Валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності

Yi2X12X22X32X42X52YiX1YiX2YiX3YiX4YiX51505350434151045670091,4796,0228,91415430416927442733,5685516,5926710,282540562534856894970251,557,01210,877434077516391252894,6256156,67667,853632019636710564872041,7217,53512,974481682417547723298,3686900,939055,4284702780135721005836961,9686,12112,041501039020253643719,3536558,5749198,9751428840062600048987042,2836,96415,896945756035834405711,589975,4215070,8661474560064566819235212,2836,99115,968975744036902405802,2410152,9615344,6471503888462850499389612,3936,69316,016972214637577825999,26610032,38615519,75681524902565484819980012,3296,56415,28999289539010955959,0310004,6115264,64591584040069274249801002,2867,0716,161047536039402006017,7610582,8215999,610233772251043936114018562,2387,44716,6791562188557246407233,1613194,71519746,141123668225810540913432812,9216,03217,6231385065556385358314,28511948,4420423,2712232227611008697611363562,3018,87420,4391530514451370547310,42314355,80121786,69913238534561138387615129002,0977,52415,7691647861660073207072,03213396,81219394,3641424117921987216414089692,4437,00717,1151543036258293577675,89312999,41720316,80715246214441008062514352042,4437,02317,1561575435059444767755,60613149,320552,60416332467561445520418741612,3017,71217,7412192233278936548747,02216012,18224286,39217340705691470722519016412,3167,73417,9182238489580492238883,91416232,69724708,02118342108011513210019796492,2627,64517,2812275261082295438796,89616172,48524314,29319343161641557091620022252,2057,77917,142311566882890708699,1316337,96224252,1220355573691636202520938092,1737,81216,9832412033586284618789,46216666,58524573,52321359880011574502420220842,2867,78417,82380403285305789070,48816737,2125309,78122453736962210880424586242,0538,99418,45631672672105620489652,68820201,26428937,85623465124001911438425122252,4347,60718,516298170401080970010639,218809,5629346,4624470596002023200425408362,3267,96418,524308562801093484010461,519358,9229525,4425475272362117840426471292,2448,00317,952317261881121653810327,21219503,12629209,87826481636002070250025953212,3267,97518,559315770001118034010583,519598,5629897,5227607464362605081632041002,3328,12818,957397805761395126011901,43822220,69433935,07628605906562597940931933692,3328,13418,975396750481391000811886,16822199,96833907,10429636006252515022533415842,5287,52419,036399946251457830012680,2521875,42534794,92530648025002670822432905962,4278,11719,696416024001460270012541,922934,4535725,9Сума9335968764057872635277014067,28223,791502,437614970407221632407241157,957439786,465664776,202Середнє31119895,8713526242,11759004,6672,24314,43832,41539675510,1314298864,9715558,57828373,3242888,787

Валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра обліку і аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К У Р С О В А Р О Б О Т А

З ДИСЦИПЛІНИ «СТАТИСТИКА»

 

 

Виконав: студент гр. ЕА 22

Дабарська Анна

Залікова книжка № 044031

Перевірила: Голеско I.О.

 

 

 

 

 

 

 

Харків 2009

ЗМІСТ

 

ВСТУП

1. План статистичного дослідження

1.1 Мета і задачі дослідження

1.2 Об'єкт і предмет дослідження. Економічна сутність показників, що вивчаються

1.3 Методи дослідження

2. Збір і систематизація первинних даних

2.1 Отримання вибіркових даних. Розрахунок похідних показників

2.2 Групування даних. Розрахунок описової статистики і перевірка однорідності вибіркової сукупності

2.2.1 Групування з використанням рівних інтервалів

2.2.2 Групування з використанням нерівновеликих інтервалів

2.2.3 Розрахунок узагальнюючих характеристик і перевірка однорідності вибіркової сукупності

2.3 Поширення вибіркових результатів на генеральну сукупність. Оцінка достатності обсягу вибірки

