Бюджетування та контролінг на підприємстві

Дебіторська заборгованість, що відповідає узгодженому сторонами строку оплати, є нормальним явищем у фінансово-господарській діяльності. Дебіторська заборгованість, яка перевищує погоджені строки

Бюджетування та контролінг на підприємстві

Дипломная работа

Экономика

Другие дипломы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
совий план для підприємств торгівлі і громадського харчування, де значну частку надходжень становить саме готівка.

Касовий план усі підприємства мають подати за 45 днів до початку відповідного кварталу до банку, що з ним підприємство уклало договір про розрахунково-касове обслуговування. Крім цього, касовий план необхідний підприємству ще й для того, щоб якомога точніше уявляти обсяг зобов'язань перед працівниками підприємства щодо виплати заробітної плати та інших виплат. Банку, котрий обслуговує підприємство, також необхідний його касовий план для складання власного зведеного касового плану з обслуговування своїх клієнтів.

Важливе місце в оперативній фінансовій роботі підприємства належить своєчасному погашенню кредиторської і стягненню дебіторської заборгованості.

На підприємстві має бути організований повсякденний оперативний контроль за платежами та надходженням матеріальних цінностей, виконанням фінансових зобов'язань перед бюджетом, державними цільовими фондами, банками. Необхідно періодично перевіряти дебіторську заборгованість за даними бухгалтерського обліку та звітності, інвентаризації, виявляти сумнівну заборгованість.

Дебіторська заборгованість, що відповідає узгодженому сторонами строку оплати, є нормальним явищем у фінансово-господарській діяльності. Дебіторська заборгованість, яка перевищує погоджені строки платежів, знижує платоспроможність підприємств. Саме тому необхідно ретельно аналізувати стан заборгованості кожного суб'єкта господарювання за такими статтями: розрахунки з покупцями, з підзвітними особами, з іншими дебіторами; векселі одержані; аванси видані; бюджетні платежі, платежі із соціального страхування, з оплати праці. Підприємство, ураховуючи реальні умови, має постійно визначати та аналізувати:

 • загальну суму дебіторської заборгованості, строки її виникнення, питому вагу простроченої заборгованості, імовірність її погашення;
 • відсоток неповернення дебіторської заборгованості, що припадає на одного або кількох головних боржників;
 • питому вагу векселів у загальному обсязі дебіторської заборгованості (тимчасово розрахунки векселями призупинено).
 • У складі залучених коштів суттєве місце займає кредиторська заборгованість. Якщо кредиторська заборгованість підприємства виникає в процесі господарських зв'язків з іншими господарськими суб'єктами в межах нормального документообороту та відповідних форм розрахунків, то вона не суперечить чинному законодавству і не може справити негативного впливу на фінансовий стан інших суб'єктів господарювання. Якщо ж кредиторська заборгованість виникла внаслідок порушення правил розрахунків та кредитування, вона призводить до фінансових ускладнень в інших підприємств.
 • Прострочення платежів постачальникам найчастіше буває тоді, коли на підприємстві не налагоджено чіткої фінансової роботи: оборотні кошти заморожені в дебіторській заборгованості або в наднормативних, непрокредитованих банком товарно-матеріальних цінностях; розмір власних оборотних коштів недостатній та не покриває необхідної мінімальної потреби підприємства в них для забезпечення поточної діяльності.
 • Отже, постійний оперативний контроль, який здійснюється з допомогою платіжного календаря, є надзвичайно важливим засобом виконання поточного фінансового плану - плану доходів і витрат підприємства. Однак він не забезпечує реалізації завдань оперативного фінансового планування повною мірою. Тому підприємства все більше використовують у фінансовому плануванні принципи так званого бюджетування.
 • РОЗДІЛ 2. Функціонування системи бюджетування та контролінгу на підприємстві
 • 2.1 Характеристика основних видів бюджетування
 • У процесі бюджетування розробляють різні види бюджетів залежно від їхнього цільового призначення, обєкта бюджетування, способу врахування впливу статистичних факторів на діяльність підприємства (рис.2.1).

Рис. 2.1 Класифікація бюджетів

 

 • Консолідований (зведений) бюджет складається з інтегрованих індивідуальних бюджетів, що характеризують прогнозовані обсяги продажу, витрат, інших фінансових операцій у наступному періоді, тобто консолідований бюджет - це скоординований за всіма підрозділами і функціями план діяльності підприємства в цілому, що об'єднує блоки окремих бюджетів і створює потоки інформації, необхідні для прийняття і контролю управлінських рішень у сфері фінансового планування.
 • Зведений (консолідований) бюджет поділяється на дві частини ( рис. 2.2):
 • операційний бюджет - система бюджетів, що характеризує доходи і витрати за операціями або окремими функціями підприємства.;

Рис. 2.2 Структура зведеного бюджету підприємства

 • фінансовий бюджет - план, у якому відображаються обсяг і структура грошових коштів та їх використання.

