Вагон вантажний рефрижераторної секції

До складу холодильної установки входять (рис. 4.1): компресор-поршневий, фреоновий з повітряним охолодженням, конденсатор повітряний; ребристо-змієвиковий примусової циркуляції повітря від вентилятора;

Вагон вантажний рефрижераторної секції

Курсовой проект

Транспорт, логистика

Другие курсовые по предмету

Транспорт, логистика

Сдать работу со 100% гаранией
i>Р0 = 0.04 МПа;

ΔРк - депресії на нагнітанні компресора, ΔРк = 0,08 МПа.

 

.

 

Коефіцієнт підігріву визначається за формулою:

 

, (7.4)

 

де Т0 , Тк - температура кипіння та конденсації холодоагенту, К

 

°С, (7.5)

°С, (7.6)

К ,

К,

.

 

Коефіцієнт щільності визначається з умови λщ = 0,96...0.98.

 

λ =0,77·0,76·0,83·0,97=0,47.

8 РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОРШНЕВОГО КОМПРЕСОРА (ДІАМЕТРА ЦИЛІНДРА ТА ХОДА ПОРШНЯ)

 

Дійсна продуктивність компресора визначається за формулою, м3/год:

 

, (8.1)

 

де - масовий видаток холодоагенту, кг/год;

- питомий об'єм пари холодоагенту при всмоктуванні в компресор, м3/кг.

 

м3/год.

 

Діаметр циліндра компресора визначаєтся за формулою, м:

 

, (8.2)

 

де λ - коефіцієнт подачі компресора;

D - діаметр циліндра, м;

S - хід поршня, м;

Z - кількість циліндрів компресора (Z = 2, 4, 8);

п - частота обертання вала компресора, об/хв. (n = 1000 ... 1500 об/хв).

- відношення ходу поршня до діаметра, ( = 0.7...0.9 - для компресорів рухомою складу);

 

м.

Визначаємо хід поршня, м:

 

, (8.3)

м.

 

За знайденими значеннями діаметра циліндра D та ходу поршня S визначаємо дійсну продуктивність компресора за формулою. м3/год:

 

, (8.4)

м3/год.

 

Дійсна продуктивність компресора V повинна дорівнювати або бути більшою хоподопродуктивності компресора V1' .

 

9 ВИЗНАЧЕНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ТА ПОТУЖНОСТІ, ЩО СПОЖИВАЄТЬСЯ КОМПРЕСОРОМ

 

Енергетичні коефіцієнти компресора дозволяють визначити енергетичні втрати дійсного компресора.

Індикаторна потужність компресора, Вт

 

, (9.1)

 

де NT - теоретична потужність компресора. Вт;

ηi - індикаторний ККД.

 

, (9.2)

де λп - коефіцієнт підігріву;

b - емпіричний коефіцієнт (b= 0,0025);

t0 - температура кипіння рідкого холодоагенту у випарнику.

 

,

Вт.

 

Ефективна потужність компресора:

 

, (9.3)

 

де ηм - механічний ККД (ηм = 0,90...0,93).

 

Вт.

 

Ефективний ККД компресора:

 

, (9.4)

.

 

Потужність на валу двигуна компресора, Вт:

 

, (9.5)

 

де ηп - загальний ККД передачі дорівнює 0,96...0,99.

Вт.

 

10 РОЗРАХУНОК ТРУБОПРОВОДІВ

 

Трубопроводи для холодильних машин підбирають по внутрішньому діаметру.

Діаметр всмоктувальною трубопроводу компресора визначається за формулою, м:

 

, (10.1)

 

де Vвс - об'ємний видаток пари холодоагенту при всмоктуванні в компресор, м3/с;

Wвс- швидкість руху пари холодоагенту у всмоктувальному трубопроводі

 

(Wвс = 12 м/c).

, (10.2)

 

де - масовий видаток холодоагенту, кг/год;

- питомий об'єм пари холодоагенту при всмоктуванні в компресор, м3/кг.

 

м3/с,

м.

Діаметр нагнітального трубопроводу компресора визначається за формулою, м:

 

, (10.3)

 

де Vнаг - об'ємний видаток пари холодоагенту при нагнітанні компресор, м3/с;

Wнаг- швидкість руху пари холодоагенту при нагнітанні компресора, Wвс=5 м/c.