2.4. Аналіз закономірностей розподілу досліджуваних показників

3. ПАРНИЙ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ

3.1 Кореляційний аналіз парних зв'язків

3.2 Регресійний аналіз парного зв'язку

3.2.1 Вибір рівняння регресії між двома ознаками

3.2.2 Оцінка істотності параметрів регресії і рівняння зв'язку

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

 

Курс ”Статистика” охоплює методологічні основи статистики, системи соціально економічних показників, які відображають рівень забезпеченості і співвідношення ресурсів суспільного виробництва, їх використання, результати господарювання, життєвий рівень населення; методи вивчення обєктивно існуючих статистичних закономірностей у формі розподілу сукупностей, взаємозвязків, тенденцій розвитку.

Статистика як наука покликана відображати реалії суспільного життя, його проблеми, успіхи і невдачі. Оволодіння методами статистичного вимірювання й аналізу складних суспільних явищ невідємний елемент підготовки висококваліфікованих економістів. Надмірна централізація статистики в минулому сприяла формуванню відомчої монополії на збір і обробку інформації, позбавляла статистичні органи аналізу та контролю.

Недосконала методологія та прямі приписки зменшували вірогідність офіційних статистичних даних. Низький рівень статистичної роботи не відповідав вимогам життя; фундаментальні методи дослідження і досвід зарубіжної науки недооцінювались.

Для того щоб підняти статистику до сучасного наукового рівня, задовольнити потреби системи управління та інших соціально економічних субєктів в якісній , різноманітній і своєчасній інформації, потрібна докорінна її перебудова.

Забезпечення вірогідності і надійності статистичної інформації можливе за умови підвищення наукового рівня всієї статистичної методології, наближення її до методології і стандартів світової практики.

Головна особливість статистики як науки - це те, що досліджуючи не окремі чинники, а масові соціально економічні явища і процеси, виступаючі як безліч окремих чинників, що володіють як індивідуальними, так і загальними ознаками.

Предметом статистики виступають розміри і кількісні співвідношення соціально економічних явищ, закономірності їх зв'язку і розвитку. Це є другою особливістю статистики як науки

Третя особливість статистики як науки полягає в тому, що вона характеризує структуру суспільних явищ. Структура це внутрішньо будова масових явищ, тобто внутрішньо будова статистичної множини. Статистика повинна цю структуру знайти, виразити за допомогою статистичних показників.

Зміни в просторі, тобто в статистиці, виявляються за допомогою аналізу структури суспільного явища, а зміни рівня і структури явища досліджуються в часі, тобто в динаміці. Така четверта особливість статистики як науки.

Явища суспільного життя взаємозв'язані і взаємообумовлені : зміна одних явищ зумовлюється інші. Тому виявлення зв'язку є п'ятою особливістю статистики як науки, оскільки пізнання дійсності неможливе без пізнання всіх або принаймні основних взаємозв'язків суспільних явищ.

Статистика суспільна наука, яка вивчає кількісну сторону якісно певних масових соціальноекономічних явищ і процесів, їх структуру і розподіл, розміщення в просторі, рух в часі, виявляючи діючу кількісну залежність, тенденції і закономірності, причому в конкретних умовах місця і часу .

 

1 План статистичного дослідження

 

1.1 Мета і задачі дослідження

 

Метою курсової роботи є самостійне поглиблене вивчення теоретичних основ найважливіших тем дисципліни, придбання практичних навичок, проведення статистичних досліджень економічних обєктів із застосуванням сучасних засобів обробки початкових даних. Основна мета роботи це виконання статистичного дослідження для вирішення наступної практичної задачі. Підприємству в процесі розробки бізнесплану необхідно розрахувати валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності. Методом прямого розрахунку цього показника через низку обставин використовувати неможливо. Необхідно досліджувати залежність валового доходу підприємства від техніко - економічних показників і розробити його статистичну модель, що дозволяє швидко і якісно передбачати значення валового доходу на підставі визначаючих його величину чинників. Передбачається, що на річний валовий дохід підприємства (Y) можуть робити істотний вплив наступні чинники: середньорічна вартість виробничих фондів (X1); середньорічна чисельність працюючих (X2); фондовіддача (X3); фондоозброєність (X4); продуктивність праці (X5) .

