Види діяльності та доходи підприємств АПК

  Конституція України, прийнята на 5-ій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Алексіюк Л.Я. Проблеми формування прибутку господарюючими субєктами //

Види діяльності та доходи підприємств АПК

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

ВСТУП

 

Формування ринкової економіки України здійснюється шляхом запровадження нових суспільно-економічних відносин, які базуються на існуванні нових форм власності та способів господарювання. В умовах перебудови народного господарства та переходу на інтенсивні шляхи розвитку роль економічного аналізу неухильно збільшується. При вивченні питань обліку та аналізу сільськогосподарської діяльності, особливо такої важливої в наш час її галузі, як тваринництво, потрібно мати на увазі, що від поліпшення показників використання ресурсів, передусім таких як продуктивність праці, матеріаломісткість продукції та фондовіддача залежить підвищення організаційно-технічного та соціально-економічного рівня розвитку виробництва. У свою чергу від показників використання виробничих ресурсів залежить показник обсягу виробництва в натуральному і вартісному виразі, а також собівартість та розподіл продукції. Розглянемо аналіз основних з цих факторів - ефективність виробництва та розподілу продукції тваринництва в одному із господарств сільськогосподарському відкритому акціонерному товаристві “Браїлівське” смт. Браїлів Вінницької області.

У сільському господарстві України та її галузях відбуваються докорінні зміни в економічних взаємовідносинах, зявляються нові організаційні форми виробництва та реалізації продукції. В умовах ринкової економіки успішне ведення виробничої і комерційної діяльності неможливе без належно організованого обліку та економічного аналізу, який передбачає збір, опрацювання та надання економічної інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, розрахунку і сплати податків, складання звітності.

Специфічним способом взаємодії людини із природою є діяльність. Все, що має людина - це результат її діяльності. Господарська діяльність включає постачання, виробництво та реалізацію продукції.

Ринкові процеси, що впливають на зміну обсягів виробництва і реалізації продукції сільського господарства істотно впливають на поведінку “собівартості“ продукції, а відповідно, на прибуток. В міру посилення цих тенденцій збільшується потреба товаровиробників в інформації про затрати на виготовлення продукції та її реалізацію, адже у сільськогосподарських підприємствах рослинництво є провідною галуззю, від його розвитку залежить виробництво продукції тваринництва і значною мірою забезпечення населення країни найважливішими продуктами харчування, а промисловості сировиною.

Собівартість продукції є найважливішим показником економічної ефективності її виробництва. У ній відбиваються всі сторони господарської діяльності, акумулюються результати використання всіх виробничих ресурсів. Від її рівня залежать фінансові результати діяльності підприємства, темпи розширеного відтворення, фінансовий стан субєктів господарювання, конкурентоспроможності продукції. Обєктом нашого дослідження було обрано сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство “Браїлівське” смт. Браїлів Вінницької області, яке в основному займається вирощуванням рослинницьких та тваринницьких видів продукції.

Мета написання розрахунково-графічної роботи полягає в тому, щоб на основі літературних джерел і діючої практики організації обліку і аналізу виробництва та розподілу продукції виявити існуючі тут недоліки і розробити конкретні пропозиції щодо вдосконалення аналізу у відповідності до діючих вимог ринкової економіки.

В ході написання розрахунково-графічної роботи використовувались праці вітчизняних та зарубіжних авторів, нормативні акти по організації і методиці обліку та аналізу, рекомендації науково-дослідних установ, а також фактичні матеріали базового господарства, району, статистичний матеріал.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ АПК

дохід операційна діяльність ризик

1.1 Огляд економічних джерел видів діяльності та доходів підприємств АПК

 

Поняття „доходи діяльності” багатогранне. Багато вчених, науковців в різні часи висвітлювали свої думки щодо категорії „доходи”, їх погляди часто розходились щодо класифікації доходів, їх визначення.

Праці науковців створюють підґрунтя для кваліфікованої оцінки досліджуваних в курсовій роботі питань, прийняття ефективних управлінських рішень у фінансово-господарській діяльності, без чого шанси на успіх у конкурентній ринковій боротьбі значно зменшуються.

Отже, пропонуємо діяти за подібною схемою і спочатку переглянемо першоджерела істини (таблиця 1.1).

 

Таблиця 1.1 Спеціальна література із вивчення видів діяльності та доходів сільськогосподарських підприємств

Літературне джерелоКороткий змістВизначення, цитата, коментар1231.Алебросов В.Я. Витрати та доходи при виробництві оригінального та елітного насіння зернових культур // Економіка АПК. 2008. №7. С. 80-86Поданий перелік витрат, що здійснює підприємство при виробництві насіння зернових культур, та фактори,що впливають на формування ціни на дану продукцію, та отримання із цього прибутку.Для організації обліку доходів на підприємстві2.Алексіюк Л.Я. Проблеми формування прибутку господарюючими субєктами // Економіка, фінанси, право. - 2007. -№12. - С.36-39 Розглядаються і проблеми формування прибутку а також фактори, що впливають на отримання доходів діяльності (зокрема ризики) Дохід не виникає сам по-собі, з метою його отримання підприємство здійснює різноманітні операції (операційні, інвестиційні, фінансові, господарські) кожна з яких супроводжується ризиком.

