Вивчення систем з постійною парною частиною

Дві системи виду (1), що належать одному класу еквівалентності, будемо називати еквівалентними. Допускаючи певну вільність мови, будемо говорити також, що

Вивчення систем з постійною парною частиною

Курсовой проект

Математика и статистика

Другие курсовые по предмету

Математика и статистика

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

"Вивчення систем з постійною парною частиною"

 

Зміст

 

Введення

1. Парні й непарні вектор-функції

2.Основні відомості з теорії функцій, що відбивають

3. Системи парна-непара

4. Побудова прикладів систем, парна частина загального рішення яких постійна

5. Прості й найпростіші системи

6. Побудова множини систем, парна частина загального рішення яких постійна

6.1 Системи, що мають постійну парну частину

6.2 Побудова систем із заданою парною частиною

Висновок

Список джерел

 

Введення

 

При вивченні питань існування періодичних рішень диференціальних систем і рівнянь використовуються властивості симетричності (парність, непарність і т.п.) як функцій, що задають досліджувану систему, так і самих рішень.

У даній роботі ми будемо розглядати сімейства рішень із постійною парною частиною, тобто коли парна частина буде представлена у вигляді константи.

Розберемо приклади систем, сімейства рішень яких мають постійну парну частину. Будемо вивчати побудову систем із заданою парною частиною.

 

1. Парні й непарні вектор-функції

 

За аналогією з функціями одної змінної, вектор-функцію , будемо називати парною (непарної), якщо для всіх , є парною (непарної) функцією, тобто область визначення симетрична щодо нуля й ( ).

Будь-яку функцію із симетричною областю визначення, можна представити як суму парної й непарної функцій. Дійсно, якщо

 

 

і є парною функцією, а непарної.

будемо називати парною частиною функції , непарної.

Відзначимо наступні властивості парних і непарних функцій.

Властивість 1 Похідна парної (непарної) функції є функція непарна (парна).

Доказ. a) парна функція.

 

 

Т.к. і існують або не існують одночасно, те, і . Таким чином, похідна парної функції є функція непарна.

б) непарна функція.

 

 

Т.к. і існують або не існують одночасно, те, і . Таким чином, похідна непарної функції є функція парна.

Властивість 2 Якщо непарна функція, те .

Доказ. Оскільки непарна функція, те

 

 

Підставивши замість одержуємо

Звідки треба

 

2. Основні відомості з теорії функцій, що відбивають

 

Розглянемо систему

 

(1)

 

уважаючи, що її права частина безперервна й має безперервні частки похідні по . Загальне рішення цієї системи у формі Коші позначимо через . Через позначимо інтервал існування рішення

Нехай

 

 

Визначення: функцією, що відбиває, (1) системи назвемо функцію

 

 

обумовлену формулою

 

(2)

 

або формулами

 

 

Для функції, що відбиває, справедливі властивості:

1) Для будь-якого рішення

 

системи (1) вірна тотожність

 

(3)

 

2) Для функції, що відображає, будь-якої системи виконані тотожності:

 

(4)

 

3) Диференцюєма функція

 

 

буде функцією, що відбиває, (1) системи тоді й тільки тоді, коли вона задовольняє рівнянням у частинних похідних

 

(5)

 

і початковій умові

 

(6)

 

Рівняння (5) будемо називати основним рівнянням (основним співвідношенням) для функції, що відбиває.

Доказ. Властивість 1) треба безпосередньо з визначення (2). Для доказу властивості 2) помітимо, що відповідно до властивості 1) для будь-якого рішення системи (1) вірні тотожності

 

Із цих тотожностей у силу того, що через кожну крапку проходить деяке рішення системи (1), і випливають тотожності (5).

Приступимося до доказу властивості 3). Нехай функція, що відбиває, (1)системи . Тоді для неї вірна тотожність (3). Диференціюємо цю тотожність по й скористаємося тим, що рішення системи (1), і самою тотожністю (3). Одержимо тотожність

 

 

з якого в силу довільності рішення треба, що рішення системи (5). Початкова умова відповідно до властивості 2) так само виконується.

Нехай деяка функція задовольняє системі (5) й умові (6). Тому що цій системі й цій умові задовольняє так само й функція, що відбиває, то з одиничності рішення (5) задачі (6) - функція повинна збігатися з функцією, що відбиває. Властивість 3) доведено.

