Вдосконалення проведення поточного планування підприємства

№ п/пПоказникНорм. знач.Формула розрахункуНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду 1. Аналіз майнового стану підприємства. 1.1Коефіцієнт зносу основних засобівзменш.0,740,751.2Коефіцієнт оновленнязбільш.--1.3Коефіцієнт

Вдосконалення проведення поточного планування підприємства

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

РЕФЕРАТ

 

Обєктом дослідження обрано підприємство: ВП „ШАХТА “ЦЕНТРАЛЬНА” ДП “КРАСНОАРМІЙСЬКВУГІЛЛЯ”.

Предмет дослідження поточне планування на базовому підприємстві.

Мета роботи вдосконалення проведення поточного планування підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути теоретичні аспекти поточного планування;

- провести аналіз господарської діяльності;

- провести аналіз стану планування на підприємстві;

- скласти поточний фінансовий план підприємства;

- узагальнити результати роботи.

Зміст

 

Вступ

1. Теоретичні основи поточного планування на підприємстві

1.1 Поняття та сутність поточного планування

1.2 Принципи фінансового планування на підприємстві

1.3 Характеристика методів поточного фінансового планування

2. Аналіз поточного планування на підприємстві ВП "Шахта Центральна" ДП "Красноармійськ-Вугілля"

2.1 Характеристика фінансово-економічного стану підприємства

2.2 Аналіз системи планування

2.3 Аналіз системи поточного фінансового планування

3. Напрямки покращення системи поточного планування на підприємстві

3.1 Застосування новітніх комп'ютерних технологій для підвищення ефективності процесу планування

3.2 Шляхи удосконалення та зарубіжний досвід фінансового планування в розвинутих країнах

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

 

Фінансова стабільність є важливою передумовою успішного ведення господарської діяльності, формує імідж господарюючого субєкта, є його візитною карткою. Тому однією з найважливіших проблем на підприємствах є недостатня ефективність та організація управління фінансовими ресурсами, що, в першу чергу, повязано з недостатнім розвитком та впровадженням фінансового планування.

На даному етапі економічного розвитку нашої країни лише невелика кількість функціонуючих підприємств приділяє достатню увагу такому процесу, як планування.

Увага до складання фінансових планів на підприємствах була послаблена через високі темпи інфляції, а постійно змінювані умови господарювання, нестабільність податкової системи, взаємні неплатежі підприємств роблять розрахунки фінансових показників малодостовірними. Разом з тим відмова від фінансового планування рівнозначна відмові від розроблення способів фінансового забезпечення поставлених завдань в області підприємництва [5].

Без фінансового планування не можна досягти того рівня управління виробничо-господарською діяльністю підприємства, який забезпечує йому успіх на ринку.

Фінансове планування відображає одну з найважливіших сторін організації виробництва управління фінансово-господарською діяльністю підприємства.

Фінансове планування здатне активно впливати на усі сторони роботи підприємства через вибір обєктів фінансування, направлення грошових коштів і вибірково в залежності від віддачі тих чи інших заходів економічного і соціального розвитку сприяти раціональному використанню трудових, матеріальних і грошових ресурсів [10].

Предметом дослідження в курсовій роботі виступає поточне фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності.

Метою роботи є дослідження поняття поточного планування на підприємстві, визначення ефективності процесу фінансового планування і пошук шляхів його удосконалення.

В курсовій роботі буде досліджено поточне фінансове планування як складову частину фінансової діяльності підприємства. Розглянуто процес фінансового планування на ВП „ШАХТА “ЦЕНТРАЛЬНА” ДП “КРАСНОАРМІЙСЬКВУГІЛЛЯ” і надано рекомендації по його удосконаленню і оптимізації.

Курсова робота складається з трьох частин. В першій частині, викладено теоретичні основи поняття поточного фінансового планування на підприємстві. В другій частині на прикладі діючого підприємства, аналізуємо його господарську діяльність за 2007-2009 роки. Третя частина робота описує шляхи поліпшення системи поточного фінансового планування на підприємстві.

1. Теоретичні основи поточного планування на підприємстві

 

1.1 Поняття та сутність поточного планування

 

Функція планування в системі управління підприємством є однією з головних, центральних функцій, що визначає кінцеві результати виробничо-збутової, економічної, фінансової й інвестиційної діяльності. У процесі планування визначаються основні напрямки розвитку підприємства. На основі маркетингових досліджень підприємство визначає види й обсяги продукції, що планує випускати, потребу в ресурсах та ефективність їх використання. Планування забезпечує підприємству основу для прийняття оптимальних управлінських рішень та знижує ризик, сприяє пошуку найбільш придатних напрямів дій.[8]

Планування це процес визначення цілей і завдань підприємства на певну перспективу та вибір оптимального шляху їх досягнення й ресурсного забезпечення.

