Виключення учасника з господарського товариства

Відповідно до статей54, 64 Закону «Про господарські товариства» правові наслідки виходу та виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю ідентичні

Виключення учасника з господарського товариства

Информация

Юриспруденция, право, государство

Другие материалы по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат

Виключення учасника з господарського товариства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2010

План

 

1. Правові підстави виключення учасника з господарського товариства

2. Порядок та наслідки виключення учасника з господарського товариства

3. Особливості процедури виключення учасника з господарських товариств різних організаційно-правових форм

4. Аналіз судової практики щодо виключення учасника з господарського товариства

 

Вступ

 

Кількість учасників господарського товариства може змінюватися шляхом вступу нових членів та виходу або виключення учасників з товариства. При цьому, у науковій доктрині часто ототожнюються вихід та виключення учасника з товариства. Однак, на відміну від виходу з товариства, виключення має примусовий характер і не залежить від бажання учасника.

Невиконання одним з учасників своїх обов'язків перед товариством може порушувати інтереси інших учасників, оскільки створюються перешкоди в реалізації їх корпоративних прав.

Виключення учасника товариства є формою відповідальності його перед товариством за невиконання обов'язків, передбачених установчими документами та законом.

Виключення учасника з господарського товариства можливе лише за наявності певних підстав, чітко визначених законом та (або) установчими документами товариства.

Дане питання було предметом дослідження таких вчених та науковців: Блажко Р., Мосейчук В., Бурлаков С. та інші

 

1. Правові підстави виключення учасника з господарського товариства

 

Так, приписи статті 64 Закону України «Про господарські товариства» визначають правові підстави виключення учасника зі складу товариства, а саме:

  • систематичне невиконання або неналежне виконання обов'язків
  • перешкоджання своїми діями досягненню цілей товариства [2].

Згідно ст. 11 Закону України «Про господарські товариства» передбачено, що учасники Товариства зобов'язані:

а) додержувати установчих документів Товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариства;

б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;

в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

г) нести інші обов'язки, якщо це передбачено Законом, іншим законодавством України та установчими документами Товариства [2].

Отже, якщо учасник товариства систематично не виконує принаймні одного з цих обовязків, його може бути виключено з господарського товариства.

При цьому, виникає питання, яке невиконання чи неналежне виконання слід вважати систематичним. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва своїм листом від 12.05.2003 року №2859 зазначає, що в теорії права діяння (дія чи бездіяльність) вважається систематичним, якщо воно вчинено три чи більше разів [8].

 

2. Порядок та наслідки виключення учасника з господарського товариства

виключення учасник господарське товариство

Згідно ст. 59 Закону України «Про господарські товариства» питання про виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю належить до виключної компетенції загальних зборів учасників і їх рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства (стаття 64 Закону України «Про господарські товариства»). При цьому учасник, якого виключають (його представник) участі у голосування не бере [2].

Законом передбачено виключення лише одного учасника товариства з обмеженою відповідальністю, а групове виключення ні [13].

Механізм виключення учасника з Товариства та порядок його застосування можна визначити, проаналізувавши Рекомендації Президії Вищого господарського суду від 28.12.2007 року №04-5/14 «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» [7]. Таким чином, порядок виключення учасника з Товариства, що здійснюється з дотримання вимог чинного законодавства України, на практиці виглядає наступним чином:

1) скликання загальних зборів учасників Товариства (не менше трьох разів);

2) прийняття відповідних рішень на загальних зборах учасників Товариства щодо виконання учасниками Товариства певних обовязків в зазначені строки;

3) невиконання учасником Товариства відповідних рішень загальних зборів учасників Товариства в зазначені строки;

4) збирання доказів та документальне оформлення невиконання учасником Товариства відповідних рішень загальних зборів учасників Товариства;

5) прийняття рішення про виключення учасника з Товариства із наступним затвердженням нової редакції статуту Товариства [7].

Якщо є законна підстава для виключення учасника, інші учасники, керуючись ст. 60 Закону «Про господарські товариства» і статутом товариства з обмеженою відповідальністю, приймають рішення про проведення зборів учасників методом опитування при цьому в статуті має бути норма про можливість такого голосування. На порядок денний виноситься питання про виключення учасника з товариства [2].

Рішення методом опитування вважається прийнятим за відсутності заперечень хоча б одного з учасників. Оскільки учасник, що виключається, не бере участі в голосуванні, то навіть якщо він пришле заперечення, воно не матиме юридичної сили. Рішення методом опитування вважається прийнятим при позитивному голосуванні інших учасників, але опитувальний листок учасникові, якого виключають, треба обов'язково надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення від останнього учасника голосування голова повинен поінформувати всіх учасників про прийняте рішення. Таким чином учасник виключається зі складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

Крім того, ст. 61 Закону України «Про господарські товариства» зазначає, що про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом із зазначенням часу і місця проведення зборів і порядку денного [2]. Повідомлення має бути зроблено не менш ніж за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства має право вимагати розгляду питання на зборах учасників за умови, що воно було поставлене ним не пізніше ніж за 25 днів до початку зборів. Не пізніше ніж за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки зі згоди всіх учасників, присутніх на зборах [2].

Тільки після дотримання таких умов рішення загальних зборів про виключення учасника з товариства може вважатися правомірним [13].

Відповідно до статей54, 64 Закону «Про господарські товариства» правові наслідки виходу та виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю ідентичні та полягають у наступному:

  • учаснику виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі, а також належна йому частка прибутку, одержаного товариством у поточному році до моменту виходу чи виключення учасника з товариства. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.;
  • на вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі, а майно, передане учасником товариству у користування, повертається у натуральній формі без винагороди [2].

Частина прибутку, що виплачується учаснику, не що інше, як дивіденди, які оподатковуються в порядку, встановленому Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» і Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» при отриманні дивідендів фізичними та юридичними особами відповідно [4;5]. Виключення зі складу учасників товариства є підставою для припинення участі в товаристві й не залежить від волевиявлення учасника, якого виключають [11].

 

3. Особливості процедури виключення учасника з господарських товариств різних організаційно-правових форм

 

Відповідно до ст. 58 Закону України «Про господарські товариства» та ст. 145 Цивільного кодексу України вищим органом управління товариства з обмеженою відповідальністю є збори учасників [1;2]. Статтею 128 Цивільного кодексу України, статтями 64, 72 Закону України «Про господарські товариства» передбачено можливість виключення учасника повного товариства, учасників товариства з обмеженою відповідальністю, які систематично не виконують чи неналежним чином виконують свої обов'язки або перешкоджають досягненню цілей товариства [1;2]. В силу статей 135, 151 Цивільного кодексу України, статей 65 і 77 Закону України «Про господарські товариства» дія наведених норм поширюються на повних учасників командитних товариств та учасників товариств з додатковою відповідальністю [1;2].

Статею 72 Закону України «Про господарські товариства» передбачена можливість виключення учасника з повного товариства за

Похожие работы

1 2 >