Визначення розміру страхового відшкодування

Âèêîðèñòîâóþ÷³ êîåô³ö³ºíò Êîíüøèíà, íåîáõ³äíî âèáðàòè íàéá³ëüø ô³íàíñîâî ñò³éêó îïåðàö³þ, ÿêùî: ïî ñòðàõîâ³é îïåðàö³¿ À ê³ëüê³ñòü äîãîâîð³â ñòðàõóâàííÿ Êäñ1 = 1700, ñåðåäíÿ

Визначення розміру страхового відшкодування

Контрольная работа

Банковское дело

Другие контрольные работы по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

по дисципліні «Основи страхової справи»

Задачі варіанту М-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ -2007

Задача № 1(Варіант М-1)

 

Визначити, чи виплачується передбачена договором страхування умовна франшиза:

а) Страхова сума ( в млн.грн.) дорівнює Сст = 110 тис.грн.

б) Фактичний збиток (у млн.грн.) буде Уф = 0,76 тис.грн.

в) Договором страхування передбачена умовна франшиза Фу1 = 2,0 % („Вільно від х %”)

Рішення

1. Умовна франшиза в договорі страхування визначає рівень збитку, нижче якого страхове відшкодування не сплачується, а вище якого страхове відшкодування сплачується з усієї суми збитку [8].

2. Оскільки рівень збитку в умовах умовної франшизи заданий в процентах, розраховуємо відносний ( в %) рівень фактичних страхових збитків :

 

 

Оскільки фактичний відносний рівень збитків становить 0,69 %, та є нижчим рівня умовної франшизи Фу1 = 2,0 % по договору, то страхове кодування страховиком не виплачується.

 

Задача № 2(Варіант М-1)

 

Визначити, чи виплачується передбачена договором страхування умовна франшиза:

а) Фактичний збиток буде Уф1 = 2,0 тис.грн.

б) Договором страхування передбачена умовна франшиза Фу2= 2,0 тис.грн. ( „Вільно від Х тис.грн.).

Рішення

1. Умовна франшиза в договорі страхування визначає рівень збитку, нижче якого страхове відшкодування не сплачується, а вище якого страхове відшкодування сплачується з усієї суми збитку [8].

2. Оскільки фактичний рівень збитків становить Уф1 = 2,0 тис.грн , а рівень умовної франшизи є рівним та становить Фу2 = 2,0 тис.грн, то страхове відшкодування страховиком не виплачується.

 

Задача № 3(Варіант М-1)

 

Визначити розмір страхового відшкодування:

а) За договором страхування передбачена безумовна франшиза в розмірі Фбу = 2,0 % від суми збитку

б) Фактичний збиток ( в тис.грн.) буде Уф2 = 5500 тис.грн.

Рішення

1. Безумовна франшиза в договорі страхування визначає, що при якому завгодно рівні збитку страхове відшкодування сплачується з суми збитку мінус рівень безумовної франшизи [8].

2. Страхове відшкодування страховиком буде виплачено в розмірі :

 

 

Задача № 4(Варіант М-1)

 

Розрахувати суму збитку, який підлягає відшкодуванню за системою пропорційного страхового забезпечення:

а) Вартість застрахованого майна становить ( в грн..) Сім1 = 20700 грн.

б) Організація застрахувала майно на Вимв = 64 %.

Рішення

1. Страхування за пропорційною системою відповідальності передбачає

виплату страхового відшкодування за формулою [7]:

 

, (4.1)

 

де Q страхове відшкодування;

S страхова сума по угоді (договору);

W вартісна оцінка обєкту страхування;

Т фактична сума збитків.

2. Згідно вихідним даним в договорі страхування відношення S/W погоджене у вигляді коефіцієнта Вимв = 64 %. Тобто страховий збиток, розрахований за фактичною ціною Т, буде відшкодований тільки на 64%.

Таким чином, максимальна сума страхового відшкодування при повному збитку, який дорівнює Сім1, по системі пропорційного страхування становитиме :

 

 

Задача № 5(Варіант М-1)

 

Розрахувати страхове забезпечення за системою першого ризику:

а) Вартість майна (грн.) становить Сім2 = 22 650 грн.

