Види і мотиви злиття і поглинання

ДжерелоВизначення поняттяСтратегический менеджмент: Ученик / Пер.с англ. Н.И. Алмазовой. − М.: ООО „Издательство Проспект, 2003. − 336с. злиттяобєднання акціонерів в

Види і мотиви злиття і поглинання

Статья

Экономика

Другие статьи по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Види і мотиви злиття і поглинання

 

А.В. Дудар викладач Донецького державного університету управління Торезький коледж, А.І. Войтенко студентка Донецького державного університету управління Торезький коледж.

В статті досліджено сутність, види, мотиви процесів злиття та поглинання підприємств у сучасних умовах розвитку економіки України.

Ключові слова: злиття, поглинання, синергія.

В статье исследована сущность, виды, мотивы процессов слияния и поглощение предприятий в современных условиях развития экономики Украины.

Ключевые слова: слияние, поглощение, синергия.

бізнес злиття поглинання рейдерство

Постановка проблеми. Різні сектори економіки в усьому світі зазнають останнім часом значних змін. Обєктивний процес глобалізації сучасної світової економіки вимагає і нового рівня розвитку бізнесу в Україні. Національні економічні ринки в усьому світі стають більш інтегрованими. Як наслідок, міняється характер конкуренції і структура економіки. Загальна тенденція - підвищення ступеня відкритості економічної системи країни для міжнародної конкуренції.

Міжнародні злиття і поглинання стали одним із основних способів здійснення стратегії розвитку компаній у сучасних умовах. Характерний приклад у цьому плані - досвід країн Європейського Союзу (ЄС), який дозволяє зробити ряд висновків і узагальнень, що виходять за регіональні рамки і мають більш широке значення.

Актуальність теми дослідження полягає найперше у тому, що характерною рисою новітньої історії розвитку вітчизняного бізнесу є дедалі більша кількість операцій зі злиття й поглинання суб'єктів господарювання, яка часто проявляється у досить агресивній формі так званого недружнього поглинання або рейдерства. Останнє нині поширилось в Україні настільки масштабно, що стало створювати певну загрозу економічному розвитку держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процеси злиття та поглинання є малодослідженими і небагаточисельними. Прерогатива в наукових пошуках належить американським дослідникам, оскільки найбільша активність таких консолідацій спостерігається на ринках США. Основоположниками наукових досліджень операцій злиття та поглинання вважаються Гохан Патрик А., Доналд Депамфилис, Рид Ф., Моросини Пьеро, Стеджер Ульрих, Греймс Динз, Фриц Крюгер, Стефан Зайзель. Однак, в переважаючій більшості наукові дослідники розкривають зміст організації процесів злиття та поглинання, мало приділяючи уваги теоретичній сутності таких процесів. Окрім того, всі процеси розглядаються, виходячи з норм антитрестівського законодавства США, в якому акцент ставиться не на контролі за процесом, а на контролі за наслідками процесу, що зумовило розбіжності в трактуванні сутності самих процесів різними авторами.

Мета дослідження ― полягає найперше у тому, що характерною рисою новітньої історії розвитку вітчизняного бізнесу є дедалі більша кількість операцій зі злиття й поглинання суб'єктів господарювання, яка часто проявляється у досить агресивній формі так званого недружнього поглинання або рейдерства. Останнє нині поширилось в Україні настільки масштабно, що стало створювати певну загрозу економічному розвитку держави.

Сутність понять злиття та поглинання

 

Основою злиттів і поглинань завжди виступає конкурентне середовище, а точніше, її зміни. Вони стають усе більш істотними й стрімкими в міру розвитку економіки.

Щодо термінології понять, то в зарубіжному і українському законодавстві існують певні відмінності в їх трактуванні. Так, у відповідності з закордонними підходами злиття розглядається як об΄єднання товариств, результатом якого є утворення нової корпорації або приєднання одного із них до іншого (табл.1).

 

Таблиця 1

Тлумачення терміну злиття в зарубіжній науковій літературі

ДжерелоВизначення поняттяСтратегический менеджмент: Ученик / Пер.с англ. Н.И. Алмазовой. − М.: ООО „Издательство Проспект, 2003. − 336с. злиттяобєднання акціонерів в рамках нової організації, ресурси якої вони ділять між собою {[c.174]Гохан Патрик А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / Патрик А. Гохан; Пер. с англ. − 3-е изд. − М.: Альпина Бізнес Букс, 2007. − 741 с.злиттяоб΄єднання різних за розмірами компаній при якому одна компанія приєднується до іншої [с.22 ]Акционерное дело: Учебник / под ред.. В.А. Галанова. − М.: Финансы и статистика, 2003. − 544 с.злиттяце процес об΄єднання двох або декількох акціонерних товариств, результатом якого є створення нового акціонерного товариства, якому передаються всі права і обов΄язки акціонерних товариств, що об΄єднуються з одночасним припиненням їх діяльності [с.485]Словник акціонера заг. ред.: Чечетов М.В: − К.: „Видавничий дім „Корпорація, 2004 −600 с.злиттяце виникнення нового товариства правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обовязків двох або більше товариств і припиненням їх діяльності [с.203]В національному законодавстві злиття трактується більш однозначно, як процес утворення нового товариства, якому передаються всі права і зобовязання товариств на основі яких відбулося таке обєднання.