Результатом процесу планування є план, який завдяки використанню певних ресурсів та виконанню певних дій повинен забезпечити досягнення бажаної мети.

План це система взаємозалежних, обєднаних загальною метою завдань, що забезпечують реалізацію цілей виробничої системи.

Планування обєднує структурні підрозділи підприємства спільною метою, надає всім процесам односпрямованості й скоординованості, що дозволяє найбільш повно й ефективно використовувати наявні ресурси, комплексно, якісно та своєчасно розвязувати різноманітні завдання управління.[6]

Для ринкових умов господарювання обєктивними є більш високі вимоги до рівня наукової обґрунтованості різних видів планів.

Основними чинниками зростаючої ролі планування в умовах сучасного ринкового господарства є:

рухливість зовнішнього середовища;

збільшення розмірів підприємства та розширення напрямів його діяльності;

зростаюче значення часу;

обмеженість ресурсів;

комплексність господарських завдань та ін.

Застосування планування створює такі важливі переваги:

дає можливість передбачити різні майбутні ситуації та заздалегідь підготувати альтернативні варіанти плану розвитку підприємства;

поліпшує координацію дій в організації;

сприяє більш раціональному розподілу ресурсів;

чітко розмежовує обовязки та відповідальність працівників підприємства за виконання планових завдань

поліпшує контроль в організації та ін.

Процес планування діяльності підприємства має багато складових: виробництво і реалізація продукції, її собівартість, забезпеченість трудовими, матеріальними і фінансовими ресурсами, фінансові результати роботи, фінансовий стан підприємства, його інвестиційна діяльність. Саме це і формує обєкт планування діяльності підприємства.

Планування охоплює всі види діяльності підприємства. Форми й види планування залежать від конкретних обєктів планування.

Обєктами планування на підприємстві є всі напрями його діяльності:

маркетингова;

інноваційна;

комерційна;

економічна;

соціальна;

виробнича;

екологічна.

Та чи інша діяльність підприємства може бути представлена як сукупність окремих функціональних процесів, кожен з яких також є обєктом планування.[7]

Успішна робота підприємства значною мірою залежить від забезпеченості його необхідними ресурсами та ефективності їх використання. Здійснення цього можливе на основі планування.

Предметом планування на підприємстві є його ресурси. У процесі планування встановлюються їх необхідність, оптимальна кількість, напрями та термін використання, режим споживання, засоби поповнення.

При плануванні розглядають такі групи ресурсів:

персонал;

виробничі фонди;

інвестиції;

інформацію;

час.

Наявність предмета і обєкта планування на підприємстві дозволяє сформувати систему показників планування. При формуванні конкретного показника беруть участь процес, підрозділ та комбінація ресурсів.

Фінансове планування є основою організації фінансів підприємства, оскільки передбачає економічне обґрунтування обсягів надходжень і напрямків витрачання коштів, а також обсягів формування грошових фондів, необхідних для безперебійного функціонування підприємства.

Фінансове планування здійснюється шляхом складання фінансових планів різного змісту й призначення залежно від завдань і об'єктів планування.

Значення фінансового планування для господарського суб'єкта полягає в такому:

втілює розроблені стратегічні цілі в конкретні фінансові показники;

забезпечує фінансовими ресурсами закладені у виробничому плані економічні пропорції розвитку;

уможливлює визначення життєздатності інвестиційних проектів підприємства в умовах конкуренції.

До завдань фінансового планування на підприємстві належать:

забезпечення фінансовими ресурсами виробничо-господарської діяльності;

ефективне використання фінансових ресурсів;

визначення найраціональніших напрямків інвестування;

виявлення шляхів збільшення прибутку (за рахунок зниження собівартості, підвищення якості продукції та рентабельності виробництва);

обґрунтування оптимальних фінансових відносин з бюджетом і банками, а також іншими кредиторами;

досягнення реальної збалансованості планових витрат і доходів підприємства на принципах самоокупності й самофінансування;

контроль за фінансовим станом і платоспроможністю.

На стадії фінансового планування здійснюється попередній контроль за створенням і раціональним використанням фінансових ресурсів.

Фінансове планування пов'язане передусім з плануванням виробничої діяльності підприємства: обсягом реалізації продукції, ресурсним забезпеченням, ви

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>