Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

Штат ЛАЦ КП на технічне обслуговування, поточний ремонт апаратури, систем передач, профілактику систем передач, трактів і каналів, розвиток звязків, кросування

Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

Информация

Разное

Другие материалы по предмету

Разное

Сдать работу со 100% гаранией

Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії звязку

Курсова робота з предмету “Економіка галузі, менеджмент та маркетинг” проектував студент групи ОБК-51з Віхастий Володимир Романович

Державний комітет звязку та інформатизації України

Львівський електротехнікум звязку

Заочне відділення

2001р.

Вступ

Розвиток всіх галузей народного господарства здійснюється за рахунок капітального будівництва, на яке щорічно витрачаються мільйони гривень. Ці кошти на достатньо великий термін вилучаються з грошового обігу держави і “заморожуються”, тобто не дають ніякої віддачі. Тому дуже велике значення має те, в які технічні рішення вкладаються кошти, що дасть державі їх впровадження у виробництво.

Для держави, як і для підприємства, важливо щоб кінцеві результати використання нових технологій і нової техніки були найбільш вагомішими, бо чим більше ефекту буде отримано на кожну гривну вкладень, тим вище їх ефективність, а значить багатша економіка і вищий добробут людей.

Тому остаточне рішення про впровадження у виробництво будь-якого технічного проекту приймається після того як буде доведена його прогресивність і економічна доцільність, що і є метою даної курсової роботи.

1. Розрахунок капітальних вкладень

Перед розрахунком економічної ефективності реконструкції кабельної лінії передач необхідно коротко охарактеризувати існуючу магістраль.

Кабельна лінія передач довжиною 102 км. ущільнена апаратурою К-60П (8 систем), що забезпечує 480 телефонних каналів. На даний час на цьому напрямку виникла необхідність збільшення кількості каналів шляхом зміни даної апаратури К-60П на апаратуру ІКМ-120У (8 систем), що дозволить отримати 960 телефонних каналів.

Існуюча магістраль характеризується наступними даними:

Капітальні вкладення;

Чисельність штату;

Обсяг продукції в натуральному вимірі;

Експлуатаційні витрати;

Продуктивність праці;

Собівартість одиниці продукції та собівартість даного канало-кілометру;

Коефіцієнт фондовіддачі;

Питомі капітальні вкладення.

Так як у курсовій роботі передбачено реконструкцію лінії передач для визначення економічної ефективності та обгрунтування доцільності реконструції необхідно визначити додаткові капіталні вкладення.

Капітальні вкладення - це сукупність витрат на створення нових, розміщення реконструкції та технічне переозброєння діючих структурних підрозділів підприємства звязку.

Для визначення загальної суми капітальних вкладень у будівництво та переобладнання кабельної лінії звязку необхідно розрахувати капітільні вкладення:

Лінійні споруди;

Станційні споруди;

Технічні та житлові будинки;

Інші витрати.

Розрахунок капітальних вкладень для будівництва магістральних та внутрішньо-зонових кабельних ліній звязку здійснюються на підставі нормативів питомих капітальних вкладень, що розроблені інститутом «Дніпрозвязок».

При визначені витрат кабелю довжину траси слід помножити на 1,02 для врахування витрат кабелю на введення у НРП, тобто

L=102*1,02=104(км).

1. Розрахунок чисельності штату

Для визначення загального штату по обслуговувані лінії звязку потрібно розрахувати штат для обслуговування лінійних споруд, або лінії звязку, для обслуговування ЛАЦ КП і підсилювальних пунктів НРП і ОРП.

Штат для обслуговуання лінії звязку розраховується за формулою:

Рл=1,08*L*Hшт/173 (1)

де L - довжина лінії звязку, км;

173 - місячний фонд робочого часу одного працівника, год.;

1,08 - коефіцієнт, який враховує резерв працівників для підміни під час чергових відпусток;

Hшт штатний норматив на 1 км. кабелю, який до реконструкції дорівнював 3,9 людино-години на місяць, а після реконструкції 2,6 людино-години.

Розраховуємо штат для обслуговування лінії:

до реконструкції

Рл1=102*3,9*1,08/173=3 (робітника)

після реконструкції

Рл2=102*2,6*1,08/173=2 (робітника)

Для розрахунку штату по обслуговуванню ОРП з допомогою апарату К-60П на один ОРП за нормативами береться:

а) 1 інженер;

б) 1 старший електромеханік;

в) 4 електромеханіки;

г) електромонтер по обслуговуванню електроживильної установки;

тобто 7 працівників на 1 ОРП, а для 2 ОРП 14 працівників.

При впроваджені апаратури ІКМ-120У згідно наказу № 56 від 17.03.1999р. державного комітету звязку та інформатизації України штат для обслуговування ОРП в на пів обслуговуваному режимі береться 2 інженера, 1 електромеханік, тобто, 3 працівника на 1 ОРП і 6 робітників для 2 ОРП.

