Вдосконалення систем формування прогнозів доходів місцевого бюджету на прикладі Петропавлівського району Дніпропетровської області

Код Назва 10000000 Податкові надходження 11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11010000 Прибутковий податок

Вдосконалення систем формування прогнозів доходів місцевого бюджету на прикладі Петропавлівського району Дніпропетровської області

Дипломная работа

Экономика

Другие дипломы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Інститут економіки

Фінансово-економічний факультет

Кафедра економічного аналізу та фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

дипломної роботи

на тему:

Вдосконалення систем формування прогнозів доходів місцевого бюджету на прикладі Петропавлівського району Дніпропетровської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ

2009

Зміст

 

Вступ

Розділ 1. Управління виконанням місцевих бюджетів на основі положень бюджетного кодексу України

1.1 Сутність місцевих бюджетів та їх структура

1.2 Джерела та порядок формування доходів місцевого бюджетів

1.3 Основні методи прогнозування місцевих бюджетів

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Аналіз формування доходної частини місцевого бюджета петропавлівського району дніпропетровської області у 2005-2009 роках

2.1 Загальна характеристика соціально-економічного розвитку Петропавлівського району Дніпропетровської області

2.2 Аналіз рівня та динаміки власних надходжень в міський бюджет Петропавлівського району

2.3 Аналіз рівня дотаційності міського бюджету Петропавлівського району

Висновки розділу 2

Розділ 3. Аналіз структури формування доходів до місцевого бюджету петропавлівського району

3.1 Визначення факторів впливу при формуванні дохідної частини місцевого бюджету

3.2 Аналіз внутрішньої структури факторного чинника регресійної моделі надходжень до місцевого бюджету Петропавлівського району

3.3 Розробка алгоритму реалізації кореляційно -регресійної моделі

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Економетрична модель прогнозування доходної частини місцевого бюджету Петропавлівського району Дніпропетровської області

4.1 Формування вхідних даних економетричної моделі

4.2 Прогноз власних доходів бюджету Петропавлівського району на 2009-2012 роки

4.3 Шляхи удосконалення та оптимізації формування дохідної частини місцевих бюджетів

Висновки за розділом 4

Висновки

Список використаних джерел

Додаток А

Додаток Б

 

Вступ

 

Роль місцевих бюджетів в управлінні економікою досить вагома, оскільки вони є значними важелями, що впливають на темпи та пропорції суспільного розвитку. Рівень формування місцевих бюджетів є водночас і умовою, і резуль-татом соціально-економічного розвитку певних територій. Тому створення ефективного механізму управління формуванням місцевих бюджетів стає одні-єю з актуальних проблем, від вирішення якої залежатиме стабілізація та зрос-тання економіки. В теперішній час Україна має розгалужений механізм управ-ління формуванням місцевих бюджетів, окремі складові якого виявились недос-татньо обгрунтованими та узгодженими.

Проблематика місцевих бюджетів займає важливе місце в дослідженнях зарубіжних вчених. Теоретичні витоки сучасних уявлень про природу і функції бюджетів місцевих адміністрацій, засади міжурядових відносин, сутність, роль і завдання місцевого оподаткування, фінансового вирівнювання, бюджетних трансфертів знаходимо у працях корифеїв фінансової науки: А. Вагнера, Р. Гнейста, К. Рау, Л. Штейна; сучасних західних науковців: Р. Аграноффа, Дж. Аронсона, Ш. Бланкарта, Р. Джекмена, Р. Майсгрейва, Ю. Немеца, У. Оутса, М. Перлмана, Г. Райта, П. Рассела, Ч. Тібо, К. Фостера, Дж. Хіллі, С. Чапкової, А. Шаха та інших. В даний час питання місцевих бюджетів знаходяться в центрі уваги багатьох фахівців, зокрема, вони порушуються у працях вітчизняних вчених О. Василика, В. Гейця, М. Долішного, Б. Кваснюка, Т. Ковальчука, В. Кравченка, В. Лагутіна, І. Луніної, В. Опаріна, В. Федосова, Н. Чумаченка, А. Чухна, С. Юрія.

Актуальність теми дипломного дослідження полягає в тому, що в Украї-ні питання бюджетної децентралізації та зміцнення власної дохідної бази місце-вих бюджетів потребують на першочергове вирішення для чого необхідне проведення числених досліджень конкретних місцевих бюджетів та методів прогнозування кошика їх доходів.

Об'єктом дослідження є місцевий бюджет Петропавлівського району Дніпропетровської області.

Предметом дослідження є механізм управління формуванням місцевих бюджетів України.

