Викладання дисципліни "Конструювання обчислювальної техніки"

№ДатаТемаРобочі записиВідмітка керівника123451. Ознайомлення з робочими документами та організація навчального процесу у ВНЗ.1.1 02.02.09Ознайомлення з робочими навчальними планами підготовки фахівців

Викладання дисципліни "Конструювання обчислювальної техніки"

Дипломная работа

Педагогика

Другие дипломы по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. Ю.ФЕДЬКОВИЧА

Факультет компютерних наук

Кафедра компютерні системи та мережі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломна робота

Викладання дисципліни «Конструювання обчислювальної техніки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівці 2009р.

Зміст

 

Вступ

1. Календарний графік проходження практики

2. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАЛІКОВИХ ЗАНЯТЬ

2.1 План проведення 1 залікового заняття

2.2 План проведення 2 залікового заняття

2.3 План проведення 3 залікового заняття

3. МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

3.1 Тести з дисципліни Штучний інтелект

3.2 Лабораторна робота з дисципліни Основи конструювання ОТ

4. Запис домашнього завдання

Висновки

Література

 

Вступ

 

Під час проходження асистентської практики я відвідувала лабораторні заняття асистента Баловсяка С.В. з дисципліни «Основи конструювання обчислювальної техніки». За час практики я відвідала 8 робіт. Конструювання ОТ є складовою більш широкого процесу, який повязаний із розробкою технічного проекту, виробництвом і експлуатацією виробу. Процес конструювання не можна звести до окремих конструкторських рішень, прикладів та рекомендацій. Дуже важливо дати правильне й змістовне уявлення про загальні закономірності конструювання, його проблеми та перспективи. Тому конструювання обчислювальної техніки (ОТ) є прикладною науковою дисципліною, що узагальнює методи аналізу та синтезу конструювання.

Теорія конструювання обчислювальної техніки формується на основі вивчення та врахування тих фізичних процесів, які реально впливають на її функціональні показники. В першу чергу, це електричні, електромагнітні, теплові та механічні процеси. Ці різні за своєю фізичною природою процеси певним чином взаємоповязані між собою. Сучасне проектування ОТ вимагає системного підходу, при якому всі фізичні процеси розглядаються у взаємодії. Такий підхід потребує створювати складні фізичні та математичні моделі.

Математичне моделювання є принциповою ознакою сучасного конструювання. Завдяки застосуванню компютерів розроблена принципово нова технологія проектування. Її суть полягає в заміні реального обєкта математичною моделлю та подальшому дослідженні цієї моделі з допомогою компютера. Трудомісткий та довготривалий фізичний експеримент на макетах та дослідних зразках замінюється обчислювальними процедурами згідно з математичною моделлю.

Таким чином, на протязі асистентської практики я вивчала способи подання навчального матеріалу і методику проведення лабораторних робіт з дисципліни «Основи конструювання обчислювальної техніки».

 

1. Календарний графік проходження практики

 

За час проходження асистентської практики було виконано:

