної суми чистого прибутку.

При цьому розрахунок старої і нової суми чистого прибутку підприємства провадиться по формулах :

 

Прч ст=Прб ст*(1Пнп/100) Пвс ст;

Прч н =Прб н*(1Пнп/100) Пвс н,

 

де Пнп процентна ставка податку на прибуток.

Плата за викиди шкідливих речовин у межах встановлених нормативів здійснюється з витрат на виробництво (собівартості продукції). Тому розрахунок економії при зменшенні цієї плати провадиться аналогічно розрахунку економії від зменшення витрат на ремонти.

Якщо Sвн ст і Sвн н річна плата за шкідливі викиди в межах встановлених нормативів, а Аст і Ан річний обсяг виробництва продукції до та після впровадження СА, то відповідна величина витрат у собівартості одиниці продукції :

 

Свн ст. = Sвн ст. / Аст;

Свн н = Sвн н / Ан

 

Зниження відповідної складової собівартості :

 

ΔCвн=Свн ст Свн н

 

Річна економія підприємства при зниженні плати за викиди в межах встановлених нормативів :

 

ΔSвн=ΔСвн*Ан

 

6. Фінансові результати впровадження системи та її економічна ефективність

 

Оцінка економічної ефективності іноваційних проектів провадиться на основі співставленні величини капітальних витрат (інвестицій) і величини корисного результату економічного ефекту, досягнутого за рахунок впровадження проекту.

Основний фінансовий результат від впровадження проекту річний приріст так званого балансового прибутку підприємства :

 

ΔПрб=(Цн-Сн)*Ан - (Цст-Сст)*Аст,

 

де Ц ціна одиниці продукції; С її собівартість; А річний обсяг випуску продукції після (н) і до (ст) впровадження системи.

Собівартість продукції після впровадження СА розраховується з урахуванням отриманої економії та додаткових річних витрат з експлуатації СА :

 

Сн=Сст ΔC+Cекс,

 

де ΔC сумарне зниження собівартості одиниці продукції по усіх розглянутих факторах економії.

Оскільки балансовий прибуток підприємства оподатковується, річний економічний ефект (корисний результат) від впровадження СА виражається річним прирістом чистого прибутку підприємства :

 

ΔПрч=ΔПрб Нпр=ΔПрб*(1 Пнп /100),

 

де Нпр податок на прибуток;

Пнп процентна ставка податку на прибуток.

Основний показник економічної ефективності розробленої СА коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, або норма прибутку. Він показує річну суму додаткового чистого прибутку, отриману з кожної гривні капітальних вкладень у виробництво, і визначається формулою :

 

Е=ΔПрч / К

 

Величина, зворотна коефіцієнту ефективності це строк окупності капітальних витрат термін, за який кошти, вкладені у іноваційний проект, принесуть підприємству рівну собі суму додаткового чистого прибутку :

 

Ток=К / ΔПрч

Якщо розрахункове значення коефіцієнту ефективності більше нормативної його величини, впровадження нового проекту можна вважати економічно ефективним.

На жаль, прийняте у 1978 році і на разі чинне нормативне значення коефіцієнту ефективності капітальних вкладень Ен=0.15 не відповідає економічним реаліям сьогодняшнього дня. В умовах нестабільної економіки, високого рівня інфляції і, в особливості, крайньої нестабільності діючого податкового законодавства економічно ефективними можна вважати рішення, строк окупності яких не більш 3-4 років, що відповідає значенню Е=0.25-0.33.

Висновки

 

Цей розділ включає зведену таблицю основних техніко-економічних показників проекту і висновок про економічну доцільність його розробки та впровадження. До вказаної таблиці включаються показники:

кошторисна вартість або договірна ціна проекту;

витрати на придбання, монтаж і налагодження обладнання;

сума капітальних витрат підприємства при впровадженні СА;

річні експлуатаційні витрати підприємства;

показники, що характеризують економію підприємства при впровадженні проекту (приріст обсягу виробництва, зниження витрат, зростання ціни продукції, зменшення екологічних збитків і т. п.);

річний приріст балансового та чистого прибутку;

коефіцієнт ефективності капітальних вкладень;

строк окупності капітальних вкладень підприємства.

Після таблиці приводиться висновок:

“Аналіз отриманих значень основних техніко-економічних показників проекту дозволяє зробити висновок про його економічну доцільність”

або:

“Отримані значення техніко-економічних показників говорять про те, що розробка і впровадження проекту економічно доцільні.”

Графічна частина дипломного проекту включає ту саму таблицю.

Список літератури

 

1. В.А.Міщенко, Н. І. Погорелов. Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах. - К.: УМК ВО, 1992.

2. Методика визначення економічної ефективності використання у народному господарстві нової техніки, винаходів та раціоналізаторських пропозицій. - М., 1977.

3. Методичні вказівки до виконання економічної частини науково-дослідних дипломних робіт./Сост. Л.В. Жадан,

Л.Н.Папірова.-Харків: ХПІ, 1992.

Додаток

 

Загальні економічні нормативи

Мінімальна заробітна плата 545 грн/міс

Норматив відрахувань на соціальні потреби 40%

Податок на додану вартість 20%

Податок на прибуток 25%

Орієнтовні ціни на енергоносії

Електроенергія 36 коп/кВт*год

Технічна вода 9 грн/м3

Пара 320 грн/т

Природний газ 1250грн/1000м3

Посадові оклади визначаються множенням ставки першого розряду на тарифний коефіцієнт потрібної посади з округленням до цілого значення.

Розряди та тарифні коефіціенти

для наукових та інженерно-технічних працівників

 

ПОСАДАРозрядКтарСтарший науковий співробітник

Науковий співробітник

Інженер I категорії

Інженер II категорії

Інженер

Технік

Лаборант15

14

12

11

10

6

42,58

2,42

2,12

1,97

1,82

1,45

1,27

В звязку з можливими змінами економічних нормативів їх діючи значення слід уточнити з консультантом.

Похожие работы

<< < 1 2 3