Види маркетингових досліджень

Основними принципами маркетингових досліджень є: системність: логічність, послідовність, періодичність проведення; комплексність: урахування та аналіз усіх елементів і чинників у їхньому взаємозвязку та

Види маркетингових досліджень

Информация

Маркетинг

Другие материалы по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ДОНЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра менеджменту секція готельно-ресторанного бізнесу

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

З ПРЕДМЕТУ

«МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»

 

НА ТЕМУ: «Види маркетингових досліджень»

 

 

Виконав: Гозун Я.О.

Студент ІV курсу, групи ГРС 27 ДН - Б

 

 

 

 

 

Донецьк 2010р.

 

План

 

Вступ

1. Маркетинг як філософія бізнесу

2. Сутність та система маркетингових досліджень

3. Види маркетингових досліджень

Завершення

Список використаної літератури

 

 

Вступ

 

Сфера надання послуг гостинності є однією з найперспективніших секторів туристичного бізнесу, які швидко розвиваються. Маркетинг готельного бізнесу це система управління та організації діяльності з розробки, створення, просування та продажу послуги, спрямована на задоволення потреб споживача і забезпечення досягнення поставлених цілей керівництва готелю.

Роль маркетингу полягає в тому, щоб привести діяльність готельного бізнесу у відповідність із попитом, а зусилля маркетингового відділу спрямовані на створення такого готельного продукту, що відповідає сучасному попиту. Спеціалісти готельного маркетингу повинні мати серйозні фундаментальні знання в області сучасного готельного маркетингу. Вони мають знати складну і багатофункціональну структуру готельного бізнесу, основні цілі і види діяльності в цій сфері, оскільки готель впливає на різні непов`язані між собою сектори сучасного господарства, які в підсумку виконують єдине завдання задоволення потреб споживачів для відпочинку та відновлення сил.

Зараз відбулися серйозні еволюційні зміни не тільки в принципах і способах управління готелями, але й у самому готельному продукті. Він став високотехнологічним і повністю орієнтованим на споживача. Розвиток світової готельної індустрії характеризується певними сучасними тенденціями. Відбувається поширення сфери інтересів у готельному бізнесі на продукти, які раніше надавалися фірмами інших галузей (наприклад, організації харчування, дозвілля, розваг та ін.).

Готельний бізнес це складна система, що охоплює величезну кількість її складових, підгалузей, і носить комплексний характер, що припускає наявність різних типів прояву уваги до гостей і сукупність численних способів справлятися з різними професійними завданнями й скрутними ситуаціями. Комплекси, що становлять готельну індустрію, мають різне функціональне призначення (наприклад, клуби, готелі, пансіонати), хоча володіють загальними характеристиками, але по-своєму унікальні, тому що використовують різні способи вираження готельного бізнесу. Під час дослідження індустрії гостинності важливо усвідомлювати, що вона містить у собі різні області й сектори, крім того, варто враховувати систему взаємин, що існують між готелями, багато в чому схожими з ними.

\

 

1. Маркетинг як філософія бізнесу

 

Поняття "маркетинг" походить від англійського слова market (ринок) і буквально означає роботу на ринку із вивчення і задоволення всіх потреб і побажань споживача.

Маркетинг це філософія бізнесу, яка робить можливим: задоволення потреб споживачів за допомогою досліджень, прогнозувань та відбору належного місця для продукції на ринку; досягнення цілей організаторів бізнесу та отримання ними прибутків.

Визначення готельного маркетингу можна сформулювати таким чином: маркетинг це система управління та організації діяльності готелю з розробки‚ виробництва та надання послуг‚ що базується на комплексному врахуванні процесів‚ що відбуваються на ринку‚ орієнтованих на задоволення особистих або виробничих потреб‚ яка забезпечує досянення готелем своїх цілей.

Маркетинг це також наука, що дає знання про ринок, закони його функціонування, про поведінку покупців на ринку, з яким повязане підприємство.

Готельний та туристичний бізнес мають свою специфіку, яка відрізняє їх не лише від торгівлі товарами, але й послугами

Французькі науковці Ланкар та Ольє зазначають, що готельний маркетинг це серія основних методів і прийомів, вироблених для дослідження, аналізу та вирішення поставлених завдань щодо найповнішого задоволення потреб клієнтів, а також визначення найраціональніших (з фінансової точки зору) способів ведення справ готелями.

Швейцарський дослідник Крипендорф визначає маркетинг в готельній індустрії як систематичну координацію діяльності готельних підприємств, а також приватну та державну політику в галузі туризму та готельного господарства.

