Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування

№ п/пТермінТлумачення термінуДжерело1Валютна системаце форма організації валютних закріплених національним законодавством (національна система) або міждержавними угодами (світова і регіональні системи) Деньги,

Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра фінансів і банківської справи

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з курсу “Гроші та кредит”

на тему: "Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування"

 

 

 

 

Виконала студентка____________________

(прізвище, імя, по-батькові)

Перевірила доцент, к. е. н. .__________________

(прізвище, імя, по-батькові викладача)

Робота захищена на кафедрі з оцінкою ________

 

 

 

 

 

 

 

2009 р.

План

 

Вступ

1. Сутність валютної системи та валютного ринку

1.1 Поняття валютної системи, її види та основні елементи

1.2 Валютний ринок: види, функції та учасники

1.3 Механізм формування валютного курсу

2. Аналіз валютної системи та валютного ринку україни

2.1 Особливості формування валютної системи України та аналіз її сучасного стану

2.2 Інфраструктура українського валютного ринку та поточні тенденції його функціонування

3. Проблеми розвитку валютної системи та валютного ринку в Україні, шляхи їх вирішення

Висновки

Перелік посилань

Додатки

 

Реферат

 

Курсова робота містить 45 сторінок, 8 рисунків, 2 додатки, 21 джерело.

Обєкт дослідження - валютна система, валютний ринок і валютний курс.

Мета роботи - розглянути сутність валютної системи і валютного ринку, виявити особливості їх формування; розглянути механізм формування валютного курсу і методи його регулювання.

Розглянута сутність валютної системи і валютного ринку, визначені особливості їх формування в Україні; розкритий механізм формування валютного курсу; надана інформація про сучасний стан валютної системи і валютного ринку в Україні; проаналізована динаміка курсу національної грошової одиниці за останні декілька років і з'ясовані причини її нестабільності; розглянуті проблеми розвитку валютної системи і валютного ринку, а також наведені рекомендації щодо вирішення цих проблем.

ВАЛЮТНА СИСТЕМА, ВАЛЮТНИЙ РИНОК, ВАЛЮТНИЙ КУРС, НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА, МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА, СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА, НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА, ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС.

Вступ

 

Після виборення Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність вивчення проблем, повязаних з валютою і валютно-фінансовою системою. Адже міцність фінансово-валютної системи країни визначає її економічну незалежність. Крім того, рівень інтеграції валютно-фінансової системи країни з міжнародною валютно-фінансовою системою зумовлює ефективність існування різних форм міжнародної торгівлі, а значить, без сумніву впливає на рівень економічного розвитку будь-якої країни.

Валютні відносини є складовою частиною і одною з найбільш складних сфер ринкового господарства. У них зосереджені проблеми національної і світової економіки, розвиток яких історично рухається паралельно і тісно переплітаючись. В міру інтернаціоналізації господарських зв'язків збільшуються міжнародні потоки товарів, послуг і особливо капіталів і кредитів. Міжгосподарські зв'язки немислимі без налагодженої системи валютних відносин.

Формою організації і регулювання валютних відносин є валютна система, закріплена національним законодавством або міждержавними угодами. Розрізняють національні і світові системи.

Історично першими виникли національні валютні системи, закріплені національним законодавством з врахуванням норм міжнародного права. Національна валютна система є складовою частиною грошової системи країни, хоча вона відносно самостійна і виходить за національні кордони. Її особливості визначаються мірою розвитку і станом економіки і зовнішньоекономічних зв'язків країни.

Національна валютна система нерозривно пов'язана зі світовою валютною системою, тобто формою організації світових валютних стосунків, закріпленої міждержавними угодами. Характер функціонування і стабільність світової валютної системи залежать від міри відповідності її принципів структурі світового господарства.

Міжнародний обмін товарами, послуг і капіталів залучає до своєї орбіти валютний ринок. Імпортери обмінюють національну валюту на валюту тієї країни, де вони отримують товари і послуги. Експортери, у свою чергу, отримавши експортну виручку в іноземній валюті, продають її в обмін на національну валюту. Інвестори, вкладаючи капітал в економіку тієї або іншої країни, мають потребу в її валюті.

При вивченні валютної системи і валютного ринку надзвичайно актуальним є розгляд валютного курсу, який робить великий вплив на багато макроекономічних процесів, що відбуваються в суспільстві. По-перше, від рівня валютного курсу, за допомогою якого зіставляються ціни на товари і послуги, вироблені в різних країнах, залежить конкурентоспроможність національних товарів на світових ринках, об'єми експорту і імпорту, а, отже, стан балансу поточних операцій.

