Види діяльності та доходи підприємств АПК

  Конституція України, прийнята на 5-ій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Алексіюк Л.Я. Проблеми формування прибутку господарюючими субєктами //

Види діяльності та доходи підприємств АПК

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
и достовірно оцінений результат цієї операції. Існують певні особливості визнання доходу за цільового фінансування господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб. Цільове фінансування не визнається доходом доти, доки не існує підтвердження того, що воно отримане та підприємство виконує умови фінансування. Інакше кажучи, цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких визнаються витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування.

Доходи (виручка) від реалізації групуються за такими видами діяльності:

- реалізація товарів;

- реалізація готової продукції;

- виконання робіт та надання послуг.

Виручка від реалізації продукції це фінансова категорія, яка виражає грошові відносини між постачальниками і споживачами товару.

Виручка від реалізації це сума коштів, які надійшли на поточний рахунок підприємства в банку або в касу підприємства від продажу товарів та надання послуг. Вона є основним джерелом грошових доходів і фінансових ресурсів підприємств.

СВАТ “Браїлівське” визначає як планову, так і фактичну виручку від реалізації продукції. Для забезпечення правильності її визначення надзвичайно важливе значення мають дані про різницю між часом відвантаження і часом оплати продукції; питома вага поставок ставок продукції за попередню оплату; поставок, які будуть оплачені протягом одного-трьох місяців після відвантаження; поставок за бартером; змін дебіторської заборгованості. Узагальнення такої інформації дає змогу спрогнозувати реальне надходження грошових коштів у плановому періоді (місяць, квартал, рік).

Проаналізуємо насамперед загальну структуру доходів господарства СВАТ “Браїлівське”, та визначимо частку у них результатів від операційної діяльності (таблиця 2.1).

 

Таблиця 2.1 Аналіз складу та структури доходів СВАТ «Браїлівське» за 2007 2009 рр., тис. грн.

Показники2007 р.2008 р.2009 р.Відхи-ленняТемп зрос-тання, %СумаПитома вага, %СумаПитома вага, %СумаПитома вага, %Дохід(виручка) від реалізації продукції11397,782,6928331,183,075688769,2345489,3499,1Операційні доходи2255,116,36575116,862515930,6222903,91115,7Інші фінансові доходи0,30,00200,0000,00-0,30,0Інші доходи від звичайної діяльності130,30,9524,40,071270,15-3,397,5Усього доходів13783,410034106,5100,0082173100,0068389,6596,2

Характеризуючи дану таблицю ми бачимо збільшення доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2009 році.

Збільшення загального доходу від діяльності підприємства відбулося в першу чергу за рахунок зростання доходу від реалізації продукції, робіт , послуг темпи зростання якого становлять 499,1%. Хоча і темпи зростання операційних доходів перевищують зростання доходу від реалізації, але вони не мають такого впливу на загальний сукупний дохід підприємства, так як в структурі вони займають набагато меншу частину.

Аналіз даних про доходи підприємства у 2009 році свідчить про їх негативну динаміку порівняно із попередніми роками. Відбулися структурні зрушення, зокрема у 2009 роках відсутні інші доходи, на 206 тис грн. збільшилися і ніші операційні доходи. Вони продовжують займати друге місце по значенню питому вагу в структурі доходів.

Можна зробити висновок, що найбільший обсяг доходів господарство отримує від операційної діяльності, що підтверджено установчими документами, друге місце займають доходи від іншої операційної діяльності.

 

2.3 Інші операційні доходи підприємства

 

Крім доходів від реалізації продукції (товарів, послуг), підприємство отримує інші операційні доходи, які включаються в доходи від операційної діяльності.

Інші операційні доходи включають доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

До інших операційних доходів належать:

дохід від реалізації іноземної валюти;

дохід від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій);

дохід від оперативної оренди активів;

дохід від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті;

одержані штрафи, пені, неустойки;

дохід від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності;

відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні);

  1. одержані гранти та субсидії;
  2. інші доходи від операційної діяльності такі, що не знайшли відображення у названих вище доходах, зокрема доходи від операцій з тарою, від інвентаризації тощо.
  3. дохід від реалізації іноземної валюти;
  4. дохід від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій) виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів;

дохід від оперативної оренди активів (майна), крім фінансової, якщо ця діяльність не є предметом (метою) створення підприємства. Підприємство має право здавати в оренду (лізинг) нерухоме майно (будівлі, споруди, обладнання, техніку);

дохід від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті (активами і зобов'язаннями підприємства), пов'язаними з операційною діяльністю підприємства.

Аналіз доходів від іншої операційної діяльності проводиться за кожним їх видом з огляду на сутність, доцільність, і законність кожної операції, правильність оцінки майна, яке реалізується.

