Валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності

Yi2X12X22X32X42X52YiX1YiX2YiX3YiX4YiX51505350434151045670091,4796,0228,91415430416927442733,5685516,5926710,282540562534856894970251,557,01210,877434077516391252894,6256156,67667,853632019636710564872041,7217,53512,974481682417547723298,3686900,939055,4284702780135721005836961,9686,12112,041501039020253643719,3536558,5749198,9751428840062600048987042,2836,96415,896945756035834405711,589975,4215070,8661474560064566819235212,2836,99115,968975744036902405802,2410152,9615344,6471503888462850499389612,3936,69316,016972214637577825999,26610032,38615519,75681524902565484819980012,3296,56415,28999289539010955959,0310004,6115264,64591584040069274249801002,2867,0716,161047536039402006017,7610582,8215999,610233772251043936114018562,2387,44716,6791562188557246407233,1613194,71519746,141123668225810540913432812,9216,03217,6231385065556385358314,28511948,4420423,2712232227611008697611363562,3018,87420,4391530514451370547310,42314355,80121786,69913238534561138387615129002,0977,52415,7691647861660073207072,03213396,81219394,3641424117921987216414089692,4437,00717,1151543036258293577675,89312999,41720316,80715246214441008062514352042,4437,02317,1561575435059444767755,60613149,320552,60416332467561445520418741612,3017,71217,7412192233278936548747,02216012,18224286,39217340705691470722519016412,3167,73417,9182238489580492238883,91416232,69724708,02118342108011513210019796492,2627,64517,2812275261082295438796,89616172,48524314,29319343161641557091620022252,2057,77917,142311566882890708699,1316337,96224252,1220355573691636202520938092,1737,81216,9832412033586284618789,46216666,58524573,52321359880011574502420220842,2867,78417,82380403285305789070,48816737,2125309,78122453736962210880424586242,0538,99418,45631672672105620489652,68820201,26428937,85623465124001911438425122252,4347,60718,516298170401080970010639,218809,5629346,4624470596002023200425408362,3267,96418,524308562801093484010461,519358,9229525,4425475272362117840426471292,2448,00317,952317261881121653810327,21219503,12629209,87826481636002070250025953212,3267,97518,559315770001118034010583,519598,5629897,5227607464362605081632041002,3328,12818,957397805761395126011901,43822220,69433935,07628605906562597940931933692,3328,13418,975396750481391000811886,16822199,96833907,10429636006252515022533415842,5287,52419,036399946251457830012680,2521875,42534794,92530648025002670822432905962,4278,11719,696416024001460270012541,922934,4535725,9Сума9335968764057872635277014067,28223,791502,437614970407221632407241157,957439786,465664776,202Середнє31119895,8713526242,11759004,6672,24314,43832,41539675510,1314298864,9715558,57828373,3242888,787

Валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
тість це вартість основних фондів у момент їхнього придбання.

Повна відбудовна вартість це сума витрат, необхідних для придбання даного виду основних фондів у сучасних умовах.

Залишкова вартість визначається шляхом відрахування з повної вартості суми зносу основних фондів. Обсяг і склад основних виробничих фондів не залишається незмінним. За рахунок вибуття фізично зношених і морально застарілих основних фондів їхній обсяг зменшується. Зменшується він також за рахунок відрахувань в амортизаційний фонд і втрати, яка зазнається через інші причини.

Таким чином, середньорічна вартість основних виробничих фондів складає суму вартості фондів на початок року за винятком усіх відрахувань і витрат на відновлення і ремонт.

Поліпшення використання основних фондів є одним з найважливіших факторів ефективності виробництва. Поліпшення використання основних фондів означає додатковий випуск продукції. Тому основним показником використання основних виробничих фондів є показник випуску продукції на кожну одиницю вартості основних фондів, - фондовіддача. Тісно з ним зв'язаний і інший показник, що визначається як відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до середньорічної чисельності робітників, - фондоозброєність. Праця є основним чинником виробництва. Отже, статистичне дослідження трудових ресурсів і їхнє використання украй важливе при аналізі результатів діяльності окремих чи підприємств їхніх сукупностей.

Чисельність працівників підприємства визначається на визначені дати і як середня чисельність ( облікова чи явочна) за визначені періоди.