№ДатаТемаРобочі записиВідмітка керівника123451. Ознайомлення з робочими документами та організація навчального процесу у ВНЗ.1.1 02.02.09Ознайомлення з робочими навчальними планами підготовки фахівців з спеціальності „Компютерні системи та мережіПереглядали робочі навчальні плани за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр, „спеціаліст, „магістр даної спеціальності.1.2.05.02.09Ознайомлення з методичними розробками обсягу роботи кафедри.Розглянули обсяг роботи кафедри.1.3.06.02.09Ознайомлення з розподілом навчального навантаження викладачів. Ознайомились з розподілом годин(лекційних, практичних, лабораторних) для кожного викладача.1.4.07.02.09Вивчення розподілу аудиторного часу та часу на самостійну роботу студентів. Складання розкладу занять.Вчились правильно розподіляти час студента: аудиторний та на самостійну роботу, а також навчились складати розклад занять для студентів кафедри КСМ.1.5.09.02.09Обговорення з керівником практики. 2. Ознайомлення з документацією викладача2.1. 11.02.09Індивідуальний облік документів викладача (журнал).Розглянули індивідуальний план роботи та обліку роботи.2.2.12.02.09Ознайомлення з робочими навчальними програмами та методами їх розробки.Ознайомились з робочими навчальними програмами, які реалізуються через навчальні заняття, індивідуальні заняття, самостійну роботу студентів, практичну підготовку, контрольні заходи.2.3.13.02.09Вивчення методики розподілення лекційних курсів.Вивчили розподіляти теми на декілька лекцій.2.4.16.02.09Вивчення матеріалів розробки практичних занять і постановки лабораторних робіт. Вивчили матеріали розробки практичних занять: виклад основних положень в прикладах та задачах; та лабораторних: формування відчуття спеціалізованої техніки та оволодіння специфікою практичної роботи.2.5.17.02.09Обговорення з керівником практики.3. Ознайомлення з особливостями організації навчання у ВНЗ за кредитно-модульною системою 3.1. 18.02.09Вивчення змістовно-діяльнісної структури модульної організації навчання. Розглянули система ECTS, як спосіб представлення освітніх програм шляхом вимірювання у кредитних одиницях її компонентів.3.2.19.02.09Особливості самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної-системи навчання. Розглянули собливості самостійної роботи студентів і дійшли висновку: в умовах кредитно-модульної системи самостійно студенти працюють набагато більше.3.3.20.02.09Вимоги до лабораторних і практичних занять.Розглянули вимоги до лабораторних та практичних занять: лабораторні - проведення поточного контролю знань студентів, виконання завдань, оформлення звіту та його захист, практичні - проведення контролю знань, постановку загальної проблеми, розв'язування завдань, їх перевірка та оцінювання.3.4.23.02.09Підсумковий контроль. Методика рейтингового оцінювання знань студентів за європейською системою.Розглянули нову методику оцінювання студентів ECTS, яка полягає в наступному: ділення дисципліни на кілька модулів, в підсумку максимальна кількість балів - 70, екзамен (залік) - 30 балів.4. Ознайомлення з документацією кафедри 4.1. 24.02.09Ознайомлення з організацією роботи викладачів та кафедри в цілому.Ознайомились з планом роботи викладачів на кафедрі. 4.2.25.02.09Участь в методичному семінарі кафедри.Ознайомились з науково-дослідною роботою викладачів. 4.4.26.02.09Ознайомлення з організацією роботи викладачів та кафедри в цілому.Розглянули план відкритих занять викладачів.4.5.27.02.09Обговорення з керівником асистентської практики.5. Ознайомлення з науковою роботою кафедри „Компютерних систем та мереж ЧНУ 5.1. 02.03.09Ознайомлення з науковими напрямками роботи кафедри.Ознайомились з науковими напрямками: на кафедрі постійно триває написання наукових статей, рефератів, доповідей для повідомлень на семінарах та конференціях.5.2.04.03.09Ознайомлення з основними публікаціями викладачів, доповідями на обласних конференціях.Ознайомились з основними публікаціями: студенти та викладачі кафедри КСМ виступали на обласних конференціях та постійно виступають за кордоном.5.3.05.03.09Ознайомлення з основними публікаціями викладачів, доповідями на обласних конференціях.Вивчали літературні джерела і виконання досліджень з теми магістерської роботи.5.4.06.03.09Вивчення методики проведення наукових досліджень співробітниками кафедри.Використовуються науково-дослідні лабораторії кафедри, що оснащені комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням на відповідному рівні.6. Організація навчальної, виробничої та педагогічної практики у ВНЗ. 6.1. 10.03.09Вимоги до різних видів практики.Розглянули такі види практики: обчислювальна (закріплення знань, набуття навичок та досвіду), виробнича (формування професійного вміння), переддипломна (пров. перед завершенням дипломної роботи), педагогічна (підготовка до роботи на посаді викладача).6.2.11.03.09Участь в методичному семінарі кафедри.Ознайомились з науково-дослідною роботою викладачів. 6.3.12.03.09Організація проходження практики студентами.Практика студентів спец. КСМ передбачає безперервність і послідовність її проведення та поєднання з практичними та лабораторними заняттями.6.4.13.03.09Звітність про практику.Розглянули вимоги до звіту. Він повинен містити: Вступ Основну частину - Висновки6.5.17.03.09Обговорення з керівником асист. практики.7. Відвідування занять наукового керівника 7.1. 18.03.09Методика підготовки до теоретичних та практичних занять.Відвідування лекції з дисципліни "Основи конструювання ОТ ". 7.2.19.03.09Методика організації та проведення заняття.Навчилися організовувати заняття: повністю розкривати тему та правильно проводити: доносити до студентів інформацію зрозуміло та цікаво.7.3.20.03.09Робота з навчально-методичною літературою.Відвідування бібліотеки. Підготовка до практичних робіт з дисципліни "Основи конструювання ОТ"7.4.24.03.09Обговорення з керівником асистентської практики.7.525.03.09Участь в методичному семінарі кафедри.Ознайомились з науково-дослідною роботою викладачів.8. Проведення залікових занять.8.1. 14.02.09Розробка тематичного плану занять.Розробка тематичного плану, що полягає у відборі матеріалу, який повинен подаватися..8.217.02.09Підготовка плану-конспекту занять.Підготовка плану-конспекту заняття, що складається з: теми, мети, обладнання, ходу роботи, висновку та контрольних запитань.8.3.10.03.09Проведення занять.Проведення заняття з дисципліни "Основи конструювання ОТ" - лабораторна робота № 1.8.4.17.03.09Залікове заняття..Продовження проведення заняття з дисципліни "Основи конструювання ОТ" - лабораторна робота №1, захист студентами роботи та прийом звітів. 8.524.03.09Проведення занять.Проведення заняття з дисципліни "Основи конструювання ОТ" - лабораторн

Похожие работы

1 2 3 4 > >>