Взаємозв’язок рівня емпатії та самоставлення особистості

В. В. Бойко розглядає емпатію як раціонально-емоційно-інтуїтивну форму відображення, яка є особливо витонченим засобом «входження» у психо-енергетичний простір іншої людини.

Взаємозв’язок рівня емпатії та самоставлення особистості

Курсовой проект

Психология

Другие курсовые по предмету

Психология

Сдать работу со 100% гаранией
ше на зовнішній об'єкт, але і на усвідомлення власних можливостей і особливостей. В результаті у особистості формується т. зв. психологічний автопортрет. Така ж ідея в контексті іншої теоретичної орієнтації експериментально обгрунтовується В. В. Століним.

Процеси уяви конституюють можливе «Я» і ідеальне «Я». Переважно наоснові процесів уяви формується образ «проспективного« Я », функція якого, полягає в проектуванні власного життя.

Таким чином, згідно Н.І. Сарджвеладзе, когнітивний компонент самоставлення включає в себе самооцінку, бо завдання «роботи» самосвідомості і самопізнання полягає не тільки в тому, щобприймати себе в розрахунок у процесі активності і знати щось про себе, але і в тому, щоб оцінити свої властивості і можливості за певними критеріями («гарний-поганий», «придатний-непридатний» і т. д.).

Емоційне ставлення також один з компонентів самоставлення. В. В. Столін виділяє три емоційні осі самоставлення: 1) симпатія - антипатія, 2) повага - неповага і 3) близькість - віддаленість. Цікаво, що ці осі, як показав автор, визначають також будова емоційно-ціннісного ставлення людини до іншої людини, а їх представленість у самоставленні пояснюється зазначеним Л. С. Виготським механізмом переходу інтерпсихічних відносин в інтерапсихічну сферу.

Конативний компонент самоставлення виступає в якості внутрішніх дій на власну адресу або як готовність до таких дій. Маються на увазі маніпуляторно-інструментальне і діалогічне ставлення до себе, самовпевненість (відкидання сумнівів) і самопослідовність, самоприйняття (схвалення самого себе, довіру до себе і самозгода) і самозвинувачення, самобичування, самоконтроль і самокорекція, очікуване ставлення від інших (відбір інформації про себе) і самопредставлення іншому і т. д.

 

1.3 Розвиток самоставлення

 

Особливості самоставлення визначають своєрідність внутрішнього світу особистості, цілий комплекс психічних властивостей, які реалізуються певним стилем поведінки. Позитивне самоставлення пов'язане з самоповагою, упевненістю в собі, відчуттям переваги і прийняттям себе, а поведінкові прояви описуються як незалежна і впевнена манера триматися. Оскільки позитивне самоставлення відображає впевненість індивіда в своїх силах і очікування успіху, то воно пов'язується зі схильністю до ризику, здатністю приймати відповідальні рішення.

Вивчення розвитку особистості, формування самоставлення неможливо без урахування конкретних умов життєдіяльності людини, того реального життєвого контексту, в якому воно здійснюється. Практично це означає, що справді наукове розуміння психології особистості досягається лише тоді, коли особистість розглядається не ізольовано, як якась абстракція, а у цілісності її соціальних зв'язків і міжособистісних відносин. Реалізацією такого підходу, що здобуває останнім часом все більшого поширення, є, зокрема, вивчення особистості в рамках сімейних взаємин - подружніх і дитячо-батьківських.

З перших днів життя дитини соціальне середовище представлена їй як система сімейної взаємодії. На перших порах саме батьки дитини є єдиними носіями соціальних відносин і єдиною ланкою, яка опосередковує всі інші зв'язки дитини зі світом. Представляючи собою складний вузол людських взаємовідносин, що реалізуються в системі сімейної взаємодії і спілкування, сім'я саме в цій якості є найважливішим чинником повсякденного існування і розвитку особистості.

Однак до теперішнього часу зроблені лише перші кроки в осмисленні тих психологічних параметрів сім'ї, які є детермінантами індивідуального розвитку дітей, формування їх особистісних властивостей у даному середовищі (В. І. Гарбузов, О. І. Захаров, А. Є. Личко, Т. В. Соколова та ін.)

Зупинюсь на особливостях взаємин батьки - дитя, що мають вирішальне значення в становленні особистості дитини, її самооцінки і самоставлення.

За висловом Г. Саллівана, «Я-концепція» відображає досвід взаємодії зі значущими іншими. Зв'язок між самоставленням і ставленням інших розкривається як інтроекція: шляхом ідентифікації дитина засвоює,інтеріорізує певні параметри материнського відношення, формуючи образ себе як «поганого» чи «доброго». Таким чином, приймаюче, тобто уважне, любовне, шанобливе ставлення батьків до дитини сприяє самоприйняттю дитини, відкидає ж - неприязне, зневажливе, нехтуюче - ставлення призводить до неприйняття ним самого себе, переживання своєї малоцінності і непотрібності. Це положення експериментальне було підтверджено в ряді досліджень (Л. І. Божович, Т. В. Соколова, І. І. Чеснокова, Г. Фідгор та ін.) Образ і ставлення до дитини, що склалися у батьків, передують розвитку власного «Я »дитини. Він значно раніше починає відчувати себе істотою улюбленою чи відторгнутою, ніж набуває здатності і способів самопізнання і самооцінювання. На основі аналізу літературних даних і власного дослідження В.В. Столін прийшов до висновку, що крім батьківського ставлення і конкретної оцінки дитини, на його самосвідомість впливають, конструюючи його, такі фактори:цінності, норми параметри оцінок та самооцінок, якими постачають його батьки, і за якими він починає оцінювати себе сам;образ себе як володіє тими чи іншими здібностями або рисами;власне самооцінка батьків;спосіб регуляції поведінки дитини батьками, який стає способом саморегуляції.