Лема Основна лема 3 Нехай права частина системи (1) -періодична по , безперервна й має безперервні частки похідні по змінним . Тоді відображення за період для системи (1) можна знайти по формулі

 

 

і тому рішення

системи (1) буде - періодичним тоді й тільки тоді, коли є рішення недиференціальної системи

(7)

 

Як наслідок цієї леми доведемо наступне припущення.

Твердження 4 Нехай безупинно диференцюєма функція -періодична й нечетна по , тобто

 

 

и. Тоді всяке продовження на відрізок рішення системи (1) буде -періодичним і парним по .

Доказ. Для доказу досить помітити, що функція задовольняє рівнянню (5) й умові (6). Тому вона відповідно до властивості 3) є функцією, що відбиває, розглянутої системи. Рівняння (7) в нашім випадку вироджується в тотожність, і йому задовольняє кожне , для якого визначене значення

 

 

Відповідно до основної леми будь-яке рішення системи (1) буде -періодичним. Парність довільного рішення системи (1) треба з тотожностей

 

 

справедливих у силу властивості 1) функції, що відбиває.

Справедливі наступні твердження [4].

Теорема 5 Нехай всі рішення системи (1) -періодичні й однозначно визначаються своїми початковими даними. Тоді, що відбиває функція, цієї системи -періодична по

Теорема 6 Нехай система (1) -періодична по а її рішення однозначно визначаються своїми початковими даними й існують при всіх Якщо, крім того, що відбиває функція цієї системи -періодична по те всі рішення системи (1) періодичні з періодом

Аналогічна теорема має місце в тому випадку, коли не всі рішення системи (1) продовжимі на відрізок При цьому висновок про -періодичність можна зробити лише для тих рішень, які існують при всіх

З -періодичності функції, що відбиває, треба -періодичність всіх продовжимих на рішення періодичної (1)системи . З -періодичності функції, що відбиває, не треба, загалом кажучи, -періодичність рішень -періодичної системи, хоча треба їх -періодичність.

Не слід думати, що якщо всі рішення -періодичної системи -періодичні, те її функція, що відбиває, зобов'язана бути -періодичної. Цьому суперечить приклад рівняння

У випадку, коли , тобто коли система (1) вироджується в рівняння, вірна

Теорема 7 Нехай рівняння (1) -періодичне по а його рішення однозначно визначаються своїми початковими даними й існують при всіх Тоді для того, щоб всі рішення рівняння (1) були -періодичні, необхідна й достатня -періодичність по функції, що відбиває, цього рівняння.

 

3. Системи парна-непара

 

Розглянемо систему

 

(8)

 

Будемо вважати, що всюди надалі ця система задовольняє умовам:

а) Функція безупинно диференцюєма, і тому, задача Коші для системи (8) має єдине рішення;

б) Права частина системи (8) -періодична по .

Лема 8 Нехай система (8) задовольняє умовам а) і б). Тоді продовжині на відрізок рішення цієї системи буде -періодичним тоді й тільки тоді, коли

 

 

є непарна частина рішення .

Доказ. Нехай -періодичне рішення системи (8). Тоді

 

 

Необхідність доведена.

Нехай рішення системи (8), для якого . Тоді

 

 

і тому

 

 

Таким чином, крапка є нерухлива крапка відображення за період, а рішення -періодичне.

Доведена лема, питання про періодичність рішення

 

 

зводить до обчислення одного зі значень непарної частини . Іноді відносно можна сказати більше, ніж про саме рішення . Це дозволяє в таких випадках робити різні висновки щодо існування періодичних рішень у систем виду (8). Диференцуємі функції

 

 

задовольняють деякій системі диференціальних рівнянь. Перш, ніж виписати цю систему, помітимо:

 

(9)

 

тому що

 

рішення системи (8). Заміняючи в тотожності (9) на й з огляду на, що похідна парної функції функція непарна, а похідна непарної функції функція парна, одержуємо тотожність

 

(10)

 

З тотожностей (9) і (10) знайдемо похідні:

 

 

У такий спосіб вектор-функція

 

(11)

 

задовольняє наступній системі диференціальних рівнянь порядку :

 

(12)

 

Систему (12) будемо називати системою пар-непара, що відповідає системі (8). рішення системи ч

Похожие работы

1 2 3 > >>