В більшості зарубіжних видань не розмежовується поняття злиття та поглинання. Дуже часто формулювання замінюють одне одне. До таких, що найчастіше зустрічаються ототожнень відносять: злиття та поглинання, злиття та приєднання, поглинання та приєднання (табл.2). Іноземні автори не прагнуть до ідеалізації чистоти категорій економічної науки і тому не чітко розмежовують поняття злиття та поглинання.

 

Таблиця 2

Тлумачення терміну поглинання в зарубіжній науковій літературі

ДжерелоВизначення поняттяГохан Патрик А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / Патрик А. Гохан; Пер. с англ. − 3-е изд. − М.: Альпина Бізнес Букс, 2007. − 741 с.Вороже злиття [с.22]Доналд Депамфилис Слияния, поглощения и другие способы реструктуризацыии компании/ пер. с англ. − М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007.− 960 с.Происходит когда одна компания становится основным собственником и приобретает контроль над другой компанией, ее дочерней фирмой или отдельными активами, например производственным предприятием [с.6]Положення про акціонерні товариства. Затверджене Постановою ради Міністрів РСФР № 601 від 25.12.1990 р.Це покупка 100% акцій товариства, причому поглинуте товариство може продовжувати існувати і даліВладимирова И.Г. Слияния и поглощения компаний: http://www.cfin.ru/press/management/1999-1/03.shtmlВзятие одной компанией другой под свой контроль, управление ею с приобретением абсолютного или частичного права собственности на нее. Поглощение компании зачастую осуществляется путем скупки всех акций предприятия на бирже, означающей приобретение этого предприятия.

Поглинання розглядається як операція викупу акцій з метою встановлення корпоративного контролю над товариством продавцем акцій. Операція поглинання попадає під норми господарського, фінансового та антимонопольного права в частині регулювання операцій купівлі-продажу акцій.

Нечіткість в визначеннях операцій злиття і поглинання в зарубіжному законодавстві є результатом і філологічної тотожності тлумачень слів злиття і поглинання. Тлумачні словники англійських слів злиття подають в редакції „merger даючи переклад його як поглинання (шляхом придбання цінних паперів або основного капіталу). Поглинання „acguisition тлумачиться як, - 1. придбання (наприклад акцій) 2. поглинання (компаній). За кордоном поняття „злиття та „поглинання не мають чіткого розмежування.

В зарубіжній науковій літературі терміни злиття та поглинання тісно переплітаються, йдучи як компоненти одного і того ж процесу. Злиттям називається обєднання двох корпорацій, в якому виживає тільки одна із них, а інша припиняє своє існування [3, c.21]. Виходячи з даного визначення компанія ціль вливається в компанію ініціатора злиття. А остання при цьому не змінює своєї назви, а лише перереєстровує статут відповідно до організаційних змін.

 

Рзіница між злитям та поглинанням

 

Терміни «злиття» (англ. merger) і «поглинання» (англ. acquisition) часто плутають, або вживають як синоніми. Незважаючи на те, що значення їх дуже близькі й вони завжди ходять парою, насправді злиття й поглинання описують різні поняття. Із самих термінів зрозуміло, у чому полягає різниця; глянемо ближче.

Поглинання однієї компанії іншою компанією

Як у прикладі з Російським оператором зв'язку МТС, коли одна компанія викуповує й з'їдає іншу, часто менш велику компанію, те це й називається поглинання компанії. (Образ проковтування менших компаній породив термін акула бізнесу.) Після того, як менш велику компанію з'їли, вона, природно, перестає існувати в юридичному змісті.

У цьому сценарії, усі активи поглиненої або з'їденої компанії переходять у володіння компанії-поглиначу. У результаті поглинання, більша компанія стає ще крупніше.

Для прикладу, Google - дуже агресивна акула-поглинач, яка вже поглинула більш 50 компаній, серед яких Youtube, Begun (російська компанія), Feedburner, AOL і багато інших компаній по усьому світу.

Бувають як агресивні так і дружні поглинання.

üагресивне поглинання відбувається, коли менш велика компанія не бажає бути з'їденої, але компанія-поглинач просто викуповує величезну кількість акцій, і не залишає вибору

üдружні поглинання відбуваються, коли обидві сторони згодні й нормально настроєні на поглинання.

Часто буває, що компанії-поглиначі не прагнуть афішувати фактичне поглинання, і роблять вигляд, що відбулося рівноправне злиття. Прикладом такого поглинання може бути компанія Daimlerchrysler: Daimler-Benz викупив Chrysler, але виставив угоду як рівноправне злиття. ( Через невдачі в спільній роботі потім Chrysler продали наза

Похожие работы

1 2 >