Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ "Домашній текстиль"

  Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996XIV (зі змінами та доповненнями) // www.rada.gov.ua Закон України

Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ "Домашній текстиль"

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство науки і освіти україни

Харківський національний економічний університет

Кафедра фінінсів

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

з навчальної дисципліни "Фінанси"

"Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ "Домашній текстиль"

 

 

 

Керівники роботи:

доктор економічних наук, професор

О.В. Арефєва

кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів

Т.Б. Кузенко

 

 

 

Харків, ХНЕУ, 2009

Зміст

 

Вступ

1. Визначення фінансових результатів господарської діяльності ВАТ "Домашній текстиль"

2. Оцінка господарської діяльності ВАТ "Домашній текстиль"

Висновок

Перелік використаної літератури

Додатки

 

Вступ

 

За сучасних умов ринкової економіки, на рівні окремого підприємства важливим стає визначення фінансових результатів господарської діяльності задля подальшої її оцінки. Ті підприємства, що найбільш ефективно проводять аналіз виробничо-господарської діяльності, у довгостроковому періоді мають конкурентні переваги поряд з іншими підприємствами, де фінансовій роботі присвячується менша увага. Майбутнім спеціалістамфінансистам дуже важливо поглибити та закріпити теоретичні знання за фахом, задля подальшої ефективної практичної діяльності, що і визначає актуальність виконання курсової роботи.

Фінанси підприємств є важливою ланкою будь-якої фінансової системи, оскільки вони обслуговують матеріальне виробництво, де формується переважна частина фінансових ресурсів держави. З розвитком ринкової економіки України ускладнюються фінансові відносини на підприємствах, що повязані з формуванням, розподілом та використанням децентралізованих грошових доходів та фондів.

В умовах посилення глобалізаційних процесів, загострення конкуренції, економічної нестабільності зовнішнього середовища перед підприємствами гостро постають проблеми забезпечення високої рентабельності своєї фінансово-господарської діяльності, отримання максимально можливого прибутку, його ефективного розподілу та використання для задоволення інтересів власників та розвитку виробництва.

В умовах ринкової економіки ефективність управління фінансами підприємств залежить від кваліфікованих фахівців, які володіють глибокими, всебічними знаннями і високим рівнем професіоналізму у сфері формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві.

Мета даної курсової роботи закріплення теоретичних знань, визначення фінансових результатів господарської діяльності підприємства та їх подальший аналіз задля прийняття ефективних управлінських рішень у рамках формування вмінь, навичок та компетентного підходу до вирішення практичних ситуацій.

Предметом курсової роботи є проблеми підвищення ефективності формування, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства ВАТ " Домашній текстиль".

Основні завдання виконання курсової роботи:

- практично застосувати методичні підходи, щодо визначення фінансових результатів діяльності підприємства, оцінити його рентабельність;

- розробити заходи щодо підвищення ефективності фінансово господарської діяльності підприємства, зокрема, зростання прибутку підприємства, обґрунтувати найбільш ефективний варіант фінансування реальних інвестицій.

- показати вміння читання фінансової звітності.

Фінанси підприємств значною мірою визначають фінансове становище всієї країни, оскільки вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється національний дохід.

фінансовий рентабельність прибуток інвестиція

1. Визначення фінансових результатів господарської діяльності ВАТ "Домашній текстиль"

 

Перед початком розвязання завдання курсової роботи знайдемо корегуючий коефіцієнт, який буде використано для отримання індивідуальних даних за формулою:

 

К=П*0,01+1, (1.1)

 

де П- порядковий номер в списку.

Таким чином:

К=10*0,01+1=1,1.

Тепер почнемо розвязання курсової роботи.

Визначимо річний випуск ковдр і подушок у натуральному виразі за формулою:

 

Vi=Фд*ПTi*ki (1.2)

 

Vi - річний обсяг реалізованої продукції відповідного виду виробу, шт.;

Фд дійсний фонд робочого часу швачки відповідного виду виробу;

ПTi - продуктивність праці 1 швачки відповідного виду виробу;

ki - чисельність швачок для виготовлення відповідного виду виробу.

i відповідний вид виробу.

Фонд робочого часу швачки розраховується шляхом множення кількості місяців, необхідних для виготовлення відповідного виду виробу, на кількість робочих днів в місяці:

Фд =12*23=276 (робочих днів на рік)

У виробництві ковдр зайнято 10 швачок. Продуктивність однієї швачки за один день складає 3 ковдри.

Таким чином, річний випуск ковдр складає:

Vk =276*3*10=8280 (шт.)

У виробництві подушок зайнято 8 швачок. Продуктивність однієї швачки за один день складає 5 подушок.

Таким чином, річний випуск ковдр складає:

Vп =276*5*8=11040 (шт.)

