Бюджетування та контролінг на підприємстві

Дебіторська заборгованість, що відповідає узгодженому сторонами строку оплати, є нормальним явищем у фінансово-господарській діяльності. Дебіторська заборгованість, яка перевищує погоджені строки

Бюджетування та контролінг на підприємстві

Дипломная работа

Экономика

Другие дипломы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Бюджетування та контролінг на підприємстві

 

 

Виконав:

студент 3 курсу

групи

Науковий керівник:

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ

ЗМІСТ

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації бюджетування та контролінгу на підприємстві

.1 Роль та значення бюджетування та контролінгу в попередженні кризових ситуацій на підприємстві

.2 Зарубіжний досвід та особливості становлення бюджетування і контролінгу на вітчизняних підприємствах

.3 Інформаційне забезпечення бюджетування і контролінгу на підприємстві

Розділ 2. Функціонування системи бюджетування та контролінгу на підприємстві

.1 Характеристика основних видів бюджетування

.2 Методи здійснення контролінгу

.3 Бюджетування та контролінг як система попередження неплатоспроможності та банкрутства

Розділ 3. Перспективи впровадження бюджетування та контролінгу у практиці вітчизняних підприємств

Висновки

Список використаних джерел

 

ВСТУП

 

Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників.

Під бюджетуванням слід розуміти планування діяльності підприємства шляхом розроблення взаємоповязаних бюджетів, комплексно орієнтованих на ринкові потреби і покликаних забезпечити фінансовий стан і поступальний розвиток підприємства відповідно до його головної місії та статутних завдань.

Бюджет розглядається як своєрідна угода між менеджерами різного рівня, у якому завдання та зобов'язання менеджерів перекладаються на мову конкретних дій, які необхідно реалізувати впродовж певного часу в майбутньому. Бюджет містить у собі визначений у грошових одиницях перелік запланованих дій протягом певного періоду.

Ієрархічна система бюджетів підприємства дає змогу встановити ефективний контроль за надходженням і витрачанням коштів, створити реальні умови для реалізації ефективної фінансової стратегії. У міру реалізації закладених у бюджеті планів контролюються фактичні результати діяльності підприємства.

Метою даної курсової роботи є характеристика бюджетування та контролінгу на підприємстві. При написанні роботи використовувалися підручники і посібники, монографії та наукові публікації в журналах.

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи організації бюджетування та контролінгу на підприємстві

 

.1 Роль та значення бюджетування та контролінгу в попередженні кризових ситуацій на підприємстві

 

За умов ринкової економіки спостерігається відхід від загального планування на підприємстві в бік фінансового з розробкою цілої низки бюджетів за структурними підрозділами.

Бюджет - це оперативний фінансовий план, що складається у формі кошторису або балансу доходів і витрат на короткостроковий період і забезпечує ефективний контроль за надходженням та витрачанням коштів на підприємстві та є основою для прийняття управлінських рішень.

Бюджет базується на науково обґрунтованих принципах, практичне значення яких є необхідною умовою ефективності процесу бюджетування.

Найважливішими серед таких принципів є [8,56]:

1)принцип повноти;

2)принцип реальності;

)принцип інтегрованості;

)принцип гнучкості;

)принцип економічності.

Впровадження бюджетування має низку переваг.

  1. щомісячне планування бюджетів структурних підрозділів дає змогу одержати більш точні показники розмірів і структури затрат, ніж фінансова звітність, і, відповідно, більш точне планове значення розміру прибутку;
  2. в межах затвердження бюджетів на місяць структурним підрозділам буде надана більша самостійність у витрачанні економії по бюджету фонду оплати праці, що підвищить матеріальну зацікавленість працівників в успішному виконанні планових завдань;
  3. бюджетне планування дозволить здійснити режим економії фінансових ресурсів підприємства.

Бюджетування охоплює всі функції менеджменту: планування, організовування, мотивування, контролювання і регулювання. Перший етап реалізації бюджетування - бюджетне планування включає два етапи: 1) планування - розроблення бюджетів; 2) моніторинг (контрольний супровід, нагляд за виконанням бюджетів).

Бюджети, що розробляються на підприємстві, різні за формою та змістом. Ті, які характеризують проміжні операції - закупівлю сировини і матеріалів, бюджет виробництва, - включають інформацію тільки про витрати; інші, наприклад бюджет продажу, - тільки про доходи і т. п. Укрупнені бюджети (бюджет грошових коштів) відображають як витрати, так і доходи підприємства. Форми бюджету підприємство вибирає самостійно.