Середньоспискове число працівників визначають шляхом розподілу суми облікового числа за всі дні досліджуваного періоду на календарне число днів даного періоду. Середньоявочне число працівників визначається шляхом розподілу суми людино-днів на число днів роботи підприємства в даному періоді.

Найважливішим показником при вивченні статистикою як наукою виробництва є продуктивність праці, динаміка факторів, що визначають її ріст, шляхи її підвищення. Продуктивність праці визначається кількістю продукції, створюваної в одиницю часу, або витратами часу на виробництво одиниці продукції. Економічні дослідження звичайно зв'язані з вивченням великої кількості об'єктів, що утворюють генеральну сукупність тому як економісти будемо використовувати вибірковий метод. Річний валовий дохід підприємства характеризує кінцевий річний результат діяльності підприємства і є різницею між валовою виручкою - повною сумою грошових надходжень від реалізації товарної продукції, робіт, послуг і матеріальних цінностей - і всіма витратами на виробництво і реалізацію продукції. Продуктивність праці - продуктивність виробничої діяльності людей; вимірюється кількістю продукції, проведеної працівником у сфері матеріального виробництва за одиницю робочого часу, або кількістю часу, яке затрачує на виробництво одиниці продукції.

 

  1. Методи дослідження

 

Для вивчення предмету статистики розроблені і застосовуються специфічні прийоми, способи і методи, що направлені на вивчення кількісних закономірностей, що виявляються в структурі, динаміці, взаємозв'язках соціально-економічних явищ.

Статистичне дослідження складається з трьох етапів:

1) статистичне спостереження;

2)первісна обробка, зведення, угрупування результатів спостереження;

3)аналіз отриманої інформації.

На першому етапі застосовують метод масового спостереження. Вимога масовості пояснюється тим, що статистичні закономірності виявляються тільки в достатньо великому масиві даних завдяки дії закону великих чисел: в узагальнених статистичних показниках, розрахованих на основі масових спостережень, взаємо погашаються слідства, породжені випадковими причинами, і залишаються слідства, обумовлені загальними для всіх чинників причинами. Друга стадія полягає в тому, що зібрані факти класифікуються, групуються по певних ознаках, підраховуються певні показники, проектуються і заповнюються таблиці. Інформація на цій стадії обробляється методом статистичних угрупувань. На третьому етапі проводиться аналіз статистичної інформації на основі узагальнених статистичних показників: абсолютних, відносних і середніх величин, індексів і ін.

2 Збір і систематизація первинних даних

 

2.1 Отримання вибіркових даних. Розрахунок похідних показників

 

Економічні дослідження звичайно були пов'язані з вивченням великої кількості об'єктів, утворюючих генеральну сукупність, тому економіст повинен уміти використовувати в практичній діяльності вибірковий метод.

Генеральна сукупність, що вивчається в курсовій роботі, має обсяг N, рівний 360.

Репрезентативну вибірку можна отримати декількома способами. Перш за все потрібно розрізняти індивідуальний і серійний відбори. У свою чергу вони можуть бути організовані як власно-випадковий, механічний і типовий відбір. Часто ці способи відбору поєднуються в цілях досягнення більш високої репрезентативності.

Початкові дані для вирішення поставленої задачі одержуємо з генеральної сукупності, представленої 360 підприємствами. По величині результативного показника (Y), що вивчається, вона була розділена на 10 типових груп (таблиця 1).

 

Таблиця 2.1 Структура генеральної і вибіркової сукупностей

Типові групиГенеральна сукупністьВибіркова сукупністьобсяг, Nчастка, %обсяг, Nчастка, %I102,7812,78II205,5625,56III4011,11411,11IV5013,89513,89V6016,67616,67VI6016,67616,67VII5013,89513,89VIII4011,11411,11IX205,5625,56X102,7812,78Разом360100,036100,0Через неможливість вивчення всіх об'єктів генеральної сукупності проведемо вивчення цікавлячого нас явища з використанням вибіркового методу. При цьому вибірка повинна мати ту ж структуру, що і генеральна сукупність.

Для формування репрезентативної вибірки необхідний механізм випадкового добору об'єктів з генеральної сукупності. У курсовій роботі в основу цього механізму покладені передостання й остання цифри номера залікової книжки(4та 6).

