Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

  Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин від 10.12.1998 р.№ 7. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

Курсовой проект

Менеджмент

Другие курсовые по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

 

Вступ

Розділ 1. Організація бухгалтерського обліку на ТОВ „СКОП”

1.1 Економічна характеристика ТОВ „СКОП”

1.2 Складові організації обліку на підприємстві

Розділ 2. Організація праці бухгалтера на ТОВ „СКОП”

2.1 Правовий статус бухгалтера

2.2 Проект приміщення бухгалтерії

Висновок

Список використаної літератури

 

Вступ

 

Бухгалтерський облік є важливим елементом економічної системи без знання якого неможливе ефективне управління підприємством. Він є одним з головних джерел інформації про виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємств і їх обєднань, необхідної для прийняття та реалізації управлінських рішень. Однак, лише налагоджена система бухгалтерського обліку дає змогу отримати необхідну інформацію для забезпечення управління господарською діяльністю підприємства. Отримана з бухгалтерського обліку інформація аналізується для прийняття оперативних, тактичних і стратегічних рішень, а тому неналежна її якість може призвести до невірних висновків та прийнятих рішень. Крім того, бухгалтерська інформація забезпечує контроль за збереженням активів підприємства, за господарською діяльністю, у звязку з чим є важливим засобом зміцнення фінансового стану підприємства.

Ефективне функціонування будь-якої системи, в тому числі й системи бухгалтерського обліку, забезпечують такі складові: 1) кадрова складова; 2) матеріальне забезпечення; 3) інформаційна складова; 4) організаційна складова.

При цьому організація забезпечує найбільш оптимальне поєднання перших трьох складових, що і забезпечує ефективне функціонування системи. Не зменшуючи значення трьох складових, слід зазначити, що саме організація забезпечує переважну долю успіху.

Організація бухгалтерського обліку на підприємствах не регламентується ніякими нормативними документами, однак це не зменшує її значення, а лише підкреслює всю складність цієї проблеми, яку необхідно вирішувати у науковому, методологічному та практичному аспектах.

Основною метою курсової роботи є дослідження теоретичних аспектів та розробка рекомендацій щодо вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ „СКОП”.

Обєктом дослідження є система бухгалтерського обліку на ТОВ „СКОП”, що займається обробкою природного каменю. Предмет дослідження особливості організації бухгалтерського обліку на ТОВ „СКОП”.

Робота складається із вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі роботи, який має назву „Організація бухгалтерського обліку на ТОВ „СКОП””, розглянуто економічну характеристику, а також складові організації бухгалтерського обліку ТОВ „СКОП”.

У другому розділі, який має назву „Організація праці бухгалтера на ТОВ „СКОП”, розглянуто правовий статус бухгалтера та організацію робочого місця бухгалтера.

Курсова робота укладена на основі даних Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, підручників за редакцією Ф. Ф. Бутинеця Ф.Ф., В. С. Леня, В. М. Пархоменко, статей з журналу „Бухгалтерський облік і аудит” авторів П. Житнього, Л. Пантелійчук , а також використовувалися результати опитування обліково-економічного персоналу та документація ТОВ „СКОП”.

 

Розділ 1. Організація бухгалтерського обліку на ТОВ „СКОП”

 

1.1 Економічна характеристика ТОВ „СКОП”

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Скоп”, (надалі Товариство), є заснованим 21 вересня 1998 року кількома особами Товариством, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється Статутом та Договором про заснування Товариства, на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про власність», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України.

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах, печатку, штамп з власним найменуванням, інші печатки, наявність яких не заборонена чинним законодавством України, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та повязані з ними немайнові права, нести обовязки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, установчим договором (додаток 2), Статутом (додаток 1), а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи ;

два примірники установчих документів;

документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

документ, який підтверджує, що власник сплатив свій внесок до статутного фондув обсягу, передбаченому в законі.

Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються засновником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково предявляються паспорт та документ, що засвідчує його (її) повноваження, а якщо надсилаються рекомендованим листом то кожен підпис на документах посвідчується нотаріально.

Документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи повинно бути оформлено і видано (надіслано рекомендованим листом за описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи. Разом із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи засновнику або уповноваженій ним особі видається (надсилається рекомендованим листом) один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи.

Товариство може відкривати філії та представництва з правом відкриття поточних та інших рахунків, затверджувати відповідні положення.

Засновниками товариства є:

громадянин України Петраш Анатолій Демянович;

громадянин України Осінський Володимир Костянтинович;

громадянин України Стеценко Анатолій Михайлович.

Повне найменування Товариства:

українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю “Скоп”;

Скорочене найменування:

українською мовою - ТОВ “Скоп”;

Місце знаходження Товариства: Житомирська область, Коростишівський район, с. Марин, вул. Промислова 1.

Головною метою діяльності Товариства являється:

задоволення громадських потреб в продукції, роботах, послугах, що надає Товариство та реалізація на цій основі соціальних і економічних інтересів Учасників та членів трудового колективу Товариства;

створення конкурентноспроможної продукції, робіт і послуг, насичення ними споживчого ринку, організації при цьому додаткових робочих місць.

Згідно з основною метою, предметом діяльності Товариства являється:

проектування та виконання будівельно-монтажних робіт;

виробництво будівельних матеріалів (вироби з природного каменю);

проектування та виготовлення обладнання для обробітку металу, деревини, каменю;

посередницька діяльність при укладанні і виконанні будь-яких угод;

технічне обладнання машин, приладів та пристроїв;

надання послуг по рекламі;

послуги по перевезенню вантажу;

зовнішньоекономічна діяльність.

Згідно з предметом і метою діяльності ТОВ „Скоп” має право:

укладати договори, контракти та угоди з юридичними особами та громадянами;

купувати майно, обмінювати його, в тому числі через бартерні операції;

купувати і надавати право на володіння і використання охоронних документів, технологій, „Ноу-Хау”, раціональних пропозицій та іншої технічної інформації;

користуватися кредитами, іноземною валютою;

організовувати спільні підприємства щодо предмету своєї діяльності;

купувати і брати в аренду будинки, устаткування, сировину, матеріали в громадян, юридичних осіб;

виконувати проектно-кошторисну документацію будівель, споруд цивільно-промислового будівництва;

купувати у громадян, юридичних осіб і продавати їм будівельну техніку, автотранспорт, станки, механізми, запасні частини...;

надавати свої матеріальні ресурси на договірній основі іншим підприємствам, організаціям і громадянам, які виконують роботи та послуги;

списувати з балансу основні фонди, які спрацювали і стали морально застарілими;

здійснювати будь-які інші господарсько-комерційні операції незаборонені Законодавством України.

Для забезпечення діяльності Товариства створено Статутний капітал у розмірі 34375 гривень (тридцять чотири тисячі триста сімдесят пять гривень), який внесено: Петрашем А. Д. грошовий внесок в сумі 11459 грн., Осінським В. К. - грошовий внес

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>