Вдосконалення організації безготівкових розрахунків у приватному підприємстві агрофірма "Нива"

Згідно з чинним законодавством України виділено два основні види лізингових операцій: оперативний та фінансовий лізинг. Перший являє собою господарську операцію,

Вдосконалення організації безготівкових розрахунків у приватному підприємстві агрофірма "Нива"

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Вивчаються теоретичні та практичні аспекти щодо вдосконалення організації безготівкових розрахунків.

Проведено аналіз фінансового стану приватного підприємства агрофірми „Нива", розглянуто форми безготівкових розрахунків та порядок оформлення розрахункових операцій на підприємстві.

Досліджується проведення безготівкових розрахунків, організації зберігання грошових засобів, оперативна робота та контроль за раціональним їх використанням.

Визначено основні шляхи вдосконалення організації проведення безготівкових розрахунків.

 

 

Зміст

 

Вступ

 1. Теоретичні засади організації безготівкових розрахунків
 2. Економічний зміст безготівкових розрахунків та їх роль в проведенні розрахункових операцій
 3. Види безготівкових розрахунків у сфері грошового обігу
 4. Методика наукового дослідження
 5. Організація зберігання грошових засобів та проведення розрахункових операцій у сільськогосподарському підприємстві
 6. Характеристика основних фінансових

показників підприємства

 1. Форми безготівкових розрахунків та порядок оформлення розрахункових операцій
 2. Організація оперативної роботи, контроль за зберіганням та раціональним використанням грошових коштів
 3. Запровадження прогресивних форм безготівкових розрахунків
 4. Вдосконалення організації проведення

безготівкових розрахунків

 1. Використання зарубіжного досвіду в організації безготівкових розрахунків

Висновки і пропозиції

Бібліографічний список

 

 

Вступ

 

У системі грошово-кредитних відносин одним з етапів безперервного кругообігу і обігу основних і оборотних коштів підприємств є грошова форма вартості. За гроші підприємства купують засоби виробництва, здійснюють капітальні вкладення, тобто витрати на відтворення знарядь праці; підприємства виробничої сфери купують сировину та інші предмети праці, які з'єднуючись із робочою силою, дають можливість виробляти нові товари. Тільки реалізувавши ці товари і отримавши за них гроші, підприємства мають змогу авансувати їх і продовжити процес виробництва, оскільки в іншому випадку він перерветься. До того ж через розрахунки відбувається визнання у сфері обігу суспільної необхідності вироблених товарів. Ці обставини являють собою матеріальну основу грошового обігу в ринковій економіці - безготівкового і готівкового.

Безготівковий грошовий обіг - частина грошового обігу, в якому рух грошей здійснюється у вигляді перерахуванням сум на рахунки в банках чи зарахування взаємних вимог, тобто безготівкових грошових знаків. Переважна більшість загального грошового обігу - безготівкова, оскільки вона на багато ефективніша і вигідніша, як для суспільства загалом, так і для кожного економічного суб'єкта зокрема. Це дає можливість значно скоротити суспільні витрати обігу, створити сприятливі умови для державного регулювання грошового обігу, поліпшити економічне становище суб'єктів грошового обігу, оскільки прискорюється обіг їхніх грошових коштів, забезпечується тісний зв'язок цих коштів з банками та з грошовим ринком загалом .

Трансформація ринкових відносин потребує створення необхідної інфраструктури. Розвивається фінансово-кредитна система, створюється і функціонує фінансовий ринок. За таких умов багато підприємств поряд з основною діяльністю займається ще й фінансово-інвестиційною: купівлею і продажем цінних паперів, вкладання тимчасово вільних грошових коштів на депозитні рахунки, лізингом; наданням майна в оренду; валютними та іншими операціями з метою отримання додаткових доходів. Доходи від цієї діяльності мають значну питому вагу у вхідних грошових потоках підприємств і є мірою розвитку ринкової інфраструктури грошового ринку. Особливо це є відчутним для сільськогосподарських підприємств, які внаслідок трансформаційних процесів опинилися у складній фінансовій ситуації. Не є виключенням і приватне підприємство агрофірма „Нива" Жовківського району Львівської області.

Вище наведене і обумовило вибір теми курсової роботи:

„Вдосконалення організації безготівкових розрахунків у приватному підприємстві агрофірма „Нива" Жовківського району Львівської області".

Метою роботи є аналіз проведення безготівкових розрахунків, організації зберігання грошових засобів, оперативної роботи та контролю за раціональним їх використанням і на основі цього визначити основні шляхи вдосконалення організації проведення безготівкових розрахунків.

Вихідною інформацією для написання роботи послужили річні звіти господарства, дані бухгалтерського обліку та статистична звітність.

