Валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності

Yi2X12X22X32X42X52YiX1YiX2YiX3YiX4YiX51505350434151045670091,4796,0228,91415430416927442733,5685516,5926710,282540562534856894970251,557,01210,877434077516391252894,6256156,67667,853632019636710564872041,7217,53512,974481682417547723298,3686900,939055,4284702780135721005836961,9686,12112,041501039020253643719,3536558,5749198,9751428840062600048987042,2836,96415,896945756035834405711,589975,4215070,8661474560064566819235212,2836,99115,968975744036902405802,2410152,9615344,6471503888462850499389612,3936,69316,016972214637577825999,26610032,38615519,75681524902565484819980012,3296,56415,28999289539010955959,0310004,6115264,64591584040069274249801002,2867,0716,161047536039402006017,7610582,8215999,610233772251043936114018562,2387,44716,6791562188557246407233,1613194,71519746,141123668225810540913432812,9216,03217,6231385065556385358314,28511948,4420423,2712232227611008697611363562,3018,87420,4391530514451370547310,42314355,80121786,69913238534561138387615129002,0977,52415,7691647861660073207072,03213396,81219394,3641424117921987216414089692,4437,00717,1151543036258293577675,89312999,41720316,80715246214441008062514352042,4437,02317,1561575435059444767755,60613149,320552,60416332467561445520418741612,3017,71217,7412192233278936548747,02216012,18224286,39217340705691470722519016412,3167,73417,9182238489580492238883,91416232,69724708,02118342108011513210019796492,2627,64517,2812275261082295438796,89616172,48524314,29319343161641557091620022252,2057,77917,142311566882890708699,1316337,96224252,1220355573691636202520938092,1737,81216,9832412033586284618789,46216666,58524573,52321359880011574502420220842,2867,78417,82380403285305789070,48816737,2125309,78122453736962210880424586242,0538,99418,45631672672105620489652,68820201,26428937,85623465124001911438425122252,4347,60718,516298170401080970010639,218809,5629346,4624470596002023200425408362,3267,96418,524308562801093484010461,519358,9229525,4425475272362117840426471292,2448,00317,952317261881121653810327,21219503,12629209,87826481636002070250025953212,3267,97518,559315770001118034010583,519598,5629897,5227607464362605081632041002,3328,12818,957397805761395126011901,43822220,69433935,07628605906562597940931933692,3328,13418,975396750481391000811886,16822199,96833907,10429636006252515022533415842,5287,52419,036399946251457830012680,2521875,42534794,92530648025002670822432905962,4278,11719,696416024001460270012541,922934,4535725,9Сума9335968764057872635277014067,28223,791502,437614970407221632407241157,957439786,465664776,202Середнє31119895,8713526242,11759004,6672,24314,43832,41539675510,1314298864,9715558,57828373,3242888,787

Валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
що входять у вибірку), і довірчі межі середнього доходу всіх підприємств генеральної сукупності:

 

,

572.624

,

 

де n обсяг вибірки;

N обсяг генеральної сукупності.

Обсяг вибірки повинен бути достатнім для отримання достовірних висновків про явище, що вивчається. У зв'язку з цим в курсовій роботі слід визначити, яким повинен бути обсяг вибірки для проведення дослідження. З цією метою розраховуємо мінімальний обсяг вибірки, необхідний для оцінки генеральної середньої результативного показника з 5-процентною помилкою на рівні довірчої вірогідності 0,95. Розрахунок виконуємо по формулі для безповторної власно-випадкової вибірки:

 

,

= 102.0345

 

де t коефіцієнт довіри, що відповідає рівню довірчої імовірності 0,95 (t=1,96);

припустима гранична абсолютна величина помилки оцінки генеральної середньої:

 

265.87

 

В результаті розрахунків виявилося, що фактичний обсяг вибірки менше мінімального. Визначаємо фактичну величину помилки оцінки генеральної середньої. Для цього формулу, по якій проводили розрахунок мінімального обсягу вибірки, перетворюємо. А потім підставляємо фактичне значення обсягу вибірки, дисперсії ознаки і коефіцієнта довіри і знаходимо відповідне їм значення помилки оцінки генеральної середньої.

