Cтереотипи

Стереотипи мають узагальнюючу функцію, що складається в упорядкуванні інформації: Когнітивну функцію - генералізація (іноді надмірна) при упорядкуванні інформації - коли відзначають

Cтереотипи

Информация

Психология

Другие материалы по предмету

Психология

Сдать работу со 100% гаранией

План

Вступ ......................................................................................................................3

Частина І. Стереотипи: поняття, види, рівні, класи ....................................5

 1. поняття установки, як механізму людського мислення..........................5
 2. стереотипи....................................................................................................6
 3. визначення поняття "стереотип".......................................................6
 4. основні властивості та параметри стереотипів................................9
 5. класи стереотипів...............................................................................10
 6. функції стереотипів............................................................................11
 7. основні прийоми виявлення стереотипів.........................................12

Частина ІІ: Особливості професійної діяльності психолога........................13

 1. роль і місце консультанта у консультуванні............................................13
 2. вимоги до особистості консультанта модель ефективного

консультанта......................................................................................................15

 1. аутентичність.....................................................................................18
 2. відкритість власному досвіду...........................................................19
 3. розвиток самопізнання.......................................................................19
 4. сила особистості й ідентичність .......................................................20
 5. толерантність до невизначеності......................................................20
 6. прийняття особистої відповідальності............................................20
 7. про глибину відносин з іншими людьми.........................................21
 8. постановка реалістичних цілей........................................................21
 9. професійна підготовка консультанта........................................................23

Частина ІІІ: Дослідження сучасних стереотипів відносно особистості

та професійної діяльності психолога................................................................26

 1. мета, задачі, обєкт та предмет дослідження..........................................26
 2. методика дослідження...............................................................................26
 3. аналіз результатів........................................................................................27
 4. аналіз результатів відносно діяльності психолога.........................27
 5. аналіз результатів відносно особистості психолога.......................28
 6. висновок.......................................................................................................29

Закінчення ............................................................................................................30

Список літератури................................................................................................31

ВСТУП

Дослідник вважає дане дослідження досить актуальним тому що всі аспекти і процеси життя людина сприймає і реагує на них тільки через свої стереотипи; взаємодіє з людьми на підставі стереотипів; робить усі свої умовиводи і висновки тільки на підставі своїх стереотипів. Фактично людина не сприймає реальний світ таким, який він є, а моментально підбудовує його під свої стереотипи замість того, щоб перебудовувати себе (свої стереотипи) відповідно до дійсності.

Будь-який аналіз дійсності, що здається людині об'єктивним і безстороннім, прагнення зайняти визначене місце в цій “дійсності”, випливаючи “покажчикам” Свідомості і є ні що інше, як стереотип. Якщо людина говорить про кого чи про щось: “Мені це подобається, а те не подобається”, “люблю не люблю” вона має стереотип у виді здебільшого вже зовсім марного досвіду кого-небудь із предків. Якщо людина говорить самому собі: “Я це зробити можу, а те не можу” він має ще один стереотип. Будь-яке його судження про те чи інше, а тим більше категоричне судження стереотип. Якщо особистість визначає для себе: “Це можна, а це не можна” , вона також має стереотипи.

Дослідник упевнений, що в суспільстві так само існують певні стереотипи щодо діяльності психолога, щодо його особистості, стереотипні очікування відносно роботи з психологом, знаючи про сутність яких, психолог може відповідно коректувати своє поводження при самопрезентації, пропозиції власних послуг; знаючи про сутність яких психолог, починаючи працювати з клієнтом, відразу зможе нейтралізувати невірні стереотипи, тим самим попереджаючи розчарування клієнта через невідповідність реальної роботи і її результатів стереотипним очікуванням і уявленням клієнта; попереджаючи розчарування клієнта, яке у свою чергу далі буде сприяти формуванню в нього негативної думки, яка не відповідає реальності, про психолога і його компетентність, що негативно позначиться на репутації фахівця.

Об'єкт дослідження: стереотипи.

Предмет дослідження: характеристика особистості та професійної діяльності психолога.

Мета: дослідити сучасні стереотипи відносно особистості та професійної діяльності психолога.