Для аналізу залежності і побудови моделі необхідно, вирішити наступні задачі:

- отримати випадкову 10 процентну вибірку з генеральної сукупності, представленої 360 підприємствами;

- провести розрахунок по кожному відібраному для дослідження підприємств значень показників фондовіддачі (X3), фондоозброєність (X4) і продуктивності праці (X5) ;

- розрахувати для всіх показників описову статистику, побудувати гістограму і визначити закон розподілу результативної змінної, перевірити вибірку на присутність аномальних спостережень ( при необхідності виключити відповідні підприємства з подальшого дослідження );

- перевірити достатність об'єму вибірки для отримання достовірних результатів ;

- провести парний кореляційно регресійний аналіз залежності Y = φ (X1), Y = φ (X2), Y = φ (X3), Y = φ (X4), Y = φ (X5), відзначити можливість прогнозу Y на підставі парної залежності, заповнити матрицю парних коефіцієнтів кореляції і вибрати з її використовуванням два три чинники, що мають якнайменшу кореляцію між собою, але щонайвищою кореляцію з результативним показником Y;

- провести парний кореляційно регресійний аналіз залежності Y від двох-трьох чинників, відібраних з комплексу тих, що вивчаються( X1, X2, X3, X4, X5);

- розробити рекомендації по використовуванню парний кореляційно регресійний моделі на практиці (розробити приклад використовування моделі для планування ).

Таким чином, мета статистичного дослідження, як і будь-якого наукового дослідження, - розкриття єства масових явищ і процесів, властивими їм закономірностями. Відмітної особливістю цих закономірностей є те, що вони відносяться не до кожної окремої одиниці сукупності, а до всієї маси одиниць в цілому.

 

1.2 Об'єкт і предмет дослідження Економічна сутність показників, що вивчаються

 

Об'єктом статистичного дослідження є статистична сукупність - множина одиниць, що володіють масовістю, однорідністю, певною цілісністю, взаємозалежністю станів окремих одиниць і наявністю варіації. В даній курсовій роботі об'єктом виступає підприємство.

Предметом статистичного дослідження є розміри і кількісні співвідношення соціально-економічних явищ, закономірності їх зв'язку і розвитку. В даній курсовій роботі предметом виступає дохід підприємства.

Генеральна сукупність - уся сукупність реально існуючих статистичних об'єктів, з яких буде витягатися вибіркова сукупність. Тобто генеральною сукупністю виступають 360 підприємств. Вибіркова сукупність - це сукупність одиниць, відібраних з генеральної сукупності за визначеними правилами й ознаками. В даній курсовій роботі вибірковою сукупністю виступають відібрані нами 36 підприємств.

У статистиці особлива увага приділяється вивченню основних виробничих фондів. При цьому головними задачами статистики є визначення обсягу, складу, динаміки і використання основних фондів.

Показники використання основних виробничих фондів :

- річний валовий дохід підприємства;

- середньорічна вартість виробничих фондів;

- середньорічна чисельність працюючих;

- продуктивність праці;

- фондовіддача;

- фондоозброєність;

Основні фонди враховуються, насамперед, у натуральному вираженні. Однак облік основних фондів у натуральному вираженні повинний доповнюватися обліком у грошовій оцінці. Тільки на основі обліку основних виробничих фондів у грошовій оцінці можна визначити їхній загальний обсяг, вивчити структуру, визначити річну суму амортизації, будувати баланс і здійснювати багато важливих економічних розрахунків, пов'язаних з характеристикою використання основних фондів, їх відтворенням. Існує оцінка основних фондів по первісній вартості і відбудовної.

Повна первісна вар

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>