Види господарсько-правових санкцій

В свою чергу договірні правопорушення поділяються на: правопорушення на стадії виникнення договорів: порушення строків укладання договорів; процедури врегулювання розбіжностей, що виникають

Види господарсько-правових санкцій

Курсовой проект

Юриспруденция, право, государство

Другие курсовые по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией
ть за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, визначених Господарським кодексом України, іншими законами та договором.

Застосування господарських санкцій повинно гарантувати захист прав і законних інтересів громадян, організацій та держави, в тому числі відшкодування збитків учасникам господарських відносин, завданих наслідок правопорушення, та забезпечувати правопорядок у сфері господарювання.

Основні питання відповідальності за правопорушення у сфері господарювання регулюються розділом V Господарського кодексу України.

Господарськими санкціями визнаються заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки.

У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції.

Штрафні санкції господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобовязаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобовязання.

Оперативно-господарські санкції заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження порушень зобовязання, що використовуються самими сторонами зобовязання в односторонньому порядку. До субєкта, який порушив господарське зобовязання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено договором.

Крім зазначених господарських санкцій, до субєктів господарювання за порушення ними правил здійснення господарської діяльності застосовуються адміністративно-господарські санкції.

Господарські санкції застосовуються у встановленому законом порядку за ініціативою учасників господарських відносин, а адміністративно-господарські санкції уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Список використаних джерел

 

  1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-ІV // ВВР. 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. Ст. 144.
  2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІV // ВВР. 2003. - №№ 40-44. Ст. 356.
  3. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. К.: Атіка, 2004. 624 с.
  4. Господарське право: Навчальний посібник / Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. К.: Кондор, 2003. 400 с.
  5. Господарське право: Практикум / В.С. Щербина, Г.В. Пронська, О.М. Вінник та інші; За заг. ред. В.С. Щербини. К.: Юрінком Інтер, 2001. - 320 с.
  6. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. посіб. К.: А.С.К., 205 912 с.
  7. Щербина В.С. Господарське право України: Навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2002. 392 с.
  8. Бабак О. Основні види відповідальності субєктів господарювання у зовнішньоекономічній діяльності // Підприємництво, господарство, право. 2009. - №10. С.144-148.
  9. Заярний О.А. Деякі особливості господарсько-правової відповідальності за порушення організаційно-господарських зобовязань, що виникають з договорів // Вісник господарського судочинства. 2009. - №7. С.171-177.
  10. Ломака В. Обсяг відповідальності за невиконання та неналежне виконання обовязків за договорами перевезень вантажів залізничним транспортом. // Підприємництво, господарство, право. 2009. - №10. С. 101-105.

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5