По-друге, валютний курс впливає на напрям міжнародних потоків капіталу. Рішення про вкладення національного капіталу в активи тієї або іншої країни приймається виходячи з очікуваного реального прибутку на капітал, що інвестується, який залежить від процентної ставки і очікуваних змін валютного курсу.

По-третє, валютний курс, разом з процентною ставкою, сам по собі виступає ціною активу. За наявності розвинених активних ринків сьогоднішня вартість активу, здобуття якого очікується в майбутньому, визначається дисконтуванням його майбутньої вартості відповідно до процентної ставки і очікуваного рівня валютного курсу. Динаміка валютного курсу, міра і частота його коливань є показниками економічної і політичної стабільності суспільства.

По-четверте, валютний курс грає важливу роль при розробці і проведенні кредитно-грошової політики, оскільки підтримка певного рівня валютного курсу може зажадати використання офіційних валютних резервів, що неминуче відіб'ється на пропозиції грошей в економіці.

Таким чином, обєктом дослідження даної роботи є не тільки валютна система і валютний ринок, а і валютний курс. Для цього використовувались такі методи дослідження, як узагальнення, аналіз і синтез розглянутої літератури. Варто наголосити, що питаннями валютної системи і валютного ринку з усіма похідними займаються українські вчені Демківський А. В, Івасів Б. С, Боринець С., Філіпенко А., Козик В., Мальчинський А та інші.

Метою даної роботи є: розглянути сутність валютної системи і валютного ринку, визначити особливості їх формування; розкрити механізм формування валютного курсу; надати інформацію про сучасний стан валютної системи і валютного ринку в Україні; проаналізувати динаміку курсу національної грошової одиниці за останні декілька років і зясувати причини її нестабільності; розглянути проблеми розвитку валютної системи і валютного ринку, а також навести рекомендації щодо вирішення цих проблем.

1. Сутність валютної системи та валютного ринку

 

1.1 Поняття валютної системи, її види та основні елементи

 

Валютна система (ВС) - правова форма організації валютних відносин, які історично склалися на основі інтернаціоналізації господарських звязків [1,441]. Валютні системи діють у межах певного економічного простору, завдяки чому вони поділяються на наступні 3 види: національні, міжнародні (регіональні), світові.

Національна валютна система - це державно-правова форма організації валютних відносин даної країни з іншими країнами, а також з міжнародними економічними і політичними структурами [2, 98]. Національні валютні системи базуються на національних грошах і, по суті, є складовими грошових систем окремих країн. Національна валютна система України знаходиться у процесі становлення і остаточно ще не сформувалася. Проте її контури і основні тенденції виявилися достатньо безумовно. Національна валютна система України формується з урахуванням структурних принципів світової валютної системи, оскільки країна узяла курс на інтеграцію в світове господарство і вступила в МВФ.

Міжнародна валютна система - це договірно-правова форма організації валютних відносин між групою держав [2,98].

Світова валютна система - це спеціально розроблена державою і закріплена міжнародними договорами форма організації валютних відносин між всіма чи значною частиною держав світу [2,98].

Міжнародні та світова валютні системи ґрунтуються на багатьох валютах провідних країн світу (наприклад, долар) та міжнародних валютах (наприклад, євро) і формуються на підставі міждержавних угод та світових традицій.

Як організаційно-правове явище національна валютна система складається з цілого ряду елементів. Основними з них є:

1. Національна валюта - грошова одиниця країни, склад її купюр та характер емісії [3, 201]. В Україні національна валюта називається гривнею.

2. Ступінь конвертованості національної валюти. Українська гривня є частково вільно конвертованою. Верховна Рада України ратифікувала угоду про приєднання до VIII статті Статуту МВФ, якою передбачено вільну конвертованість національної валюти в іноземну з операцій за поточними платежами.

3. Режим курсу національної валюти. Законодавче визначення режиму валютного курсу Верховна Рада України поклала на Кабінет Міністрів та НБУ. Режим валютного курсу поступово змінювався від жорсткої фіксації до регульованого плавання (у межах "валютного коридору") і до вільного плавання, що було введене в 2000 р.

4. Режим використання іноземної валюти на націонал

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>