Валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності

Yi2X12X22X32X42X52YiX1YiX2YiX3YiX4YiX51505350434151045670091,4796,0228,91415430416927442733,5685516,5926710,282540562534856894970251,557,01210,877434077516391252894,6256156,67667,853632019636710564872041,7217,53512,974481682417547723298,3686900,939055,4284702780135721005836961,9686,12112,041501039020253643719,3536558,5749198,9751428840062600048987042,2836,96415,896945756035834405711,589975,4215070,8661474560064566819235212,2836,99115,968975744036902405802,2410152,9615344,6471503888462850499389612,3936,69316,016972214637577825999,26610032,38615519,75681524902565484819980012,3296,56415,28999289539010955959,0310004,6115264,64591584040069274249801002,2867,0716,161047536039402006017,7610582,8215999,610233772251043936114018562,2387,44716,6791562188557246407233,1613194,71519746,141123668225810540913432812,9216,03217,6231385065556385358314,28511948,4420423,2712232227611008697611363562,3018,87420,4391530514451370547310,42314355,80121786,69913238534561138387615129002,0977,52415,7691647861660073207072,03213396,81219394,3641424117921987216414089692,4437,00717,1151543036258293577675,89312999,41720316,80715246214441008062514352042,4437,02317,1561575435059444767755,60613149,320552,60416332467561445520418741612,3017,71217,7412192233278936548747,02216012,18224286,39217340705691470722519016412,3167,73417,9182238489580492238883,91416232,69724708,02118342108011513210019796492,2627,64517,2812275261082295438796,89616172,48524314,29319343161641557091620022252,2057,77917,142311566882890708699,1316337,96224252,1220355573691636202520938092,1737,81216,9832412033586284618789,46216666,58524573,52321359880011574502420220842,2867,78417,82380403285305789070,48816737,2125309,78122453736962210880424586242,0538,99418,45631672672105620489652,68820201,26428937,85623465124001911438425122252,4347,60718,516298170401080970010639,218809,5629346,4624470596002023200425408362,3267,96418,524308562801093484010461,519358,9229525,4425475272362117840426471292,2448,00317,952317261881121653810327,21219503,12629209,87826481636002070250025953212,3267,97518,559315770001118034010583,519598,5629897,5227607464362605081632041002,3328,12818,957397805761395126011901,43822220,69433935,07628605906562597940931933692,3328,13418,975396750481391000811886,16822199,96833907,10429636006252515022533415842,5287,52419,036399946251457830012680,2521875,42534794,92530648025002670822432905962,4278,11719,696416024001460270012541,922934,4535725,9Сума9335968764057872635277014067,28223,791502,437614970407221632407241157,957439786,465664776,202Середнє31119895,8713526242,11759004,6672,24314,43832,41539675510,1314298864,9715558,57828373,3242888,787

Валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
36=7

 

де n кількість спостережень (обсяг вибірки); n=36;

lg n десятковий логарифм числа n.

Отримане значення К округляємо до цілого у велику сторону. Потім розраховуємо ширину групувального інтервалу h:

 

,

 

де max максимальне значення показника, що вивчається, у вибірці;Ymax=9948

min мінімальне значення показника, що вивчається, у вибірці.Ymin=994

Значення h також округляємо до цілого у велику сторону.

h= =1279

Після цього можемо встановити межі групувальних інтервалів:

  • нижня межа першого групувального інтервалу

 

a1=Ymin;

 

a1=994;

  • верхня межа першого групувального інтервалу

 

b1=a1+h;

b=969+1279=2273;

Межі наступних інтервалів встановлюємо так: нижня межа чергового інтервалу приймається рівній верхній межі попереднього інтервалу, а верхня межа дорівнює нижній плюс ширина групувального інтервалу. В результаті весь діапазон зміни значень змінної розбивається на 7 рівних по величині інтервалів.

Одночасно зі встановленням меж групувальних інтервалів задаємо умови віднесення спостережень на інтервал. Їх задаємо у вигляді подвійної нерівності:

 

ak Y bk, k=1,2,3, ..., K.

 

Відповідно до цієї умови на інтервал з номером k відносимо ті значення досліджуваної ознаки, які більше або рівні нижньої границі і менше верхньої границі.

Далі розподілимо одиниці вибіркової сукупності (підприємства) по інтервалах у залежності від величини результативної ознаки.

 

Таблиця 2.4 Групування підприємств по величині валового доходу, тис. грн.

