Вивчення байок в початковій школі

  Державний стандарт початкової загальної освіти. К. 2002 . Бельтюкова Г. В. Методика преподавания русской литературs в начальных классах. М, Просвещение, 2004г.,

Вивчення байок в початковій школі

Курсовой проект

Педагогика

Другие курсовые по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи вивчення байок в початковій школі

1.1 Байка - один з видів літературного жанру, який вивчається за програмою. Алегорія. Мораль

1.2 Педагогічна цінність української байки як літературного жанру

1.3 Місце байок в курсі "Мова і література" відповідно до державного стандарту початкової загальної освіти

Розділ 2. Методологічні підходи до вивчення байок в початковій школі

2.1 Педагогічні умови, методи роботи над українською байкою в початковій школі

2.2 Робота над розкриттям моралі байки, прийоми удосконалення якостей читання у роботі над байкою та заучування напамять

2.3 Шляхи вдосконалення методики вивчення байок в початковій школі на прикладі розробки уроку читання "Українська байка" в третьому класі початкової школи

Висновки

Література

 

Вступ

 

Навчання читанню байок - питання в методиці початкового навчання далеко не нове. У вітчизняній педагогіці байка включається в навчальні книги з 1699 року ("Коротке й корисне керівництво в арифметику...") і по теперішній час зізнається обов'язковим навчальним матеріалом для уроків читання з першого класу початкової школи.

Освоєння авторського відбиття навколишнього світу в байці привчає дитину розрізняти зло, формує в починаючого читача своє особливе відношення до світу зла й переконує його у важливості розуміння того, коли і як може трансформуватися реальний світ у баєчний.

Саме тому класичну байку як навчальний матеріал у сучасній початковій школі не можна нічим замінити, тому що вона є одним зі способів пізнання життєвих відносин, характеру людини.

Методика роботи в початковій школі над байкою обумовлена її специфікою як виду художнього твору. У літературознавстві байка визначається як алегорична розповідь повчального характеру. Таким чином, виділяються такі істотні ознаки байки, як наявність моралі (моралі) і алегорії (іносказання). У байках часто діючими особами є тварини, але ця ознака не виступає в якості обов'язкового (персонажами байки можуть бути й люди). Також не обов'язковим для байки є віршована форма (наприклад, байки Л. Н. Толстого написані в прозі).

Одне із центральних питань аналізу байки в I-III класах пов'язаний з розкриттям моралі й алегорії. Коли працювати над мораллю байки: до спеціального аналізу її конкретного змісту або після?

У методиці (В. Глобчак, Т.Ф. Завадская, Е.В. Карсалова і ін.) традиційним став підхід, відповідно до якого робота над текстом байки починається з розкриття її конкретного змісту. Потім треба з'ясування алегоричного змісту (хто мається на увазі під діючими особами байки) і, нарешті, розглядається мораль.

Кононикин Н.П., Щербакова Н.А. рекомендують не читати мораль байки, поки учні не зрозуміють зміст конкретної частини байки, поки діти не усвідомлять особливостей діючих осіб, не зроблять переноси "характерних рис тварин, зображених у байках, у реальне людське середовище".

Інший шлях роботи над байкою описаний А. М. Лисовським

На думку А. М. Лисовського більш доцільно відразу ж після читання байки без якої-небудь попередньої бесіди пропонувати учням питання: "Яка основна думка байки?" Не прибігаючи до аналізу тексту байки, учні висловлюються щодо її головної думки, після чого їм ставиться друге питання: "Яка мораль байки?" "Уже після того, - пише А. М. Лисовський ,- як з'ясована мораль, діти самі читають байку. Потім відбувається короткий розбір мовних оборотів.

І те й інше стає осмисленим саме після того, як школярами зрозуміла мораль байки. Тепер вони дійсно можуть самостійно розібратися в окремих частинах байки. Наповнюються щирим значенням неповторні виразні засоби мови Крилова...".

Отже, у розглянутому підході аналіз байки йде від головної думки до моралі й до конкретного змісту. Цілком ймовірно, ми не вправі повністю заперечувати можливість такого підходу. Багато чого залежить від того, яка головна думка й мораль байки (можливо, що вони прості й доступні молодшим школярам уже після першого читання). Однак, як показують дослідження психологів і методистів, а також шкільний досвід, учні початкових класів у своєму сприйнятті художнього твору проходять два етапи: безпосереднє сприйняття (емоційно-образне) і опосередковане (узагальнено-оцінне, пов'язане з розкриттям підтексту, з розумінням ідеї). У цьому плані читання байки не представляє виключення Навпроти, байка, як твір, якому властива високий ступінь узагальненості, укладена в моралі, вимагає чіткого сприйняття конкретно-образного змісту. Від правильного розуміння конкретного змісту й мотивів поводження діючих осіб байки учні переходять до виділення її головної думки. Процес розкриття моралі байки представляє для учнів абстрагування найбільш істотних положень, які укладені в конкретній частині байки. Головна думка - висновок з конкретної частини байки, а мораль - узагальнене вираження ідеї.