 

, (10.4)

 

де - масовий видаток холодоагенту, кг/год;

- питомий об'єм пари холодоагенту при нагнітанні з компресора, м3/кг.

 

м3/с,

м.

 

11 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (РОЗРАХУНОК ТА КОНСТРУЮВАННЯ КОНДЕНСАТОРА)

 

Мета розрахунку конденсатора - визначення площі теплопередавальної поверхні та витрат охолодженого повітря.

Площу теплопередавальної поверхні визначаємо з рівняння теплопередачі:

, (11.1)

 

де Qк - теплове навантаження на конденсатор, Вт;

К - коефіцієнт теплопередачі, Вт/м2 К;

Fк - площа теплопередавальної поверхні конденсатора, м2;

Δtср - середня логарифмічна річниця температур.

 

, (11.2)

 

Коефіцієнт теплопередачі для конденсаторів з повітряним охолодженням складає 30...45 Вт/м2·К.

 

Рисунок 11.1 - Графік температурного режиму роботи конденсатора

tк - температура конденсації, tк=40°С;

t1 - температура повітря на вході в конденсатор (дорівнює температурі

зовнішнього повітря), t1=29°С;

t2 - температура повітря на виході з конденсатора, tк=33°С.

(t2> t1 на 3...4°С)

 

. (11.3)

. (11.4)

. (11.5)

°С,

°С,

°С,

м2.

 

Витрати повітря через конденсатор, м3/с:

 

, (11.6)

 

де Сп - теплоємність повітря, Дж/кг·К, (Сп = 1003 Дж/кг·К);

ρп - щільність повітря, кг/м3 ;

Δtп - нагрів повітря у конденсаторі.

 

. (11.7)

, (11.8)

 

де Рб - тиск атмосферного повітря, Рб = 1·105 Па;

Rп - газова стала повітря, Rп = 287 Дж/кг ·К;

Тср - середня різниця температур повітря на вході та виході з конденсатора, К.

 

, (11.9)

, (11.10)

. (11.11)

К,

К,

К,

кг/м3,

°С,

м3.

 

12 ОСНОВНІ ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК

 

В процесі обслуговування, виконання ремонту і при випробуваннях холодильної установки рефрижераторного рухомого складу доводиться мати справу з агрегатами і апаратами, які мають частини, що рухаються, і працюють під великим тиском і високою електричною напругою.

Крім того доводиться працювати на залізничних коліях в умовах транспорту, що рухається.

В цих умовах всі працівники зобов'язані знати і дотримувати правила техніки безпеки.

На залізничному транспорті основним документом організуючим безпечну роботу, є Правила технічної експлуатації (ПТЕ), Інструкція по сигналізації на залізницях, правила і інструкції по техніці безпеки при виконанні окремих робіт.

Окрім правил техніки безпеки, всі працюючі повинні добре знати пристрій і умови експлуатації того устаткування, з яким їм доводиться працювати, а так само уміти надавати першу допомогу при нещасних випадках.

Особам, не знайомим з устаткуванням і інструкціями по його експлуатації, забороняється проводити будь-які перемикання на панелях, вмонтовувати і демонтувати устаткування.

До обслуговування холодильного устаткування допускаються особи, які досягли 18 років, спеціально навчені правилам техніки безпеки і знаючі інструкцію по обслуговуванню даної холодильної установки.

Перед виконанням регламентних і ремонтних робіт інструктаж механіків, обслуговуючих і ремонтуючих холодильні компресори і установки, за правилами техніки безпеки проводить начальник секції.

При виконанні робіт слід користуватися тільки справним, передбаченим для даного типу устаткування інструментом. Не можна виконувати які-небудь ремонтні роботи на компресорі, що знаходиться під напругою. При операціях, пов'язаних з небезпекою пораження електричним струмом, застосовують захисні засоби (гумові килимки, інструмент з ізольованими ручками), а на пристроях, звідки може бути подаватися напруга, вішають таблички.

Розкривати компресори, апарати і трубопроводи дозволяється тільки в захисних окулярах і полі зниження тиску фреону до атмосферного. При огляді внутрішніх порожнин компре

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 >