Російський науковець Ісмаєв вважає, що готельний маркетинг це система торгово-виробничої діяльності, спрямована на задоволення індивідуальних потреб клієнтів на основі виявлення та вивчення попиту споживачів з метою максимізації прибутку.

Німецькі вчені Рігер, Рот та Шранд визначають маркетинг у готелі як ринкове управління, спрямоване на досягнення цілей готельного підприємства ефективніше, ніж у конкурентів, задовільняючи при цьому потреби туристів.

Зусилля маркетингу готельних підприємств мають спрямовуватись на досягнення цілей, причому щоразу нових. Отже, маркетинг це не лише реклама чи розробка якоїсь послуги, це система, яка обєднує функції і прийоми маркетингу на постійній основі. Готельні послуги, перш за все повинні бути хорошим придбанням.

Маркетинг в готельному бізнесі це система безперервного узгодження пропонованих послуг з послугами, які користуються попитом на ринку і які готельне підприємство здатне запропонувати з прибутком для себе і більш ефективніше ніж це роблять конкуренти.

Мета маркетингу розпізнати, ідентифікувати і оцінити існуючий або прихований попит на товари і послуги, які підприємство пропонує або може запропонувати, і спрямувати зусилля фірми на розробку, виробництво, розподіл, продаж і просування цих товарів і послуг.

Мета готельного маркетингу робота, яка приносить прибуток по обслуговуванню і задоволенню потреб клієнтів. З цієї точки зору маркетинг повинен служити чітко вираженій задачі: як найуспішніше функціонувати .

Об'єкт будь-якого маркетингу це поведінка підприємства відносно його ринку і споживачів. Центральна ідея маркетингу при цьому позиція ринкової орієнтації замість позиції орієнтації на вироблюваний продукт.

Для проведення маркетингових досліджень та рекламних кампаній залучаються, як правило, працівники консалтингових і рекламних агентств.

У середніх за розміром готелях створюються відділи продажів що виконують функції маркетингу. У цих службах працюють фахівці з маркетингових досліджень, реклами, звязків з громадськістю.

Великий готель проводить маркетингові дослідження, розробку нових послуг, розробляє заходи щодо стимулювання збуту.

 

2. Сутність та система маркетингових досліджень

маркетинговий дослідження готельний

Згідно з Міжнародним кодексом ЄСОМАР маркетингові дослідження це системне збирання і обєктивний запис, класифікація, аналіз і узагальнення даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій і т.д. окремих осіб і організацій в контексті їхньої економічної, політичної, суспільної і побутової діяльності.

Американська асоціація маркетингу визначає маркетингові дослідження як функцію, що є зєднувальною ланкою між споживачем, клієнтом, громадськістю і товаровиробником за допомогою інформації. Остання використовується для зясування та визначення маркетингових проблем; для генерування, поліпшення й оцінювання маркетингових дій; для моніторингу маркетингової діяльності; для поліпшення розуміння маркетингу як процесу. Маркетингове дослідження уточнює інформацію, необхідну для пошуку цих даних, розробляє метод збирання інформації, керує і спрямовує його процесом збирання даних, аналізує результати, повідомляє про знахідки та їх запровадження.

Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці маркетингових ситуацій, забезпеченні інформацією, яка уможливлює створення ефективної маркетингової програми підприємства.

Мета маркетингових досліджень полягає в ідентифікації як проблем, так і можливостей підприємства посісти конкурентну позицію на конкретному ринку в конкретний час, знизити міру ризику і невизначеності, збільшити ймовірність успіху маркетингової діяльності.

Предметом маркетингових досліджень є конкретна маркетингова проблема, що стосується ситуації в мікросередовищі чи в зовнішньому бізнес-середовищі підприємства, а їх обєктом певний субєкт системи «підприємство ринок економіка» або певна його конкретна характеристика.

Основними принципами маркетингових досліджень є:

  1. системність: логічність, послідовність, періодичність проведення;
  2. комплексність: урахування та аналіз усіх елементів і чинників у їхньому взаємозвязку та динаміці;
  3. цілеспрямованість: орієнтація на розвязання актуальних, чітко визначених, суто маркетингових проблем;
  4. обєктивність: незалежність від субєктивних оцінок та впливів;
  5. надійність: інформаційне та методичне забезпечення, точність отриманих даних;
  6. економічність: перевищення вигід від реалізації отриманих висновків та рекомендацій над витрати, повязані з проведенням маркетингових досліджень;
  7. результативність: наявність проміжних та кінцевих результатів, що допомагатимуть у розвязанні маркетингових проблем;
  8. відповідність засадам добросовісної конкуренції.

Основними завданнями маркетингових досліджень є:

  1. аналіз та прогнозні дослідження конюнктури ринку;
  2. ви

Похожие работы

1 2 3 > >>