Види документації

Види документів визначають за такими ознаками: найменуванням - заява, лист, довідка, інструкція, акт і т.д. походженням - службові (офіційні) й особисті місцем виникнення

Види документації

Доклад

Менеджмент

Другие доклады по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией
187;, «Про власність», «Про освіту» громадяни через контракт реалізують право розпоряджатися своїми здібностями до праці.

Контракт уважають укладеним тоді, коли сторони досягли згоди з усіх пунктів, і відповідно оформили документацію. Контракт складається у двох примірниках - по одному для кожної сторони, про це зазначається у тексті контракту.

Організаційні документи

До організаційних документів належать інструкція, положення, правила статут.

·Положення - це правовий акт, який встановлює основні правила організаційної діяльності установ та їх структурних підрозділів, його складають переважно під час створення нових підприємств чи установ. Затверджується вищими органами або керівниками установ.

Положеннями також визначається правовий статус тимчасово створених комісій, груп, бюро та ін.

·Статут - юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність організацій, установ, товариств, громадян, їхніх відносин з іншими організаціями та громадянами, права й обовязки у певній сфері державного управління або господарської діяльності.

Статути можуть бути типові та індивідуальні.

Типові статути розробляються для певних систем установ чи підприємств і затверджуються вищими органами державної влади та управління, зїздами громадських організацій.

Індивідуальний статут укладається для певної організації чи установи шляхом конкретизації типових статутів і затверджується вищою установою, якій підпорядковується ця організація.

Статути після затвердження їх підлягають обовязковій реєстрації в органах Міністерства фінансів України.

·Правила - це службові документи, в яких викладаються настанови чи вимоги, що регламентують певний порядок дій, поведінки юридичних та фізичних осіб.

За формою і змістом правила подібні до інструкцій, іноді є їх складовою частиною.

Виконання правил обовязкове для всіх, кого вони стосуються, і тому їх можна віднести до правових документів.

Розпорядчі документи

До розпорядчих відносяться такі документи: вказівка, наказ, постанова, розпорядження.

·Наказ - це розпорядчий документ, який видається керівником установи і стосується організаційних та кадрових питань.

Розрізняють накази щодо особового складу (кадрові) і накази із загальних питань (організаційні).

Кадровими наказами оформляють призначення, звільнення, переміщення працівників, відрядження. відпустки, заохочення, стягнення.

Організаційні накази видаються при затвердженні перспективних, річних та інших планів, при реоганізації або ліквідації структурних підрозділів.

·Розпорядження - це правовий акт, що видається керівником або колегіальним органом з метою вирішення оперативних питань. Має обмежений термін дії і стосується вузького кола організацій, посадових осіб і громадян - виконавців розпорядження.

Рівні документації в установі

1.Рівень А- Основоположні документи:

- документи, які встановлюють загальні вимоги по установі до випуску продукції та наданню послуг;

положення щодо мети існування установи, її політика та місія;

показники розвитку основних фондів

2.Рівень В - Управлінські документи:

організаційно-розпорядча документація: документи, що визначають основні функціональні напрями діяльності установи, керівництво з систем менеджменту, перспективні плани, положення про підрозділи, порядок їх взаємодії, функціональні повноваження працівників, розподіл обовязків між співробітниками, плани проведення контролюючих заходів та тощо

3.Рівень С- Робочі документи:

інструкції з експлуатації механізмів та обладнання, з ведення діловодства, правила внутріщнього розпорядку, техніки безпеки, схеми технологічних процесів, графіки виконання робіт, креслення окремих вузлів, акти результатів технологічних випробувань тощо

4.Рівень D- Записи:

звіти про виконану роботу: акти проведення випробувань, акти прийому обладнання в експлуатацію, протоколи контрольних вимірів, протоколи перевірки знань, звіти про виготовлення продукції чи здійснення послуг, журнали оперативного контролю проведених заходів

 

 

Література

документ установа інформація

1.Красюк В.Л. «Ділова українська мова» Навчально-методичний посібник. - 2-е вид., виправлене і доповненеЧеркаси, 2002. - 145 с.

2.Гриценко Т.Б. Українська мова та культкра мовлення: Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів та коледжів - Вінниця: Нова Книга, 2003. - 427 с.

.http://dilo.kiev.ua/pkud.html

.http://www.pib.odessa.ua/? p=746

.http://studentam.com.ua/1/1857.pdf

Похожие работы

< 1 2