Штат по обслуговуванню НРП, береться з розрахунку 20 НРП на одного працівника, розраховуємо за формулою:

РНРП1=1,08*NНРП/20=1,08*3/20=1 (робітник) (2)

де NНРП кількість НРП, одиниць;

20 штатний норматив на одного електромеханіка, одиниць.

Після впровадження апаратури ІКМ-120У штат на обслуговування НРП не розраховується, так як дані про пошкодження лінійного і станційного обладнання виводятся на компютері, а профілактичне обслуговування апаратури не проводиться. Ремонт за даними компютера проводиться персоналом ОРП.

РНРП2=0 (робітників)

Штат ЛАЦ КП на технічне обслуговування, поточний ремонт апаратури, систем передач, профілактику систем передач, трактів і каналів, розвиток звязків, кросування і переключення, обробку технічної та оперативно-статистичної документації, введення схем і тому подібне, розраховується на підставі нормативів обслуговування в людино-годинах в місяць для кінцевої апаратури на одну систему за формулою:

РЛАЦ КП=2*1,08*N*Hшт/173 (3)

РЛАЦ КП=2*1,08*20*8/173=2 (робітника)

де Ншт штатний норматив на 1 СП = 20

N кількість обладнання (систем передач), одиниць;

2 кількість ЛАЦ КП.

Крім того, для збереження оперативного та технічного керівництва для кожного ЛАЦ КП потрібно передбачити ще посаду одного інженера, одного начальника зміни, одного змінного інженера та двох електромеханіків, тобто ще 5 чоловік, а для двох ЛАЦ КП 10 чоловік.

Для розрахунку штату основної діяльності необхідно звести в таблицю 2. Таблиця 2

Найменування показниківКількість штатних одиниць

До реконструкціїПісля реконструкції

Лінія передач32

ОРП146

НРП10

ЛАЦ КП1 212

Разом3020

 

3. Розрахунок витрат по експлуатації засобів звязку

Експлуатаційні витрати це поточні витрати підприємства по обслуговуванню лінії звязку. Загальна сума витрат по експлуатації засобів звязку складається з витрат по слідуючи статтях:

Витрати на оплату праці;

Відрахування на соціальне страхування та пенсійний фонд;

Амортизаційні витрати;

Витрати на запасні частини та матеріали;

Витрати на електроенергію для виробничих потреб;

Інші витрати.

Витрати на оплату праці, відрахування на соціальне страхування та пенсійний фонд, амортизаційні витрати визначаються прямим рахунком, матеріальні та інші витрати визначаються на підставі структури експлуатаційних витрат. За даними ЦПМ-6 питома вага цих витрат складає 14,75% від загальної суми витрат.

Витрати на оплату праці штату основної діяльності визначаємо за формулою:

Фоп=12*Р*Зсер (4)

де Р - чисельність працівників, роб.;

Зсер - середня заробітна плата одного працівника з врахуванням премій та інших витрат, яка приймається рівною 455 грн. (за даними ЦПМ-6);

12 кількість місяців у році.

до реконструкції

Фоп1=12*30*455=163,8 (тис. грн.)

після реконструкції

Фоп2=12*20*455=109,2 (тис. грн.)

Відрахування на соціальне страхування та пенсійний фонд становить 37,5% від фонду оплати праці:

ССПФ=37,5*Фоп/100 (5)

де Фоп - фонд оплати праці, тис. грн.;

37,5 - норматив відрахувань на соціальне страхування та пенсійний фонд, %/грн.

до реконструкції

ССПФ1= 37,5*163,8/100=61,425 (тис. грн.)

після реконструкції

ССПФ2= 37,5*109,2/100=40,95 (тис. грн.)

Річна сума амортизаційних відрахувань визначається, на підставі кожного виду основних виробничих фондів і відповідних норм амортизації, за формулою:

А=Фосн*На/100 (6)

де Фосн вартість кожного виду основних виробничих фондів, тис. грн.;

На норма амортизації, %.

Для визначення суми амортизаційних відрахувань вартість кожного виду основних фондів, яка чисельно дорівнює капітальним вкладенням по даному виду фондів, збільшуємо на 12% для врахування інших витрат.

При визначенні амортизаційних відрахувань враховуємо, що вартість обладнання НРП становить 66% від вартості НРП.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 3.

Таблиця 3

Вид основних

фондівВартість основних фондів, тис. грн.Вартість основних фондів з врахуванням інших витрат, тис. грн.Норма-

тизація

%Річна сума амортизаційних відрахувань, тис. грн.

До реконструк.Після реконструк.До реконструк.Після реконструк.До реконструк.Після реконструк.

- лінійні споруди без вартості НРП705,8828,6790,59283,930836,2

- контейнери НРП3,735,74,139,93,90,21,5

- обладнання НРП7,369,48,277,85,70,54,4

- станційні споруди без вартості електроживильних установок та дизельної електростанції821,81160920,41299,35,752,574,1

- електроживильні установки228292255,43279,12,329,7

- дизельні електроустановки44044

Похожие работы

1 2 >