=11.332.

 

2.4 Аналіз закономірностей розподілу досліджуваних показників

 

З метою найбільш повного опису поводження досліджуваної ознаки в статистичних дослідженнях часто потрібно визначити закон її розподілу. У курсовій роботі зробимо це тільки для результативної перемінної.

В статистиці для опису поведінки випадкових дискретних і безперервних величин використовуються різні закони розподілу. Нормальний закон використовується для опису розподілу випадкових безперервних величин.

Досліджувана результативна змінна є неперервною величиною, тому що обсяг доходу підприємства не може бути представлений кінцевим набором чисел координатної осі. Дохід, теоретично, може приймати будь-яке значення від 0 до нескінченно великого числа, однак на практиці він обмежений через обмеженість ресурсів. Як показала практика, більшість явищ і подій у реальному житті можна звести до нормального закону і його модифікацій, тому саме цьому закону приділяється велика увага в теорії ймовірностей і статистиці. Нормальність розподілу характерна для збалансованих об'єктів, що не мають різких переходів і розходжень. Тому бажано, щоб результативний показник мав розподіл, близький до нормального.

Для перевірки гіпотези про нормальність розподілу результативного показника по даним вибірки будуємо гістограму та полігон розподілу емпіричних значень.

Рис. 2.2 - Гістограма розподілу емпіричних значень

 

Розраховуємо моду та медіану по даним вибірки за формулами:

 

,

 

де нижня межа модального інтервалу;

величина модального інтервалу;

частоти відповідно в попередньому і наступним за модальним інтервалах.

Графічно моду визначають по гістограмі. Для цього виберемо найвищий прямокутник, який і є модальним. Далі праву верхню вершину прямокутника, що передує модальному (частота fMо-1), з'єднуємо із правою верхньою вершиною модального прямокутника (частота fMо), а ліву верхню вершину цього прямокутника з лівою верхньою вершиною прямокутника, наступного за модальним (частота fMо+1). З точки перетинання опускаємо перпендикуляр на горизонтальну вісь. Основа перпендикуляра покаже значення моди Мо.

При обчисленні медіани спочатку знаходимо інтервал, що містить медіану. Медіанним є інтервал, накопичена частота якого дорівнює чи перевищує половину всього обсягу сукупності.

 

,

 

де нижня межа медіанного інтервалу;

ширина медіанного інтервалу;

накопичена частота інтервалу, передуючого медіанному;

частота медіанного інтервалу.

 

Рис. 2.3 Графічне визначення медіани

 

Графічно медіана визначаємо по кумуляті. Останню ординату кумуляти, рівну сумі всіх частот або часток, ділимо навпіл. З отриманої точки проводимо перпендикуляр до кумуляти. Абсциса точки перетинання і дає значення медіани.

Співвідношенням моди, медіани і середньої арифметичної користаються для розпізнавання симетричності варіації. Необхідною, але недостатньою умовою симетричності є рівність трьох характеристик: =Ме=Mо. У рядах із правосторонньою асиметрією МеМо, з лівосторонньою асиметрією < Ме < Mo. Наші ряди із правосторонньою асиметрією.

Як показники формоутворення застосовуються:

- коефіцієнт асиметрії Пирсона

 

 

0,39

(якщо Ка0, то скошеність правобічна, якщо Ка0 лівостороння; якщо Ка=0, то розподіл симетричний);

Скошеність правобічна, оскільки Ка = 0,438.

- ексцес

 

 

(якщо Ех=0, то розподіл близький до нормального, якщо Ех0, розподіл гостровершинний, Ех0 розподіл низковершинний). Отже, розподіл низковершинний.

Порядок розрахунку теоретичних частот кривої нормального розподілу:

1) визначити середини інтервалів ;

2) знайти нормоване відхилення кожної варіанти результативного показника від його середньої арифметичний: ;

3) по таблиці розподілу функції (додаток Б) визначити її значення;

4) обчислити теоретичні частоти по формулі: ,

5) побудувати і порівняти графіки емпіричних (полігон) і теоретичних частот.