Мета дипломного роботи полягає у подальшому розвитку теоретичних основ організаційно-економічного механізму управління формуванням місце-вих бюджетів України та науковому обгрунтуванні пропозицій та рекомендацій щодо його вдосконалення.

Для досягнення поставленої мети було вирішено такі задачі:

систематизовано питання теорії та методології сучасного механізму управління формуванням місцевих бюджетів;

розкрито загальні та специфічні умови формування місцевих бюджетів;

обгрунтовано необхідність вдосконалення механізму управління формуванням місцевих бюджетів;

визначено особливості сучасних міжбюджетних відносин та розглянуто звязок між власною дохідною базою місцевого бюджету та розміром трансфер-тних надходжень до нього;

розроблено механізм безперервного бюджетного планування та опрацьо-вано можливість прогнозування бюджетних доходів за допомогою економіко-математичних методів та моделей;

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є класичні поло-ження економічної теорії, що використані при дослідженні процесів формуван-ня бюджетів. У дипломній роботі використовувалися методи логічного, еконо-мічного та системного аналізу, які в сфері податково-бюджетних відносин ха-рактеризуються використанням системи бюджетних показників, вивченням причин змін цих показників, виявленням та виміром взаємозвязку між ними з метою підвищення соціально-економічної ефективності. Економіко - статис-тичні методи (кореляційно - регресійний аналіз, прогнозування) використано при визначенні впливу основних економічних показників на дохідну частину місцевого бюджету і прогнозуванні обсягів доходів місцевого бюджету. Оброб-ка інформації, аналіз і прогнозування здійснено за допомогою сучасних ПЕОМ.

Інформаційна база роботи формувалася на основі законодавчих та норма-тивно - правових документів України, праць провідних фахівців у системі дер-жавного управління і регулювання економіки, спеціальної економічної літера-тури, статистичних даних Державного комітету статистики України, Міністер-ства фінансів України, фінансових управлінь органів місцевого самоврядуван-ня, особистих досліджень автора.

Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в виявлені можливості прогнозування рівня сумарних власних доходів місцевого бюджету Петропавлівського району Дніпропетровської області з використанням законодавчо плануємого рівня мінімальної заробітної плати в Україні. Тобто, основним регулятором доходів місцевих бюджетів є фіскальна політика регулювання мінімального рівня заробітної плати в Україні, що є феноменом "тіньової" економіки України, при якій держава примушує підвищувати рівень заробітної плати методом регулювання її найнижчого рівня.

Значення прогнозу показують, що в кінці 2009 року при законодавчо встановленому рівні мінімальної заробітної плати в 670 грн. /міс. - щомісячний рівень власних доходів бюджету Петропавлівського району становитиме 2,76 млн. грн., у 2012році при мінімумі зарплати в 1000 грн. /міс. - 4,1 млн. грн.

Розділ 1. Управління виконанням місцевих бюджетів на основі положень бюджетного кодексу України

 

1.1 Сутність місцевих бюджетів та їх структура

 

Поняття "місцеві фінанси" є синонімом поняття "фінанси місцевих органів влади". Синонімами останнього поняття можуть бути такі визначення, як муніципальні (комунальні) фінанси, фінанси міста, області, району, селища, села тощо. Ці визначення свідчать, що місцеві фінанси функціонують у різних формах залежно від територіального й адміністративного устрою країни [44].

В Україні формами місцевих фінансів є комунальні фінанси, фінанси Автономної Республіки Крим, фінанси міст Києва і Севастополя, фінанси області, фінанси району, фінанси міста, фінанси району в місті, фінанси селища та фінанси села.

Яка ж сутність поняття місцеві фінанси? Такі визначення, як місцеве фінансове господарство, сукупність ресурсів для виконання функцій чи система економічних відносин, про які вже йшлося, не можуть повною мірою відобразити зміст цього складного фінансового явища.

У сучасних правових державах місцеві органи влади входять до загальної системи організації державної влади, а їхня компетенція визначається центральною владою. Однак залишається перелік таких справ, які держава вважає за доцільне передати для розв'язання місцевим органам влади. Для цього потрібні відповідні ресурси. Це і є об'єктивною причиною для функціонування місцевих фінансів. їх необхідно розглядали лише в контексті ролі та функцій, що покладаються на місцеві органи влади. Якщо в державі роль та функції місцевих органів влади не визначено, а управління в центрі та на місцях здійснює центральна влада, то в такій державі місцевих фінансів немає. Залежно від того, який обсяг функцій і завдань покладається на місцеві органи влади, відповідно такими ж будуть роль і значення місцевих фінансів у фінансовій системі держави. Отже, ключовими питаннями, які необхідно вирішити, перш ніж будувати місцеві фінанси, - це визначити межі між завданнями, які має розв'язати центральна влада

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>