Структуру, зміни складових та обсягів доходів від іншої операційної діяльності СВАТ “Браїлівське” розглянемо у таблиці 2.2.

 

Таблиця 2.2 Зміна структури доходів від іншої операційної діяльності СВАТ “Браїлівське” за 2007-2009 рр.

Види доходів2007 р.2008 р.2009 р.Відхилення (+,-)тис. грн.%тис. грн.%тис. грн.%тис. грн.%Операційна оренда----17159+171+59Утримання обєктів житлово-комуналь-ного і соціально-культурного призначення4100,066,393,1+5-96,9Інші операційні доходи--9093,711037,9+110+37,9Разом4100,096100,0290100,0+286х

Частку доходів від іншої операційної діяльності СВАТ “Браїлівське” у 2007 році займали лише доходи від утримання обєктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення (100%). У 2008 році у структурі доходів, крім доходів від утримання обєктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення (6,3%), зявилися інші операційні доходи (93,7),а у 2008 році структура доходів була такою: операційна оренда (59%), утримання обєктів житлово-комуналь-ного і соціально-культурного призначення (3,1%), а інші операційні доходи склали 37,9%. Дане явище є позитивним для підприємства, оскільки на протязі трьох досліджуваних років дохід від іншої операційної діяльності зріс від 4 тис.грн до 290 тис.грн.

 

Таблиця 2.3 Аналіз структури витрат і відрахувань СВАТ «Браїлівське» за 2007 2009 рр., тис. грн.

Показник200720082009Відхи-лення, (+, -)Темп зростання, %СумаПитома вага, %СумаПитома вага, %СумаПитома вага, %Податок на додану вартість1845,913,404708,97,54948111,597635,1513,6Собівартість реалізованої продукції8442,361,2943512,969,684120050,3532757,7488,0Адміністративні витрати805,25,852475,43,9630083,682202,8373,6Витрати на збут460,13,34780,81,2513461,64885,9292,6Інші операційні витрати1021,47,427012,711,231648120,1415459,61613,6Фінансові витрати957,36,953914,66,271021612,489258,71067,2Втрати від участі в капіталі40,03-----4-Інші витрати237,71,7339,30,061020,12-135,742,9Усього витрат і відрахувань13773,9100,0062444,6100,0081834100,0068060,1594,1

Як видно з таблиці 5 динаміка витрат аналогічно, як і доходів має тенденцію до зростання, так само як і в доходах найбільшої зміни витратам надало зростання собівартості реалізованої продукції, питома вага якої у 2009 році складає 50,35 %, а темп зростання 488,02%.

Для аналізу буде доцільним розглянути темпи зростання доходів і витрат та порівняти їх. Отже, загальні темпи зростання доходів складають 596,2%, а витрат 594,1%, що на 2,1% менше. Хоча це недостатньо велика різниця проте, можна стверджувати що це добра тенденція.

Так як валовий прибуток реалізованої продукції залежить в основному від доходу від реалізації та собівартості реалізованої продукції, то також розглянемо динаміку цих показників на СВАТ «Браїлівське».

Темп зростання доходу від реалізації продукції складає 499,1 %, в той час як темпи зростання собівартості 488% (11,1% менше), що є також позитивним явищем для збільшення прибутковості підприємства.

Розглянемо структуру фінансових результатів в наступній таблиці.

 

Таблиця 2.4Аналіз складу та структури фінансових результатів діяльності СВАТ “Браїлівське» за 2007-2009 рр., тис.грн.

№ п/пПоказники2007 рік2008 рік2009 рікВідхи-лення1. Фінанс. результат від операційної діяльності1077,9-24409105299451,12.Фінанс. результат від фінансової діяльності -1068,4-3929-10190-9121,63.Фінанс. результат від іншої діяльності----4.Фінанс. результат надзвичайної діяльності----5.Чистий фінансовий результат9,5-28338339х

Проаналізувавши склад показників фінансових результатів можна стверджувати, що на протязі трьох років підприємство отримувало прибутки від операційної діяльності, крім 2008 року. Підприємство займалося також фінансовою діяльністю, від якої на протязі трьох років отримувало збитки.

Для аналізу показників прибутковості розглянемо наступну таблицю.

 

Таблиця 2.5 Показники рентабельності (збитковості) підприємства СВАТ «Браїлівське» за 2007 2009 рр., %

Показники200720082009Відхилення, (+,-)Загальна рентабельність виробництва0,12-124,031,120,99Рентабельність товарної продукції 9,73-70,2110,911,17Рентабельність продажу9,46-86,1518,519,05Рентабельність власного капіталу0,06xх-Рентабельність оборотного капіталу0,06-13

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>