 

Таблиця 11 - Розрахунок теоретичних частот кривої нормального розподілу

Межі інтервалівfkYk

tk

 

 

 

2248-321542731,5-2585,9-1,530,12572,161,843,391,573215-418243698,5-1618,9-0,960,26134,49-0,490,240,054128-514964638,5-678,9-0,40,36536,28-0,280,080,015149-611665632,5315,10,190,38946,7-0,70,490,076116-708366599,51282,10,760,28513,07-7,0749,983,827083-805047566,52249,11,330,166922,87-18,87356,0815,57Разом30----55.57--21.09

Будуємо графік співставлення для порівняння емпіричних та теоретичних частот.

Рис.2.4 Графік теоретичних і емпіричних частот

 

Сума теоретичних і емпіричних частот повинна бути рівною, але може не збігатися через округлення в розрахунках.

Для перевірки гіпотези про близькість емпіричного і теоретичного розподілів розрахуємо критерій згоди Пирсона і порівняємо його з табличним значенням , яке визначають для рівня значущості і числа ступенів свободи df = k-3 по додатку В. Якщо , то з імовірністю 95% можна стверджувати, що в основі емпіричного розподілу підприємств по величині валового доходу лежить закон нормального розподілу, а розбіжності між теоретичними й емпіричними частотами пояснюються випадковими факторами.

 

3,09

= 7,81.

Отже, в основі емпіричного розподілу підприємств по величині валового доходу лежить закон нормального розподілу, а розбіжності між теоретичними й емпіричними частотами пояснюються випадковими факторами.

Так як коефіцієнти варіації ≤ 33% та результативний показник розподіляється згідно з законом нормального розподілу, то можна сказати, що вибіркова сукупність, що вивчається, майже однорідна.

3 ПАРНИЙ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ

 

3.1 Кореляційний аналіз парних зв'язків

 

Кореляційний аналіз проводиться з метою виявлення наявності зв'язку між результативною і факторної змінними й оцінки його сили й істотності. Якщо факторних змінних декілька (у загальному випадку m), то проводять аналіз залежності результативної змінної Y від кожної факторної перемінної:

, j=1, 2, …, m

Таким чином, нам необхідно провести кореляційний аналіз залежності валового доходу підприємства від середньорічної вартості основних фондів , середньоспискової чисельності працюючих , фондовіддачі , фондоозброєності і від продуктивності праці .

Для виявлення наявності залежності однієї змінної від іншої побудуємо кореляційні поля і розрахуємо коефіцієнти лінійної кореляції . Використовуємо такі формули:

 

(j=1,2,3,4,5)

де ; ;

 

Розрахунок середніх для добутків і середніх для квадратів значень досліджуваних змінних наводимо в табл. 3.1.

 

Таблиця 3.1 Розрахунок середніх значень квадратів і добутків змінних

Yi2X12X22X32X42X52YiX1YiX2YiX3YiX4YiX51505350434151045670091,4796,0228,91415430416927442733,5685516,5926710,282540562534856894970251,557,01210,877434077516391252894,6256156,67667,853632019636710564872041,7217,53512,974481682417547723298,3686900,939055,4284702780135721005836961,9686,12112,041501039020253643719,3536558,5749198,9751428840062600048987042,2836,96415,896945756035834405711,589975,4215070,8661474560064566819235212,2836,99115,968975744036902405802,2410152,9615344,6471503888462850499389612,3936,69316,016972214637577825999,26610032,38615519,75681524902565484819980012,3296,56415,28999289539010955959,0310004,6115264,64591584040069274249801002,2867,0716,161047536039402006017,7610582,8215999,610233772251043936114018562,2387,44716,6791562188557246407233,1613194,71519746,141123668225810540913432812,9216,03217,6231385065556385358314,28511948,4420423,2712232227611008697611363562,3018,87420,4391530514451370547310,42314355,80121786,69913238534561138387615129002,0977,52415,7691647861660073207072,03213396,81219394,3641424117921987216414089692,4437,00717,1151543036258293577675,89312999,41720316,80715246214441008062514352042,4437,02317,1561575435059444767755,60613149,320552,60416332467561445520418741612,3017,71217,74121922332789365

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>