Кожен вид діяльності спроможний генерувати свої види ризиків - так, існують виробничі, інвестиційні, фінансові ризики. Отже діяльність господарюючого субєкта вимагає появи ризику, величина якого прямо пропорційно впливає на величину отримуваного доходу3.Бондур Т.О. Загальновиробничі витрати, як елемент виробничої собівартості в рослинництві // Економіка АПК. 2008. №1. С.126-130Описаний склад загальновиробничих витрат та їх вплив на собівартість продукції рослинництва, схема отримання фінансового результатуДля організації обліку доходів на підприємстві4.Бондур Т.О. Роль облікової політики підприємства в організації обліку виробництва продукції рослинництва // Економіка АПК. 2008. №10. С. 81-84Розкрито суть та значення облікової політики для діяльності підприємства при виробництві продукції рослинництваДля організації обліку доходів на підприємстві5.Бондур Т.О. Собівартість продукції рослинництва, як фактор її конкурентоспроможності // Науковий вісник Національного аграрного університету. 2008. №120. С. 235-239Розглянуто витрати, що включаються при визначені собівартості продукції рослинництва і отримання фінансового результатуДля організації обліку фінансових результатів на підприємстві6.Борович О.В. Непрямі витрати: склад та облік трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств // Агросвіт. 2008. №10. С. 17-20Дане визначення «непрямих витрат», визначено склад та детальний облік даних витрат в сільськогосподарських підприємствах, визначення фінансового результатуДля організації обліку доходів на підприємстві7.Войтенко Т.М. Облікова політика // Податки та бухгалтерський облік. Подаються етапи складання наказу про облікову політикуДля організації обліку доходів на підприємстві 2010. №1/2. С. 16-228.Герасимчук І.М. Визначення питомої ваги виручки від реалізації сільськогосподарської продукції // Бухгалтерія в сільському господарстві. 2004 -№13-14. С.6-9Розглядається економічний зміст дотацій та субсидій, дохід від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та загальний дохід, отриманий підприємствомДотації це сума грошових коштів, що виділяється з бюджету підприємствам, у яких затрати на виробництво не перекриваються отримуваними доходами. Дотації здійснюють-ся в порядку бюджетного регулювання на безоплатній і безповоротній основі, а їх використання, як правило, не має цільового призначення9.Глибницька Г. Облік і розподіл витрат допоміжних виробництв // Бухгалтерський облік і аудит. 2009. №4. С. 11-19Розкрито склад витрат допоміжних виробництв їх облік та розподілДля організації обліку витрат на підприємстві10.Гудима О.В. Управлінський облік та оперативний аналіз доходів виробництва за центрами відповідальності // Держава і регіони. Економіка і підприємництво. 2008. №6. С. 79-83Детально висвітлений облік доходів виробництва за центрами відповідальностіДля організації обліку доходів на підприємстві11.Іванова Н.А. Удосконалення бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК.-2008. -№6. С.71-72Розглядається процес управління сільськогосподарським підприємством та питання облікової політикиРозкриваючи бухгалтерську звітність необхідно враховувати потреби усіх рівнів управління для підвищення ролі інформації в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств.12.Іголкін І.В. Вплив активізації підприєм-ства в Україні на формування доходів бюджету/ І.В. Іголкін // Формування ринко-вих відносин в Украї-ні. ISSN 01-103. 2007. - № 4. С. 20-23 Розглядається вплив на формування доходів бюджету в ринкових умовах господарюванняВисвітлено питання впливу активізації підприємства на формування доходів бюджету, а також вплив доходів на фінансові результати діяльності підприємств в Україні13.Камінська Т.Г. Облік витрат та Визнання витрат та доходів діяльності с.-г. підприємств Дохід, повязаний із наданням послуг, визнається виходячи зі доходів діяльності с-г підприємств // Економіка АПК. 2004. - №8.- С.24-26ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат операції. Оцінка ступеня завершеності операцій проводиться шляхом: вивчення виконаної роботи; визначення питомої ваги витрат підприємства14.Кодацький В.П.

Окремі питання зростання доходів держави і підприємств /В.П. Кодацький // Актуальні проблеми економіки. ISSN 21-482. 2007. - №11. С. 50-56 Розглядаються питання зростання доходів держави і підприємствДохід

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>