Розрахуємо дохід від реалізації ковдр і подушок у звітному році, податок на додану вартість і чистий дохід.

Дохід від реалізації продукції знайдемо шляхом множення річного обсягу реалізованої продукції відповідного виду на відпускну ціну, яка включає податок на додану вартість, за формулою:

 

Д = V *Ц (1.3)

 

V - річний обсяг реалізованої продукції відповідного виду виробу, шт.;

Ц - відпускна ціна відповідного виду виробу, яка включає податок на додану вартість, грн./шт.

Дохід від реалізації продукції складає:

Дк=8280*276=2285280 (грн.)

Дп=11040*85=938400 (грн.)

Розрахуємо податок на додану вартість за формулою:

 

ПДВi=Дi/6 (1.4)

 

ПДВк=2285280/6=380880 (грн.)

ПДВп=938400,6=156400 (грн.)

Чистий дохід визначимо як різницю доходу від реалізації продукції та податку на додану вартість за формулою:

 

ЧДi= Дi-ПДВi (1.5)

ЧДк=2285280-380880=1904400 (грн.)

ЧДп=938400-156400=782000 (грн.)

Результати розрахунків наведені у таблиці 1.1

 

Таблиця 1.1

Доходи від реалізації продукції ВАТ "Домашній текстиль"КовдриПодушкиУсього1. Дохід (виручка) від реалізації продукції, грн (Д) 2285280 938400 3223680 2. Сума податку на додану вартість, грн (ПДВ) 280880 156400 537280 3. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, грн (ЧД) 1904400 782000 2686400

Визначимо величину прямих матеріальних витрат на виробництво однієї ковдри та однієї подушки.

Річні витрати матеріалів на окремий вид продукції підприємства розрахуємо за формулою:

 

Мі = mi * V (1.6)

 

Мі - річні витрати матеріалів на виробництво і-того виду продукції, грн, і = 1,2;

mі - величина прямих матеріальних витрат на одиницю і-того виду продукції підприємства, грн/шт.

Мк=96,16*8280=796204,8 (грн.)

Мп=22,5*11040=248400 (грн.)

Річні прямі матеріальні витрати на продукцію підприємства склали:

М=796204,8+248400=1044604,8 (грн.)

Результати розрахунків наведені у табл. 1.2 та 1.3.

 

Таблиця 1.2 Розрахунок витрат матеріалів на виробництво однієї ковдри

Найменування матеріалівКількістьЦіна, грн.Сума витрат, грн.1. Тканина, м4,1416,568,312. Наповнювач, лист111113. Нитки, котушка11,651,654. Окантовочна стрічка, м6,922,215,2Усього96,16

Таблиця 1.3 Розрахунок витрат матеріалів на виробництво однієї подушки

Найменування матеріалівКількістьЦіна, грн.Сума витрат, грн.1. Тканина, м0,7416,512,212. Наповнювач, лист0,3113,33. Нитки, котушка0,51,650,8254. Окантовочна стрічка, м2,822,26,2Усього22,5

Визначимо витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальне страхування основних виробничих працівників, зайнятих у виробництві ковдр та подушок. Витрати на оплату праці розраховується шляхом множення кількості працівників, зайнятих у виробництві ковдр (подушок), на оклад певного працівника.

Результати розрахунків наведені у табл. 1.4 та 1.5.

 

Таблиця 1.4 Витрати на оплату праці працівників, зайнятих у виробництві ковдр

ПоказникКількість, чол.Оклад, грн.Витрати на оплату праці в міс, грн.Річні витрати на оплату праці, грн.Швачка10260726070312840Закрійник22310462055440Основна зарплата30690368280Додаткова зарплата3069,036828,0Сума основної та додаткової зарплати33752405024Нарахування на зарплату12657151884Загальний обсяг витрат на оплату праці46409556908

Таблиця 1.5 Витрати на оплату праці працівників, зайнятих у виробництві подушок

ПоказникКількість, чол.Оклад, грн.Витрати на

оплату праці в міс, грн.Річні витрати на оплату праці, грн.Швачка8260720852250272Закрійник22310462055440Основна зарплата25472305664Додаткова зарплата2547,230566,4Сума основної та додаткової зарплати28019,2336230,4Нарахування на зарплату10507,2126086,4Загальний обсяг витрат на оплату праці38526,4462316,8

Визначимо величину річних загальновиробничих витрат:

Витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування обслуговуючих і допоміжних працівників (табл. 1.6).

 

Таблиця 1.6 Витрати на оплату праці обслуговуючих і допоміжних працівників

ПоказникКількість, чол.Оклад, грн.Витрати на

оплату праці в міс, грн.Річні витрати на оплату праці, грн.Прасувальник21980396047520Прибиральниця18038039636Основна зарплата476357156Додаткова зарплата476,35715,6Сума основ

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>