Номер інтервалу,

kМежі інтерва-лівЧастота

fkКумулятивна частота,

Частка,

wk=fk/nКумулятивна

частка,

1994-2273444/36=0,1110,11122273-355234+3=73/36=0,0830,111+0,083=0,19433552-483157+5=125/36=0,1380,194+0,138=0,33244831-61101212+12=2412/36=0,3330,332+0,333=0,66556110-7389524+5=295/36=0,1380,665+0,138=0,80367389-8668429+4=334/36=0,1110,803+0,111=0,91478668-9948333+3=363/36=0,0830,914+0,083=0,997Разом-36-1-Після рознесення даних до інтервалів, у табл. 4 підраховуємо частоту попадання спостережень до інтервалу(fk),розраховуємо частки(wk), кумулятивні частоти(Sf) та частки(Sw).

 

2.2.2 Групування з використанням нерівновеликих інтервалів

Групування з нерівновеликими інтервалами застосовуються для опису статистичних даних розподілу, що мають явну асиметрію, частот і часток. Ширину і межі цих інтервалів встановлюють на основі логічного аналізу попередніх відомостей про якісні і кількісні характеристики досліджуваного явища.

У курсовій роботі в якості одного з можливих рішень задачі групування підприємств за розмірами валового доходу використовуємо досить просту формалізовану процедуру розділення підприємств на групи.

Ця процедура виділення груп об'єктів з нерівними інтервалами досліджуваної ознаки така. Необхідно ранжирувати значення ознаки. Потім весь інтервал її можливих значень [964; 9964] розділити на два інтервали, відокремлюваних друг від друга середнім значенням ознаки .

 

Ymin = 994 = 5330.08 Ymax=9948

 

На першому інтервалі [994; 5330.08] будуть розташовані варіанти досліджуваної ознаки менше середнього значення , на другому [5330.08;9964] більше, ніж середнє значення .

У випадку асиметричного розподілу точка, що відповідає середньому значенню ознаки =5330.08, не ділитиме інтервал [994;9948] на рівні частини, а буде зміщена до якого-небудь з кінців інтервалу.

Вибираємо з двох інтервалів, розділених значенням середньої величини, інтервал найменшої довжини, для чого порівнюємо по модулю величини =5330.08-994=4336.08 і =9948-5330.081=4617.92.

Довжину найменшого з двох порівнюваних інтервалів поділяємо навпіл і отримане значення додаємо до середнього і вичитаємо з нього.

∆Y=4336.08/2=2168.04.

=5330.08-2168.04=3162.04;

=5411+2223,5=7498.12.

Одержуємо координати двох точок (3162.04) і (7498.12), які відзначаємо на числовій осі варіаційного ряду вліво і вправо від середнього значення:

 

Дрібні Середні Великі

994 3162.04 5330.08 7498.12 9948

 

В результаті числова вісь, що відповідає ранжированому варіаційному ряду досліджуваної ознаки, розділяється на три інтервали [994;3162,04], [3162.04;7498,12] і [7498,12;9948], довжини яких можуть бути інтерпретовані як величини, що відмежовують дрібні, середні і великі одиниці сукупності.

Після встановлення меж інтервалів розробимо таблицю частот і часток та побудуємо гістограму розподілу підприємств.

 

Таблиця 2.5 Групування підприємств за обсягом валового доходу, тис.грн.

Номер інтерва-лу,

KМежі інтервалівЧастота

fkКумулятивна частота,

Частка,

wk=fk/nКумулятивна

частка,

1994-1122110,030,0321122-880232330,890,9238802-99483360,081Разом361

Рис. 2.1 - Гістограма розподілу значень Y

 

2.2.3 Розрахунок узагальнюючих характеристик і перевірка однорідності вибіркової сукупності

Наступний етап аналізу сукупності спостережень - розрахунок узагальнюючих характеристик досліджуваної статистичної сукупності. Цей розрахунок можна виконати за не згрупованими або згрупованими даними (на підставі частотної таблиці). Більш точними є результати, отримані з використанням не згрупованих даних.

У курсовій роботі розрахунок зазначених показників описової статистики виконаємо для кожної змінної за не згрупованими даними. Для розрахунку використаємо формули, що приведені в табл. 2.6.

