Визначення напрямків розвитку підприємства ТОВ "ДАЄРС" на основі аналізу позиції підприємства у матриці фінансової стратегії

  Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” // Відомості Верховної Ради, 2000. № 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2

Визначення напрямків розвитку підприємства ТОВ "ДАЄРС" на основі аналізу позиції підприємства у матриці фінансової стратегії

Курсовой проект

Менеджмент

Другие курсовые по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти і науки України

Національний Гірничий Університет

Фінансово - Економічний Факультет

Кафедра економічного аналізу і фінансів

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

 

з дисципліни: Фінансовий менеджмент

тема: Визначення напрямків розвитку підприємства ТОВ «ДАЄРС» на основі аналізу позиції підприємства у матриці фінансової стратегії ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ 2010

Постановка задачі

 

Назва підприємства:

ТОВ «ДАЄРС».

Звітність підприємства:

 1. форма № 1 „Баланс” на 31.12.2006 р. (Додаток А);
 2. форма № 1 „Баланс” на 31.12.2007 р. (Додаток Б);
 3. форма № 1 „Баланс” на 31.12.2008 р. (Додаток В);
 4. форма № 2 звіт про фінансові результати ” за 2006 р. (Додаток Г);
 5. форма № 2 звіт про фінансові результати ” за 2007 р. (Додаток Д);
 6. форма № 2 звіт про фінансові результати ” за 2008 р. (Додаток Е);
 7. форма № 3 звіт про рух грошових коштів ” за 2006 р. (Додаток Ж);
 8. форма № 3 звіт про рух грошових коштів ” за 2007 р. (Додаток З);
 9. форма № 3 звіт про рух грошових коштів ” за 2008 р. (Додаток И);

Показники, які необхідно визначити в курсовій роботі:

 1. додана вартість;
 2. брутто-результат експлуатації інвестицій;
 3. прибуток за капіталом;
 4. нетто-результат експлуатації інвестицій;
 5. результат господарської діяльності;
 6. результат фінансової діяльності;
 7. результат фінансово-господарської діяльності.

Вступ

 

Тема курсової роботи: «Визначення напрямків розвитку ТОВ «ДАЄРС» на основі аналізу позиції підприємства у матриці фінансових стратегій».

Актуальність теми. З переходом економіки України до ринкових відносин підвищується самостійність підприємств, їх економічна та юридична відповідальність за результати діяльності. Різко зростає значення фінансової стійкості субєктів господарювання, що зумовлює обєктивну необхідність визначення тенденцій розвитку їх фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення таких питань спрямована фінансова стратегія підприємства, яка являє собою систему довгострокових цілей фінансової діяльності та вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення. Формування фінансової стратегії забезпечується здатністю моделювати фінансову ситуацію; виявляти та передбачати необхідність змін; використовувати надійні інструменти та методи; реалізовувати фінансову стратегію для отримання запланованих результатів.

Всі можливі види фінансової стратегії підприємства можуть бути представлені у вигляді матриці фінансових стратегій підприємства. Маніпулювання в рамках даної матриці дають можливість розглядати проблему в динаміці, при цьому можна не тільки формулювати фінансову стратегію, але й міняти її в результаті зміни окремих важливих параметрів функціонування підприємства.

Вагомий вклад у дослідження напрямків розвитку підприємства за допомогою матриці фінансових стратегій внесли французькі вчені Ж. Франшон і И. Романе, які саме рекомендували дані для такої матриці.

Метою курсової роботи є закріплення, поглиблення та узагальнення знань, одержаних за час вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент», їх застосування для визначення й практичного обґрунтування перспектив діяльності ТОВ «ДАЄРС» на основі ретельного аналізу таких показників як брутто - та нетто результат експлуатації інвестицій, результат господарської та результат фінансової діяльності підприємства, а також аналізу можливих маршрутів руху даного підприємства по матриці фінансових стратегій.

Обєкт дослідження фінансово-господарська діяльність ТОВ «ДАЄРС» протягом 2008-2006 р.р.

Предметом дослідження є позиції ТОВ «ДАЄРС» протягом 2006-2008 р.р. у матриці фінансових стратегій, причини зміни результатів господарської та фінансової діяльності підприємства, а також можливі маршрути руху даного підприємства по матриці фінансових стратегій.

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження стали сучасна економічна теорія, фундаментальні положення бухгалтерського фінансового обліку та фінансового менеджменту.

В роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового дослідження, а саме: методи системно-структурного та порівняльного аналізів, статистичних групувань, фінансового аналізу для визначення показників рентабельності підприємства, кількісного аналізу для визначення позиції ТОВ «ДАЄРС» у матриці фінансових стратегій; методи теорії ймовірностей та прогнозування для визначення можливих маршрутів руху даного підприємства по матриці фінансових стратегій і перспективних напрямків його розвитку. Поставлені завдання вирішувались із застосуванням сучасної версії системи обробки інформації: прикладної програми MS Excel.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі, нормативні та методичні матеріали законодавчої та виконавчої влади; офіційні матеріали Міністерства фінансів України, дані фінансових звітів ТОВ «ДАЄРС» за 2006-2008 р.р.

1. Теоретичні підходи до Визначення напрямків розвитку підприємства на основі аналізу його позиції у матриці фінансових стратегій

 

1.1Характеристика можливих позицій підприємства у матриці фінансових стратегій

 

Стратегічна установка в поведінці підприємства в цілому обумовлює і її фінансову стратегію. Однак звязок між ними набагато міцніший ніж причинно-наслідковий, як може здатися на перший погляд. Фінансова стратегія підприємства має певну самостійність по відношення до самої стратегії підприємства. При формуванні фінансової стратегії підприємства більше свободи, ніж при формуванні його загальної стратегічної лінії поведінки.

Всі можливі види фінансової стратегії підприємства можуть бути представлені у вигляді матриці фінансових стратегій. Маніпулюючи в рамках даної матриці, ми можемо розглядати проблему в динаміці, надаючи можливість не тільки формулювати фінансову стратегію, але й міняти її в результаті зміни окремих важливих параметрів функціонування підприємства.

Для вивчення даної матриці доцільно розглянути декілька нових і дуже важливих категорій фінансового менеджменту.

Результат господарської діяльності (РГД) з економічної точки зору може бути виявлений як грошові засоби підприємства після фінансування його розвитку. РГД свідчить про ліквідність підприємства після фінансування всіх витрат, повязаних з його розвитком. Позитивне значення даного показника дає можливість підготовки до реалізації масштабних інвестиційних проектів .

Результат фінансової діяльності (РФД) відображає фінансову політику підприємства (залучення позикових коштів або функціонування без їх залучення). При його розрахунку використовують тільки рух фінансових потоків. Вирішальне значення для встановлення знаку РФД має знак зміни позикових коштів. При збільшення позикових коштів, що використовуються, РФД збільшується та стає додатнім. По мірі зростання витрат, повязаних з оплатою позикових коштів, РФД починає знижуватися (тут ще додається збільшення податку на прибуток, так як зростання позикових коштів призводить до дії фінансовий важіль, який має вплив на виручку підприємства, його прибуток і виплату дивідендів). Підприємство повинно скоротити використання позикових коштів, але при цьому вказаний вище “ланцюжок” розгортається в іншому напрямку, що дає змогу через певний проміжок часу знов збільшити позики.

Цей механізм зміни РФД дуже добре “вмонтований” в життєвий цикл підприємства, доповнює його, підтверджує його реальність і обєктивність. Таким чином, на фазі залучення позикових коштів РФД стає додатнім, на фазі відмови від залучення позикових коштів РФД стає відємним.

Визначення РГД проводять для виявлення величини й динаміки грошових засобів в результаті інвестиційно-господарської діяльності підприємства. Визначення РФД необхідне для виявлення величини і динаміки грошових засобів в результаті фінансової діяльності підприємства. Таким чином, результат фінансово-господарської діяльності (РФГД) показує величину і динаміку грошових засобів підприємства після здійснення всього комплексу інвестиційно-виробничої і фінансової діяльності.

Додатна величина результату фінансово-господарської діяльності дає змогу стверджувати, що в діяльності підприємства має місце перевищення доходів підприємства над його витратами. При цьому такий висновок може бути зроблений не тільки на сьогоднішній день, а й, принаймні, на майбутній короткостроковий період. Тому для підприємства бажано щоб РФГД був додатнім. Але сам життєвий цикл підприємства не дозволяє стверджувати, що підприємства завжди може мати таке значення РФГД (наприклад, в період реалізації інвестиційного проекту з обовязковим приростом постійних витрат і зниженням прибутку). Динаміка РФГД якраз вписується в цей життєвий цикл підприємства. Період додатного РФГД змінюється періодом відємного РФГД і так далі (при умові, що підприємство нормально розвивається). Підприємство не може довгий час мати відємне РФГД, адже це призведе до банкрутства. РФГД стабільно працюючого підприємства може коливатися в рамках життєвого циклу між 0% і 10% доданої вартості (в обидві сторони). Це безпечна зона для підприємства. Але ідеальний варіант це коливання з ще меншою амплітудою.

Існує певна асинхронність в динаміці РФД и РГД в рамках життєвого циклу підприємства, при чому ця асинхронність посилю

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>