Можна виділити ряд неадекватних способів впливу батьків на формування образу «Я» дитини. Це перш за все нав'язування, навіювання дитині нереалістичного образу. Досить часто різноманітні спотворення образу дитини та емоційного ставлення до нього бувають обумовлені психологічним неблагополуччям самих батьків (А. М. Захаров, В. Н. Мясищев, І. І. Чеснокова та ін.) Так, акцентуація характеру батька чи матері у вигляді тривожності, ригідності, гіперсоціалізірованності здатні породити «комплекс розумною Ельзи» - бачення в дитині рис, зараз відсутніх або виражених в мінімальному обсязі. У цьому випадку образ дитини відчуває спотворення під впливом негативних очікувань матері як прояву страху, що дитина повторить риси некоханої людини (наприклад, колишнього чоловіка), або в дитині втіляться власні небажані якості, які таким чином несвідомо проектуються на дитину.

Свій образ і ставлення батьки транслюють дитині в різній формі: або у прямій вербальної, або в непрямій - у формі такої поведінки з ним, яке передбачає певні риси і якості дитини. Чим старшою стає дитина, тим очевидніше конфлікт між потребою в самоствердженні, повазі і визнання права на самостійність і які йому нав'язує знеціненими образом «Я». Цей конфлікт ускладнюється ще й тим, що дитина завжди прагне порозуміння з батьками, задовольняючи таким чином потребу у приєднанні «Ми» з батьками, причому нерідко ціною за відчуття своєї захищеності є ототожнення власної «Я-концепції» зі спотвореним, навіюваним чином. Виникає реальний ризик того, що спонуканий цим образом (всупереч усвідомленим прагненням батьків) дитина буде розвивати саме ті якості і зразки поведінки, які випливають з негативного батьківського образу. Той же механізм обумовлює і розвиток дитини в напрямку самовдосконалення, якщо у батьків склався позитивний образ дитини, але при умовній батьківської любові і невідповідність цього образу реальним можливостям і схильностям дитини, перетворюється на потворну форму: дитина зі шкіри геть лізе, намагаючись відповідати образу «хорошого дитини ».

Р. Лейнга, аналізуючи відносини батьків та дітей у неблагополучних сім'ях, ввів поняття «містифікація» - навіювання батьками дітям того, чого вони потребують, ким є і в що вірять. Однією з форм містифікації є приписування, наприклад, «слабкості» - несамостійності, нездатності самому знайти вихід у важких ситуаціях, - або «поганості» - ницості, аморальності. Іншою формою містифікації можна вважати інвалідизацію дитини - примусове забезпечення точок зору дитини, його планів, намірів, інтересів.

Істотним чинником, що викривляє адекватне сприйняття батьками своєї дитини, може бути неадекватна батьківська самооцінка. Відомо, що матері, які тепло і з симпатією ставляться до своєї дитини, частіше мають високу самооцінку, ніж матері, які не висловлювали таких установок до власних дітей.

С. Куперсмит показав, що матері з високою самооцінкою були впевнені у своїйбатьківській компетентності і виконували свою материнську роль реалістично і ефективно. Матері з низькою самооцінкою частіше карали своїх дітей, застосовуючи більш суворі покарання, хоча і не вважали його дієвим. Матері ж з високою самооцінкою, застосовуючи покарання, завжди вважали його ефективним, що приносить позитивний результат. На думку багатьох дослідників, те, як мати сприймає і звертається зі своєю дитиною, і те, як вона сприймає себе, невіддільне одне від іншого. Вибудовується наступний логічний ланцюжок: звернення батьків з дітьми відображає їхні почуття щодо себе, а ставлення батьків до дітей буде визначати самооцінку дитини. Це означає, що батьки, які приймають себе, з більшою ймовірністю будуть приймати і свою дитину, ставитися до нього тепло і уважно, в результаті чого їхня дитина також буде приймати себе.

Матерям з вираженою тривожністю і невпевненістю у своїй батьківської компетентності важко бути ніжними, люблячими і приймаючими в спілкуванні з дитиною. З цим положенням узгоджується і висновок А.С. Співаковський, яка показав, що оцінка батьками дитини грунтується не тільки на його об'єктивних якостях, успіхи, досягнення, а й перебуває під сильним впливом «батьківської позиції», в якій переломлюються мотиваційно-емоційні структури їх особистості.

Хоча більшість дослідників приходить до висновку про наявність зв'язку між самооцінкою дитини і батьківським ставленням, в ряді досліджень не було виявлено значимої залежн

Похожие работы

< 1 2 3 4 5 > >>