Таблиця 2.6 Формули для розрахунку узагальнюючих показників вибіркових сукупностей

Узагальнюючі показникиРезультативна змінна YФакторні змінні XiСереднєСереднє квадратич-не відхиленняКоефіцієнт варіаціїПримітка. 1) i-номер спостереження, i =1,2...,n; 36

2) j - номер чинника, j = 1,2,3,4,5

 

Таблиця 2.7 Розрахунки узагальнюючих показників вибіркових сукупностей

Узагальнюючі показникиРезультативна змінна YФакторні змінні X1Факторні змінні Х2Факторні змінні Х3Факторні змінні Х4Факторні змінні Х5Середнє5330.083604.3061293.5281.4672.7233.996Середнє квадратич-не відхилення2234.1391549.276472.7490,1240,22823,449Коефіцієнт варіації,42.98436.54735,3268,4538.373586,812

Розрахунок виконується на підставі вихідних даних, приведених у табл. 2.3. Проаналізувавши дані таблиці 2.3, можна зробити такі висновки:

Сукупності показників У, Х1, Х2 та Х5 не однорідні, оскільки їх коефіцієнти варіації більші ніж 33%. А сукупності показників Х3 та Х4 являються однорідними, бо значення їх коефіцієнтів варіації значно менше 33%.Отже, чим менше значення коефіцієнта варіації, тим однорідніші об'єкти досліджуваної сукупності і надійніше рішення, прийняті з використанням описової статистики. Сукупність вважається однорідною, якщо .

Подальший аналіз проводимо по вибірці, що складається з 30 підприємств.

Формуємо нову таблицю вихідних даних.

 

Таблиця 2.8 Вихідні дані до статистичного дослідження (зменшена вибірка)

Порядковий номерЗначення зміннихгрупиПідприєм-ства в групіСпостере-ження, іYiXi1Хi2Xi3Xi4Xi5I4224818487531,2162,4542,9855232518677051,2452,6483,2986251419166981,3122,7453,6027265118907641,4032,4743,47II8378025029481,5112,6393,9879384025419611,5112,6443,99610387825079691,5472,5874,00211390525599991,5262,5623,90912398026329901,5122,6594,02III134835323111841,4962,7294,084144865284711591,7092,4564,198154819317610661,5172,9794,521164884337412301,4482,7433,971174911314211871,5632,6474,137184962317511981,5632,654,142IV195766380213691,5172,7774,212205837383513791,5222,7814,233215849389014071,5042,7654,157225858394614151,4852,7894,14235963404514471,4742,7954,121245999396814221,5122,794,219V256736470215681,4332,9994,296266820437215851,562,7584,303276860449815941,5252,8224,304286894460216271,4982,8294,237296940455016111,5252,8244,308VI307794510417901,5272,8514,354317784509717871,5272,8524,356327975501518281,592,7434,363338050516818141,5582,8494,438Сума значень1595221058013845444,83681,84122,363Середнє значення5317,43526,71281,81,4952,7284,079

Розраховуємо оптимальну кількість груп К з рівними інтервалами по формулі Стерджесса:

 

,

K=1+3,322*lg30=6.

 

Розрахуємо ширину групувального інтервалу h:

h==967.

 

Таблиця 2.9 Групування підприємств по величині валового доходу, тис. грн.

Номер інтервалу,

kМежі інтервалівЧастота,

fkКумулятив-на частота,

Частка,

wk=fk/nКумулятивна

частка,

12248-3215440,1330.13323215-4182590,1670.334182-51496150,2010.50145149-61166210,20.70156116-70835260,1670.86867083-80504300,1331Разом-30-1-

Таблиця 2.10 Розрахунки узагальнюючих показників вибіркових сукупностей

Узагальнюючі показникиРезультативна змінна YФакторні змінні X1Факторні змінні Х2Факторні змінні Х3Факторні змінні Х4Факторні змінні Х5Середнє5317,43526,71281,81,4952,7284,079Середнє квадратич-не відхилення1686.7581043.374340.5780.0950.1330.334Коефіцієнт варіації31.72129.58526.576.3554.8758.188

2.3 Поширення вибіркових результатів на генеральну сукупність. Оцінка достатності обсягу вибірки

 

Кінцевою метою вибіркового спостереження є характеристика генеральної сукупності. Враховуючи, що на основі вибіркового обстеження не можна точно оцінити досліджуваний параметр генеральної сукупності, знайдемо межі, у яких він знаходиться. Для цього необхідно з імовірністю 0,95 визначити граничну помилку вибіркової середньої результативного показника (середнього доходу підприємств,

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>