Розроблення бюджету розпочинається із складання операційного бюджету, кінцевою метою якого є складанню бюджету фінансових результатів (прибутків і збитків). Від обсягу і вартості реалізації залежать обсяг виробництва, собівартість, прибуток тощо. Тому відправним етапом процесу бюджетування є бюджет продажу.

Бюджет продажу - основа для розроблення інших бюджетів, що враховує конкурентну позицію підприємства та можливі її зміни.[9,103]. Він містить інформацію про плановий обсяг продажу, ціни й очікувані доходи від реалізації кожного виду продукції. Його особливість у тому, що він визначає рівень і характер діяльності підприємства, впливає на низку інших бюджетів, складених на його інформації.

У спрощеному вигляді цей бюджет можна представити так:

Бюджет продажу

 1. Очікуваний обсяг.
 2. Очікувана ціна одиниці продукції.
 3. Виручка від реалізованої продукції.
 4. Надходження грошових коштів.
 5. Дебіторська заборгованість на початок місяця.
 6. Надходження коштів від продажу за місяць.
 7. Разом надходження коштів.

Бюджет продажу складається з урахуванням строків і погашення дебіторської заборгованості, розрахунок здійснюють у такій послідовності.

Розрахунок очікуваних надходжень грошових коштів від продажу

1.Залишок дебіторської заборгованості на кінець періоду, грн.

.Сума заборгованості до погашення.

.Надходження від продажу, грн.

.Всього надходжень, грн.(рядок 2 x рядок 3).

Бюджет виробництва показує, скільки одиниць продукції необхідно виготовити (надати послуг), щоб забезпечити запланований обсяг продажу і необхідний рівень запасів. Він складається в натуральних показниках виходячи із бюджету продажів, враховуючи виробничі потужності, запаси, зовнішні закупки. У спрощеному вигляді бюджет можна представити таким чином

Бюджет виробництва

 1. Запланований продажі шт., плюс
 2. Плановий запас готової продукції на кінець періоду, шт., мінус
 3. Плановий запас готової продукції на початок періоду, шт., дорівнює
 4. Кількість продукції, що підлягає виготовленню, шт.

На основі бюджету виробництва складають бюджети закупівлі і використання матеріалів, трудових, загальновиробничих, адміністративних витрат і витрат на збут

Бюджет прямих витрат на матеріали складається на основі бюджету виробництва і бюджету продажу, що показує, скільки сировини і матеріалів потрібно для виробництва, а також скільки потрібно закупити. У бюджеті визначають строки закупівлі і кількість сировини, матеріалів і напівфабрикатів, які необхідно придбати для виконання виробничих планів. Використання матеріалів визначається бюджетом виробництва і пропонованими змінами рівня матеріальних запасів. Бюджет закупівлі матеріалів розраховується як добуток кількості одиниць матеріалів на їхню закупівельну ціну. Планові потреби закупівлі і використання матеріалів можуть бути подані в одному загальному документі або в окремих самостійних бюджетах. У спрощеному вигляді цей бюджет можна представити так:

Бюджет прямих витрат на матеріали

 1. Кількість продукції, що підлягає виготовленню, шт.
 2. Норми витрат матеріалів, грн.
 3. Потреби в матеріалах, грн.. (рядок 1 х рядок 2) плюс
 4. Запас матеріалів на кінець періоду, грн, мінус
 5. Запас матеріалів на початок періоду, грн, дорівнює
 6. Витрати на матеріали, грн.

Бюджет прямих витрат на матеріали складається з урахуванням строків і порядку погашення кредиторської заборгованості. Розрахунок здійснюють у такій послідовності.

Розрахунок погашення кредиторської заборгованості за придбані матеріали

 1. Залишок кредиторської заборгованості на кінець періоду, грн.

2.Сума кредиторської заборгованості до погашення в поточному періоді, грн.

 1. Виплати по закупках матеріалів, грн.
 2. Всього виплати, грн. (рядок 2 + рядок 3).

Бюджет трудових затрат складається виходячи із бюджету виробничих даних про продуктивність праці і ставок оплати основного виробничого персоналу. Визначає необхідний робочий час (у годинах), що потрібний для виконання плану виробництва. Він розраховується як добуток кількості одиниць продуктів (послуг) на норму затрат праці в годинах на одиницю продукції. У цьому бюджеті (чи в окремому) визначаються також і затрати на оплату праці як добуток необхідного робочого часу на різні часові ставки оплати праці.

Прямі затрати на оплату праці - це затрати на заробітну плату виробничого персоналу.

В бюджеті прямих затрат на оплату праці виробничого персоналу необхідно виділити фіксовану і відрядну частину.

У спрощеному вигляді цей бюджет можна подати так.

Бюджет прямих витрат на оплату праці основного виробничого персоналу

 1. Об'єм виробництва продукції.
 2. Затрати праці основного персоналу.
 3. Разом затрати праці персоналу.
 4. Вартість однієї

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>