Визначення сполук купруму в довкіллі

Грунт - основа біосфери. В ньому накопичуються і зберігаються в легкодоступній формі елементи, які необхідні для підтримки та відтворювання життя.

Визначення сполук купруму в довкіллі

Курсовой проект

Химия

Другие курсовые по предмету

Химия

Сдать работу со 100% гаранией
лимонокислого амонію. Беруть колбу на 100 мл. Переносять туди 5 г солі та доводять дистильованою водою до мітки

За даними методики (1 мл містить 100 мкг Cu2+) концентрація вихідного стандартного розчину С = 10 мг/мл.

Проводять розбавлення стандартного розчину:

1. 0,5 мл вихідного розчину розбавляють водою до 50мл, утворився розчин 1 ;

2. 5 мл розчину 1 розбавляють водою до 50 мл, робочий вихідний розчин.

Тоді, відповідно концентрація розбавленого розчину: С = 10мкг/мл.

 

4.2 Проведення аналізу

 

У п'ять мірних колб на 25 мл відбирають піпеткою визначені об'єми стандартного розчину: 1 мл, 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл відповідно.

У ділильну лійку вносять: 25 мл природної води (з криниці масиву "Вишенька"), приливають 5 мл розчину цитрату амонію, 15 мл ДЕТК плюмбуму в CCl4 та відповідні об'єми стандартного розчину. Отриману суміш енергійно струшують 2 хвилини. Дають відстоятися. Після розділення фаз нижній органічний шар, забарвлений у жовто-коричневий колір, обережно зливають в суху пробірку з притертою пробкою.

Фотометрування проводять у кюветах з товщиною світлопоглинаючого шару 1 см при λ=436 нм (синій світлофільтр) відносно чистого CCl4 . Виконують 4 паралельних вимірювання природної води.

4.3 Обробка результатів

 

Табл.1 Дані для побудови градуювального графіка

№ розчину12345Досл. р-н 1Досл. р-н 2Досл. р-н 3Досл. р-н 4А0,050,090,150,20,250,0560,060,0540,061m, мкг1510152022,21,92,3

Будуємо пряму за рівнянням:

 

Y=A + BX,

 

де Y - оптична густина, X - вміст компоненту, коефіцієнти А і В дорівнюють:

коефіцієнт А=0,03964, коефіцієнт В=0,01062, коефіцієнт кореляції =0,9994

А1 = 0,03964+0,01062·5=0,09274

А2=0,03964+0,01062·15=0,19894

За графіком знаходимо маси:

m1=2 мкг

m2=2,2 мкг

m3=1,9 мкг

m4=2,3 мкг

1. Середнє значення:

 

мкг;

 

2. Дисперсія:

 

V==

 

3. Середнє квадратичне відхилення:

 

S =

 

4. Відхилення від середнього арифметичного:

 

мкг

 

Табл.2 Експериментальні дані оброблені методом математичної статистики

xi, мкгnxсер, мкгVSxсер , мкг242,10,0250,1820,292,1 0,32,21,92,3

Таким чином, вміст Купруму в природній воді = 2,10,3 мкг. Тобто, це кількість компоненту в 25 мл.

ГДК Купруму в природній воді = 0,1 мг/л.

Для даного визначення: 2,1 мкг Купруму міститься в 25 мл природної води, тоді в 1 мл міститься 0,084 мкг Купруму. Тобто, вміст Купруму дорівнює 0,084 мг/л, що є меншим за встановлену ГДК.

Висновок

 

Хоча купрум не є токсичним елементом, наявність його в природних водах та грунтах регламентується на рівні ГДК (гранично допустимих концентрацій). Тому визначення його в обєктах навколишнього середовища є необхідним.

Купрум в природній воді можна визначити гравіметричним, титриметричним, фотометричним методами, методами атомно-емісійної та атомно-адсорбційної спектроскопії та деякими іншими фізико-хімічними методами.

Вдалим вибором для визначення сполук Купруму є фотометричний метод. Він має ряд переваг: досить дешеве та просте в використанні обладнання, простота обладнання та ін.

Фотометричний метод широко застосовується в аналізі природних, стічних вод, грунтів, атмосферного повітря, донних мулів, відходів виробництва.

Екстракційно-фотометричне визначення Купруму показало, що вміст елементу в природній воді дорівнює 0,084 мг/л. Отриманий результат не перевищує гранично допустимої концентрації.

 

Список використаної літератури

 

  1. Крисаченко В.С., Хилько М.І. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку. - К.: "Знання", 2001. - 598 с.
  2. Б.И. Набиванец, П.Н. Линник, Л.В. Калабина. Кинетические методы анализа природных вод.- Киев: "Наукова думка", 1981.- 140с.
  3. Основи екології: теорія та практикум: Навч.посіб./ Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко, В.М. Навроцький. - К.: Лібра, 2002 - 352с.
  4. Медь/ В.Н. Подчайнова, Л.Н. Симонова. - М.: Наука, 1990. - 279 с.
  5. Крешков А. П. Основы аналитической химии. Теоретические основы. Количественный анализ, книга вторая, изд. 4-е, перераб. М., "Химия", 1976. - 480с.
  6. В.П. Васильев. Аналитическая химия. В 2 ч. - М.: Высш. шк., 1989 - 320 с.
  7. Б.Й. Набиванець, В.В. Сухан, Л.В. Калабіна. Аналітична хімія природного середовища. - К.: Либідь, 1996.- 304с.
  8. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн. 2. Методы химического анализа: Учеб. Для вузов / Ю. А. Золотов, Е. Н. Дорохова, В. И. Фадеева и др. Под ред. Ю. А. Золотова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа.; 2002. - 494 с.

 

Похожие работы

<< < 1 2 3 4