Об'єктом дослідження вибрано приватне підприємство агрофірма „Нива" Жовківського району Львівської області.

Період дослідження охоплює 2007 - 2009 роки.

 

1. Теоретичні засади організації безготівкових розрахунків

 

1.1 Економічний зміст безготівкових розрахунків та їх роль в проведенні розрахункових операцій

 

Грошові засоби, що надходять у підприємство, підлягають обов'язковому зберіганню на рахунках в банках, за виключенням залишку готівки в касі і сум виручки, які можуть витрачатися на місці в порядку, встановленому банком.

Безготівкові грошові надходження підприємств відіграють значну роль у процесі кругообігу коштів, відшкодовуючи авансовані у виробництво вкладення. Формуючи доходи і грошові фонди, створюючи економічні умови для нового циклу виробництва і реалізації продукції, удосконалення і розширення власного виробництва.

Розрахунки підприємств і організацій між собою, а також з органами фінансово-кредитної системи здійснюються, переважно, без участі грошей у формі готівки, тобто у безготівковому порядку. Безготівкові розрахунки - це грошові розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках в банках, коли кошти списуються з рахунка платника і переказуються на рахунок одержувача .

Оптимізація сфери готівкового обігу та підвищення ефективності здійснення готівкових операцій має важливе значення для досягнення фінансової стабілізації національної економіки. У ринковій економіці сфера готівково-грошового обігу є обмеженою. Тому у нинішніх кризових умовах вирішального значення набувають заходи, спрямовані на скорочення готівкового обігу, а також встановлення належного контролю за веденням операцій з готівкою.

Від правильної організації грошових розрахунків у цілому залежить оперативність їх здійснення, а відтак і фінансовий стан суб"єктів господарювання.

Оскільки безготівкові розрахунки мають вирішальне значення у здійснені народногосподарського обороту, необхідний контроль за станом розрахунків, законністю проведення грошових операцій, правильним оформленням розрахункових документів та вчасністю їх проходження.

Організація безготівкових розрахунків повинна відповідати таким вимогам:

1) забезпечувати своєчасність платежу за реалізовані товари і послуги;

 1. створювати умови для взаємного контролю платників і одержувачів коштів за дотриманням розрахункової та договірної дисципліни, а також для банківського контролю;
 2. не допускати позапланового перерозподілу коштів у процесі розрахунків;
 3. сприяти зближенню моментів отримання та оплати товарно- матеріальних цінностей.

У сучасних умовах досить чітко проявились основні проблеми подальшого розвитку системи безготівкових розрахунків у народному господарстві України. Серед них:

А) оптимізація форм і способів безготівкових розрахунків, їх організації; вибір найраціональніших у певних економічних умовах форм розрахунків, які давали б найбільший ефект; проблема оптимізації в широкому розумінні зачіпає всі складові системи безготівкових р о з р а х у н к і в;

Б) інтенсифікація і прискорення розрахунків; чим швидше обертаються платежі, тим більше можливостей для одержання вищих доходів і прибутків; зекономлені в результаті прискорення розрахунків кошти можуть додатково спрямовуватись у сферу виробництва;

В) підвищення самостійності господарських суб'єктів за умови досконалої організації і здійснення безготівкових розрахунків у господарському обороті; грошова відповідальність підприємств за недоодержання коштів після відправлення товарів чи надання послуг вимагає, щоб ці підприємства мали право вільно діяти в сфері без готівкового обігу;

Г) постійний пошук нових механізмів організації безготівкових розрахунків, які б дозволяли на економічний основі подолати кризові явища і процеси в грошовій сфері .

Система безготівкових розрахунків має бути найтіснішим чином пов'язана з реальним товарним оборотом. Тільки за такої умови забезпечуватиметься безперебійний кругообігу коштів господарських суб'єктів і як результат розвиватиметься та якісно вдосконалюватиметься виробництво.

 

1.2 Види безготівкових розрахунків у сфері грошового обігу

 

Грошові розрахунки можуть набирати як готівкової, так і безготівкової форми. Безготівковим розрахункам, як правило, віддають перевагу. Це пояснюється тим, що за використання безготівкових розрахунків досягають значної економії витрат на їх здійснення. Широкому застосуванню безготівкових розрахунків сприяють банківські установи, у них також заінтересована держава - не тільки з погляду економного витрачання коштів, а й погляду вивчення, регулювання і контролю грошового обороту.

Сфери безготівкового і готівкового грошового обігу взаємопов'язані, оскільки постійно відбувається перетворення грошей з безготівкової форми і готівкову, і навпаки. Проте державні структури і НБУ завжди намагаються чітко окреслювати двосферну систему грошового обороту, яка б виключала вільне переливання безготі

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>