Види діяльності та доходи підприємств АПК

  Конституція України, прийнята на 5-ій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Алексіюк Л.Я. Проблеми формування прибутку господарюючими субєктами //

Види діяльності та доходи підприємств АПК

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
це, насамперед, збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобовязань, які приводять до зростання власного капіталу. Дохід не виникає сам по-собі, з метою його отримання підприємство здійснює різноманітні операції (фінансові, господарські).15.Кодацький В.П.

Окремі питання зростання доходів держави і підприємств// Актуальні проблеми економіки. ISSN 21-482. 2007. - №12. С. 50-56Розглядаються питання зростання доходів держави і підприємств Дохід від реалізації продукції визнається за таких умов: покупцеві передані ризики й вигоди, повязані з правом власності на продукцію; сума доходу може бути достовірно визначена; є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід підприємства 16.Колос Н.М. Бухгалтерський облік та реалізація правомочності власників на отримання доходу в сільському господарстві // Формування ринкових відносин в Україні. -2008. - №5. - С. 94-99.Дослідження сучасного стану реалізації права на дохід та. обґрунтування методичних підходів організації обліку розрахунків за дивідендами.

Потребує вдосконалення методологія обліку та аудиту відносин власності, насамперед з точки зору необхідності забезпечення реалізації такої правомочності власників, як право на отримання доходу, що є особливо актуальним для сучасних умов сільського господарства і безпосередньо пов'язано з другим та третім обліковими завданнями. Завдання обліку розвиваються і набувають більшого значення, що пов'язано з необхідністю відбитку в обліку права власності.17.Кононенко М.П. Обґрунтування оптимізації нормативних витрат на виробництво сільськогосподарської продукції // Економіка АПК. 2009. №6. С. 31-40Висвітлено нормативний підхід до розрахунку цін на сільськогосподарську продукцію виходячи із нормативів затрат активів й технологій виробництваДля організації обліку витрат на підприємстві18.Корольова О.І. Концепція розвитку бухгалтерського обліку витрат в Україні // Економіка, фінанси, право. 2008. № 7. С. 13-17Розкрито суть витрат та висвітлено методику їх облікуДля організації обліку витрат на підприємстві

Таким чином, зробивши огляд літературних джерел, можна зробити висновок, що цільова функція бухгалтерського обліку виробництва вимагає відповіді на такі питання: що було витрачено, де було витрачено, для чого було витрачено, як проходив процес витрат, на що були витрачені предмети.

Із цього витікає, що із даних бухгалтерського обліку повинно бути видно: скільки і яких ресурсів було витрачено на виробництво, їх натуральні та вартісні параметри, що не в останню чергу буде обумовлювати формування доходів та фінансових результатів підприємств.

 

1.2 Нормативно-правове забезпечення обєкта дослідження

 

В останні роки в Україні відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені процесами розбудови ринкової економіки.

Це вимагає від субєктів підприємництва, фахівців, які працюють на підприємствах АПК глибшого опанування науки і водночас підвищення своєї компетентності в нормативних актах, що регулюють практику фінансових відносин.

Але, на жаль, процес розбудови ринкових відносин, зламу старого укладу господарського життя супроводжується зростанням кількості і масштабом протиправних дій у різних сферах фінансових відносин. Йдеться про протиправні дії в сфері оподаткування, ціноутворення, розрахунків на вітчизняному та зовнішньому ринках і в сфері інших відносин у суспільстві. Не знати закон невигідно.

Нормативні документи з організації та вивчення видів діяльності та доходів сільськогосподарських підприємств наведені у таблиці 1.2.

 

Таблиця 1.2 Нормативні документи з питань вивчення видів діяльності та доходів сільськогосподарських підприємств

№ п/пДокументЗміст документаДе використовується12341Конституція України прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р.Основа правової бази України, на якій будується діяльність всіх підприємств незалежно від форм власностіДля здійснення господарської діяльності підприємства2Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІVВизначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між субєктами господарюванняДля організації відносин на підприємстві та за його межами3Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIVВизначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в УкраїніДля організації бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності4Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87Визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементівВикористовується при складанні фінансової звітності5Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87Визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статейВикористовується під час заповнення фінансової звітності6Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал» затв. Наказом Міністерства фінансів України 31.03.1999 р. № 87Визначаються зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статейВикористовується під час заповнення фінансової звітності7Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» затв. Наказом Міністерства фінансів України від 28. 05.1999 р. № 137Визначається порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітностіВикористовується під час заповнення фінансової звітності та при виправленні помилок в ній8Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356 Методичні рекомендації спрямовані на узагальнення у регістрах бухгалтерського обліку (методом подвійного запису) інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств і організаційВикористовується для організації бухгалтерського обліку9План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291

Встановлює план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операційВедення обліку на підприємствах і організаціях України10Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11. 1999 р. № 291Встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб

Використовується під час здійснення операцій повязаних з господарською діяльністю підприємства11Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IVРегулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників

Використовується при здійснені господарської діяльності підприємства12Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств: Наказ Міністерства аграрної політики України від 4.06.2009 р. № 390 Відображає узагальнення у регістрах бухгалтерського обліку інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств Використовується для організації обліку при здійснені господарської діяльності підприємства13Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати" затв. Наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про фінансові витрати та її розкриття у фінансовій звітностіВикористовується при відображені фінансових витрат у фінансовій звітності14Про господарські товариства: Закон України від 23.12.97 р. № 769 / 97

Визначає поняття, види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, а також права, обов'язки їх учасників і засновниківВикористовується при здійснені господарської діяльності підприємства15Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.91 р. № 888-12

Визначає види і організаційні форми підприємств, правила їх створення, реєстрації, реорганізації і ліквідації, організаційний механізм здійснення ними підприємницької діяльності в умовах переходу до ринкової економікиВикористовується для здійснення підприємницької діяльності підприємства16Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа про облікову політику підприємства: Наказ Мінагрополітики Українивід 17.12.2007 р. № 921Визначає основні правила складання наказу про облікову політику підприємстваВикористовується для складання наказу про облікову політику17Про Примітки до річної фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302Визначаються зміст і форма приміток до річної фінансової звітності і загальні вимоги до розкриття їх статейВикористовується для заповненні фінансової звітності21Методичні рекомендації з планування обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: Наказ Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001р. №132

Встановлюються основні методи калькулювання собівартості сільськогосподарської продукціїДля планування обліку і ка

Похожие работы

< 1 2 3 4 5 6 > >>