Значення бюджетування в попередженні кризових ситуацій на підприємстві полягає у поліпшенні планування, що позитивно впливає на підвищення продуктивності праці працівників підрозділів та ефективність використання матеріальних і фінансових ресурсів.

Бюджетування спрямоване на виконання двох основних завдань: 1) визначення обсягу і складу витрат, пов'язаних з діяльністю окремих структурних одиниць і підрозділів; 2) забезпечення покриття цих витрат фінансовими ресурсами.

Бюджетування базується як на самостійно розроблених підприємством, так і на загальновизнаних вимогах і процедурах. До останніх належать: 1)розроблення бюджетів усіма підрозділами; 2) забезпечення єдиного порядку підготовки, аналізу і затвердження бюджетів; 3) координація діяльності підрозділів підприємства у процесі розроблення бюджетів; 4) структурованість бюджетів; 5) обґрунтованість показників бюджетів; 6) відкритість бюджетів до змін; 7) участь у бюджетуванні менеджерів усіх підрозділів, що відповідають за виконання бюджету.

Схематично процес управління бюджетуванням представлено на рис. 1.1.

До впровадження бюджетування поточні результати порівнювалися з результатами за минулий місяць чи аналогічний період попереднього року. Істотними недоліками такого способу була неможливість урахувати зміни в напрямках діяльності підприємства та в планових програмах на поточний рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Управління бюджетуванням

 

Важливе місце в бюджетуванні належить контролю. Ієрархічна система бюджетів підприємства дає змогу встановити ефективний контроль за надходженням і витрачанням коштів, створити реальні умови для реалізації ефективної фінансової стратегії. У міру реалізації закладених у бюджеті планів контролюються фактичні результати діяльності підприємства. Бюджетний контроль - це процес зіставлення фактичних результатів діяльності підприємства з бюджетними, аналізу розбіжностей та внесення необхідних корективів[11,53]. Головними завданнями бюджетного контролю є виявлення суттєвих розбіжностей (наприклад тих, що перевищують 5%) між бюджетними і фактичними показниками, зосереджування уваги менеджерів на них як таких, що потребують докладного аналізу, встановлення причин цих розбіжностей та обґрунтування способів їх усунення. Це один з найпоширеніших способів перевірки виконання бюджетів підприємством.

Аналіз відхилень фактичних показників діяльності структурного підрозділу від бюджетних та з'ясування причин цих відхилень є постійним процесом. Ці відхилення можуть бути як позитивними, так і негативними. За позитивних відхилень фактичний дохід є більшим від запланованого, а фактичні витрати нижчі за бюджетні. За негативних відхилень навпаки: фактичний дохід менший, а фактичні витрати - більші.

В процесі планування керівництво розподіляє фінансові ресурси організації поміж окремими її підрозділами. З точки зору контролю менеджмент цікавить, оскільки ефективно ці ресурси використовуються в підрозділах. Ось чому одним з основних засобів планування і контролю за діяльністю підрозділів в організації є бюджетування. Бюджетами визначаються як планові, так і фактичні показники витрат (грошові кошти, активи, сировина і ресурси, заробітна плата) структурних одиниць організації.

Бюджет або бюджетні пропозиції, являють собою узгоджений план, який:

) розрахований на певний період (звичайно на рік, може бути на квартал або на місяць);

) встановлює певні види діяльності та необхідні для їх виконання ресурси (як правило, у грошових одиницях але може бути й у фізичних, трудових)

) визначає за допомогою таких кількісно визначених величин відповідальність менеджерів за виконання робіт.

Бюджети є основою більшості систем контролю, оскільки вони забезпечують точне вимірювання дійсного стану справ та можливості порівнювати і співставляти результати діяльності різних структурних підрозділів, і рівнів управління за різні проміжки часу.

бюджетування контролінг структурний підрозділ

1.2 Зарубіжний досвід та особливості становлення бюджетування і контролінгу на вітчизняних підприємствах

 

В умовах ринкової економіки, зростання самостійності підприємств, їхньої відповідальності за результати діяльності постає обєктивна необхідність визначення тенденцій їхнього фінансового стану та перспективи фінансових можливостей. Світовий досвід пере

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>