Відбір вихідних даних проводимо таким чином: по передостанній цифрі залікової книжки встановлюємо номер першого об'єкту, що вивчається, в кожній типовій групі, а по останній цифрі - періодичність відбору об'єктів в цій групі. Відбір здійснюємо пропорційно розмірам типових груп в генеральній сукупності. Вибіркова сукупність повинна складатися з 36 підприємств (n = 36).

 

Таблиця 2.2 Вибіркова сукупність (варіант 46)

ГрупаНомери об'єктів в групіКількість об'єктів в групіI31II3,4,2III3,4,5,64IV3,4,5,6,75V3,4,5,6,7,86VI3,4,5,6,7,86VII3,4,5,6,75VIII3,4,5,64IX3,42X31Разом36

По кожному обраному підприємству вибрали три показники, значення яких відображено в таблиці вихідних даних (табл. 3). Потім на підставі цих первинних показників розрахуємо похідні показники, такі як: фондовіддача (Хi3,), фондоозброєність (Хi4) і продуктивність праці (Хi5). Їх розраховуємо для кожного підприємства таким чином:

- фондовіддача: Хi3 = Y/Хi1, грн./грн.;

- фондоозброєність: Хi4 = Х1/Хi2, тис. грн./чол.;

- продуктивність праці: Хi5 = Y/Хi2, тис. грн./чол.

Значення змінних Хi3, Хi4, і Хi5 розрахували до 3 цифри після десяткової коми. Результати розрахунків приводимо в таблиці 1.3.

 

Таблиця 2.3 Вихідні дані до статистичного дослідження

Порядковий номерЗначення зміннихгрупиПідприємства в групіСпостереження, іYiXi1Хi2Xi3Xi4Xi5I319948314071,1962,0412,442II32168811875541,4222,1423,04643173614795281,1732,8013,287III34224818487531,2162,4542,98545232518677051,2452,6483,29756261419166981,3122,7443,60167265118907641,4022,4733,469IV38378025029481,5102,6393,98749384025419611,5112,6443,995510387825079691,5462,5874,002611390525599991,5252,5613,908712398026329901,5122,6584,020V3134835323111841,4962,7284,0834144865284711591,7082,4564,1975154819317610661,5172,9794,5206164884337412301,4472,7434,9707174911314211871,5632,6474,1378184962317511981,5622,6504,141VI3195766380213691,5162,7774,2114205837383513791,5222,7814,2325215849389014071,5032,7644,1576225858394614151,4842,7884,1397235963404514471,4742,7954,1208245999396814221,5112,7904,218VII3256736470215681,4322,9984,2954266820437215851,5592,7584,3025276860449815941,5252,8214,3036286894460216271,4982,8284,2377296940455016111,5252,8244,307VIII3307794510417901,5272,8514,3544317784509717871,5272,8524,3555327975501518281,5902,7434,3626338050516818141,5572,8484,437IX3348895595320541,4942,8984,3304359100595020631,5292,8844,411X3369948855425071,1623,4123,968Сума значень1918831297554656752,81498,02143,85Середнє значення5330,833604,3061293,5281,4672,7233,996

2.2 Групування даних

 

Розрахунок описової статистики і перевірка однорідності вибіркової сукупності

Групування вихідних даних проводиться з метою аналізу структури і закономірностей розподілу досліджуваних показників. У відповідних дослідженнях групування виконують для кожного досліджуваного показника. У курсовій роботі його слід виконати тільки для результативного показника Y, але різними способами.

Якщо варіація ознаки виявляється в порівняно вузьких межах і розподіл носить більш менш рівномірний характер, то будують угрупування з рівними інтервалами.

Нерівні інтервали застосовуються в статистиці, коли значення ознаки варіюють нерівномірно і в значних розмірах, що характерне для більшості соціально економічних явищ, особливо при аналізі макроекономічних показників.

 

2.2.1 Групування з використанням рівних інтервалів

Групування з рівними інтервалами доцільні в тих випадках, коли варіація виявляється в порівняно вузьких інтервалах і розподіл одиниць сукупності по даній ознаці є практично рівномірною. Оптимальну кількість груп K з рівними інтервалами визначимо по формулі Стерджесса:

 

,

K=1+3,322*lg

Похожие работы

< 1 2 3 4 5 6 > >>