б) Договір страхування був укладений на суму Сд = 5 550 грн.

в) Сума збитків Сущ = 12 600 грн.

Рішення

1. Страхування за системою першого ризику передбачає виплату страхового відшкодування в розмірі частини фактичного збитку, яка не перевищує страхову суму „першого ризику” [8].

При страхуванні за цією системою всі суми збитків, які перевищують страхову сум „першого ризику” страховиком сплачуються в сумі „першого ризику”, а суми вище рівня „першого ризику” - не відшкодовуються..

2. Оскільки за умовами задачі сума збитків Cущ = 12600 грн. перевищує страхову суму „першого ризику” Сд = 5550 грн., то страхове відшкодування буде виплачене в сумі „першого ризику” 5550 грн., а інша сума збитків страховиком буде проігнорована.

 

Задача № 6(Варіант М-1)

 

Розрахувати розмір частини страхової премії, яка повертається у разі дострокового розірвання договору, якщо заданий коефіцієнт К1 = 0,4, що враховує минулий термін дії договору на момент його розірвання, і премія П = 30700 грн. з розрахунку на рік за початковою сумою.

Рішення

1. Згідно з статтею 28 закону України «Про страхування» [1]:

«Стаття 28. Припинення дії договору страхування

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю»

2. Згідно умов задачі, страховик та страхователь погодили коефіцієнт часткового відшкодування страхової премії П1 при віднесенні частини К1 страховику. Відповідно, страхователю буде повернена сума:

 

 

Задача № 7(Варіант М-1)

 

Розрахувати розмір страхової премії по додатковому страхуванню, якщо початкова сума, що дорівнює П = 30700 грн. , збільшилась на М = 35 %.

Заданий коефіцієнт К2 = 0,4, враховуючий строк с моменту підвищення страхової суми до моменту закінчення договору страхування.

Рішення

1. Заключення додаткової угоди страхування виконується в розрахунку на розмір страхової премії по додатковому договору страхування та з врахуванням строку до закінчення договору:

 

 

Задача № 8(Варіант М-1)

 

Розрахувати показники страхової статистики:

  1. збитковість страхової суми У;
  2. коефіцієнт збитковості Ку;
  3. норму збитковості Ну;
  4. вагу ризику Тp;
  5. коефіцієнт ваги ризику Ту.

Під час розрахунку використовувати такі показники :

  1. сума виплаченого страхового відшкодування Св = 2600 грн.;
  2. страхова сума, що приходиться на ушкоджений об”єкт Спо = 5600 грн.;
  3. число обєктів страхування n = 150;
  4. число потерпілих обєктів m = 130
  5. сума зібраних страхових внесків Ссв = 12600 грн.

Рішення

1. Êîåô³ö³ºíò çáèòêîâîñò³ ñòðàõîâî¿ ñóìè (Êó):

 

 

2.Ïîêàçíèê çáèòêîâîñò³, àáî ÷àñòîòà ñòðàõîâèõ âèïàäê³â Ç öå â³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñòðàõîâèõ âèïàäê³â â ðîçðàõóíêó íà îäèí îáºêò ñòðàõóâàííÿ:

 

 

3. Ñåðåäíÿ ñòðàõîâà ñóìà íà îäèí îáºêò (äîãîâ³ð) ñòðàõóâàííÿ:

 

 

4. Ñåðåäíÿ ñòðàõîâà ñóìà çáèòê³â(ñïëà÷åíî¿ ñóìè) íà îäèí óøêîäæåíèé îáºêò (äîãîâ³ð) ñòðàõóâàííÿ:

 

 

5. Âàãà ðèçèêó (Òp) - öå â³äíîøåííÿ ñåðåäíüî¿ ñïëà÷åíî¿ ñóìè íà îäèí óøêîäæåíèé îáºêò äî ñåðåäíüî¿ ñòðàõîâî¿ ñóìè íà îäèí îáºêò ñòð&#

Похожие работы

1 2 3 4 > >>