Задачі:

 1. вивчити та провести аналіз існуючих точок зору на стереотипи;
 2. вивчити та провести аналіз існуючих вимог до особистості та діяльності психолога;
 3. дослідити сучасні стереотипи відносно особистості та професійної діяльності психолога;
 4. виходячи з проведеної роботи скласти власну приблизну модель ефективного консультанту.
 5. СТЕРЕОТИП: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, РІВНІ, КЛАСИ.

1.1. Поняття установки, як механізму людського мислення.

Як відомо, будь-яка інформація, у тому числі й інформація про професійну діяльність психолога, впливаючи на людину, може створити в нього соціально-психологічну установку і сформувати стереотипи.

Під установкою прийнято розуміти внутрішню психологічну готовність людини до яких-небудь дій. Поняття установки вперше сформульовано німецьким психологом Л. Ланге в 1888 р. Концепція установки розроблялася радянським психологом Дмитром Миколайовичем Узнадзе (1886-1950) і багатьма іншими вченими. В даний час ясно, що установка - результат реалізації генеральної стратегії керування в живих системах.

Однак формування соціально-психологічної установки може відбуватися під впливом ззовні. У цьому випадку будь-який вплив на людину можна розглядати з погляду теорії установки. Коли він має соціальну природу, то говорять про соціально-психологічну природу установки. Розуміння механізму дії установок полегшується розумінням дії принципу так називаної домінанти.

Діяльність людини багато в чому визначається домінантою - стійким осередком підвищеної збудливості в корі і підкірці головного мозку. Це є те саме таємниче "щось", що заважає, чи, навпроти, змушує людину починати які-небудь дії у визначених ситуаціях.

Вважається, що домінанта у своєму розвитку проходить три стадії:

На першій стадії домінанта виникає під впливом внутрішніх хіміко-біологічних процесів, з одного боку, і зовнішніх подразників, з іншого. Як приводи для підживлення домінанта залучає самі різні подразники;

На другій стадії з колишньої безлічі діючих збуджень домінанта вибирає групу, що для неї особливо "цікава", у результаті чого утвориться умовний рефлекс;

На третій стадії між домінантою і зовнішнім подразником установлюється міцний зв'язок, так що подразник буде викликати і підкріплювати її. Зовнішнє середовище містить визначені сигнали, на котрі обов'язково реагує відповідна домінанта.

Домінантний осередок володіє рядом специфічних властивостей:

 1. Стійкість у часі;
 2. У конкретний інтервал часу (хвилини, години, а в деяких особливих випадках - місяці і роки) панує одна домінанта;
 3. Домінанта різко послабляється в зв'язку з її природним вирішенням.

Домінанта - об'єктивно існуючий механізм людського мислення і поводження, проте, людина здатна усвідомлювати, коректувати колишні і створювати нові домінанти.

Після закінчення деякого часу домінанта убуває, залишаючи після себе стереотипи сприйняття, мислення і, отже, поводження.

1.2. Стереотипи.

 1. Визначення поняття "стереотип"

У психологічному словнику ми знайшли наступне визначення поняття "стереотип":

Стереотип (від греч. "stereotype": stereos - твердий, міцний і typos - форма, зразок, відбиток) - тверда, часто спрощена, стандартна думка про соціальні групи чи про окремих індивідів як представниках цих груп.[3]

Дуже схоже трактування поняттю "стереотип" дає Байбурін А.К.: це судження, у загострено спрощеній та узагальненій формі, з емоційним фарбуванням, що приписує визначеному класу обличчя деякі властивості, чи, навпаки, що відмовляє їм у цих властивостях. Стереотипи розглядаються як особливі форми обробки інформації, що полегшують орієнтацію людини у світі. Ознаки, що містяться в стереотипах, використовуються для оцінки співвіднесеності предметів до того чи іншого класу і приписування їм визначених характеристик. [1]

Якщо стереотип, формується в результаті зовнішнього впливу на людину, що має соціальну природу, або стереотипуємим об'єктом є соціальний об'єкт (група об'єктів), то говорять про соціальний стереотип.

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>