Однак, у цей час, всі відомі підходи до вивчення байок у початковій школі не виправдують себе - інтерес до байки як виду літературного творчості впав, а це, у свою чергу, вимагає внесення в прийняту зараз методику вивчення байок у початковій школі таких змін, які навчили б дітей 8-9 років умінню вдивлятися в створені байкарем персонажі й картини баєчного світу, дізнаватися цей світ, запам'ятовувати баєчні образи й картини, багато в чому на інтуїтивному рівні вловлювати типові для цього світу ситуації й відносини персонажів і "привласнювати" все це як життєвий досвід, особливо необхідний дітям у нових соціальних умовах.

На нашу думку на сьогодні для вивчення байок у початкових класах середньої школи необхідно використати монографічний похід, що буде сприяти відродженню інтересу до байки в молодших школярів

Все сказане визначає актуальність представленої теми дослідження й дозволяє визначити його проблему - обґрунтування нових підходів до вивчення байок на уроках читання в початковій школі з метою таким чином щоб баєчний матеріал в XXI столітті був сприйнятий і затребуваний молодшими школярами, а читання байок сприяло їх загальній й літературній освіті, вихованню й розвитку.

Мета дослідження - з огляду на зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві (у тому числі й у дітях), внести корективи в методику вивчення байок у початковій школі, на основі монографічного підходу для того, щоб діти навчилися й захотіли їх читати.

Об'єктом дослідження виступають українські байки як навчальний матеріал для формування молодших школярів-читачів наприкінці XX - початку XXI ст..

Предметом дослідження монографічне вивчення в початковій школі творчості письменників байкарів.

Для досягнення мети дослідження й було вирішити наступні завдання:

1. Розглянути теоретичні основи монографічного вивчення та читання байок в початковій школі

4. Досліджувати методологічні підходи до монографічного вивчення байок в початковій школі

  1. Визначити шляхи вдосконалення методики вивчення байки в початкові школі на прикладі розробки уроку читання "Українська байка" в третьому класі початкової школи.

Для рішення поставлених завдань ми використали наступні методи дослідження - аналіз і синтез, як класичні методи наукового дослідження, а також спеціальні методи дослідницької роботи - історико-теоретичний аналіз літературознавчої, педагогічної й методичної літератури; вивчення процесу навчання байок учнів у масовій школі.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому запропоновані нові підходи до вивчення баєчного жанру на уроках читання в початковій школі на основі монографічного методу вивчення літературного твору.

Практична значимість дослідження визначається тим, що його результати можуть бути використані при вивченні байок українських авторів на уроках читання в початковій школі.

 

Розділ 1. Теоретичні основи вивчення байок в початковій школі

 

1.1 Байка - один з видів літературного жанру, який вивчається за програмою. Алегорія. Мораль

 

Байка - один із різновидів ліро-епічного жанру, невеликий алегоричний, здебільшого віршовий твір повчального змісту. Наприкінці байки втримується короткий повчальний висновок так називана мораль. Алегорія - вираження відвернених ідей (понять) за допомогою конкретних художніх образів. Як троп, алегорія використається в байках, діючими особами звичайно виступають тварини, рослини, речі.

Джерелами розвитку байка сягає у сиву давнину. В літературі Стародавньої Греції, Риму, Стародавньої Індії ми знаходимо перші моралістичні перлини алегоричного змісту. Зробивши аналіз античної літератури, можна стверджувати, що байка у своєму розвитку мала певну послідовність (див. додаток 1).

Після падіння Римської імперії стара література перестає існувати, але найкращі її памятки і серед них моралістична література, до якої відносяться байки, існують і понині. Сміливо можна говорити, що, порівнюючи з іншими жанрами, байка має "найдовшу і найстарішу лінію життя", враховуючи полісемічність самого слова "байка". Отже, байка це оригінальна творча робота розважально-викривального та повчального характеру, це "стоактна комедія" з алегоричним зясуванням сутності, що є відгуком байкарів на рух дійсності.

Першоджерелом розвитку байки є фольклор.

У доархаїчний і архаїчний періоди переважають малі форми: прислівя, приказки, казочки. Прислівя і приказки, які, за висловлюванням В. Даля "не вигадуються, а змушуються силою обставин, як крик або викрик, що мимоволі вирвався з душі", згодом стануть складовими частинами легенд, казок, міфів, байок, бо вони стислі, мудрі речення, для яких характерна простота і глибока змістовність, чіткість судження, ясність висловленої дум

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>