Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

  Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. М.: Финансы и статистика, 2000. 584с. Білобловський С.В. Модель бюджетування операційних витрат на підприємстві

Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

Дипломная работа

Экономика

Другие дипломы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПВНЗ „ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

Запорізька філія

КАФЕДРА ФІНАНСІВ обліку та аудиту

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.050104 „ФІНАНСИ”

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

На тему:

„Поліпшення фінансових результатів підприємства (на прикладі..АКІБ УкрСиббанк..)”

 

 

 

Виконав(ла): студент Безлюдний Микола Валерійович_________

Науковий керівник:

д.е.н.(к.е.н.), проф.(доц..)

Василичев Д.В._П.І.Б (Прізвище та ініціали)

Допущено до захисту „___” ____________2008 р.

Завідувач кафедри ______________________ к.е.н., доц. Василичев Д.В.

Нормоконтролер ______________________ к.е.н., проф. Панкова М.О.

 

 

 

 

 

Запоріжжя, 2008

ВІДГУК

 

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

СТУДЕНТА Європейського університету

 

(прізвище, імя, по батькові)

 

на тему_______________________________________________________

_____________________________________________________________

за спеціальністю 7.050104 „Фінанси”

1. Актуальність проблеми, що досліджується ______________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Теоретичні засади і методологічні підходи, що використано у дослідженні, глибина аналізу, здійсненого автором ______________________

_____________________________________________________________

3. Тенденції, що виявлено в дипломному дослідженні ______________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. Практична цінність зроблених автором пропозицій і коректність висновків ________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. Висновок щодо відповідності роботи вимогам написання дипломних робіт у ВНЗ і можливості допуску до захисту ДЕК ______________________

_____________________________________________________________

Науковий керівник

дипломної роботи,

науковий ступінь, звання _______________ ________________________

(підпис) (П.І.Б.)

„______” ______________2008 р.

РЕЦЕНЗІЯ

 

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

СТЕДЕНТА Європейського університету

 

(прізвище, імя, по батькові)

на тему_______________________________________________________

_____________________________________________________________

за спеціальністю 7.050104 „Фінанси”

1. Актуальність теми.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Коротка характеристика дипломної роботи за розділами

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. Позитивні сторони і недоліки дипломної роботи

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. Методи, застосовані при вивченні і обробці матеріалів.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. Які ідеї, новації, пропозиції, що вносить студент і обґрунтовує, являють практичну цінність.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

6. Оформлення роботи і її відповідність вимогам, що висуваються до дипломної роботи.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

7. Загальний висновок про те, наскільки професійно підготовлений студент до самостійної роботи.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

8. Дипломна робота заслуговує оцінки ____________ („незадовільно”, „задовільно”, „добре”, „відмінно”).

Місце роботи і посада рецензента________________________________

_____________________________________________________________

Рецензент _______________________________П.І.Б. рецензента

(підпис рецензента)

 

 

 

„____” ________________ 2008р.

 

Опис документів

 

Студент _____________________________________________________

(прізвище, імя, по батькові)

Дипломна робота _______________

Завдання ____________

Відгук ______________

Рецензія ____________

Додатки_____________

Зав. кафедри к.е.н., доц. Василичев Д.В.

 

ПВНЗ «Європейський університет» Запорізька філія

 

Факультет економіки і менеджментуКафедра фінансів, обліку та аудитуСпеціальність 7.050104 “Фінанси”

Затверджую

Зав. кафедрою фінансів, обліку та аудиту

________________ Д.В. Василичев

24 вересня 2007 р.

Завдання

на дипломну роботу студентові

П.І.П.

Тема дипломної роботи : ________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________Затверджена наказом по університету від ____________ 2007 р. №

2. Термін здачі студентом закінченої роботи (проекту) 30.05.08 р.

3. Цільова установка та вихідні дані до роботи (проекту): ____________

______________________________________________________________Вихідні дані _____________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________4. Перелік демонстраційного матеріалу рисунки, діаграми, графіки, таблиці, що ілюструють досліджені питання 5. Консультанти по роботі , із зазначенням розділів проекту, що стосується їх:

 

РозділКонсультант (прізвище, ініціали)Підпис, датаЗавдання видавЗавдання прийнявРозділ 1Розділ 2Розділ 3

6. Зміст дипломної роботи (перелік питань, які належить розробити):

 

7. Календарний план виконання роботи

 

№ ппНазва етапів дипломної роботи Термін виконання етапів роботи За планомФактично

 1. Робота над планом і літературними джерелами25.09-23.11.07
 2. Узагальнення теоретичного матеріалу, написання вступу до дипломної роботи26.11-30.11.07
 3. Аналіз практичної діяльності фірми /підприємства21.01-18.02.08
 4. Написання розділів 1 та 222.02-17.03.08
 5. Підготовка розділу 321.03-14.04.08
 6. Корегування матеріалів і внесення необхідних змін до тексту дипломної роботи14.04-18.04.08
 7. Підготовка висновків та пропозицій18.04-28.04.08
 8. Оформлення роботи30.04-05.05.08
 9. Попередній захист05.05-08.05.08
 10. 8. Дата видачі завдання 25 вересня 2007 р. Керівник дипломної роботи _____________ _______________________ (підпис)(П.І.Б.) Завдання прийняв до виконання студент ______________
(підпис)

 

РЕФЕРАТ

 

Дипломна робота: 117 сторінок тексту, 30 таблиць, 8 рисунків, 69 джерел літератури, 2 додатки.

Об'єкт дослідження: ТОВ „Енергоресурси 7”, що займається виробництвом корпусних і м'яких меблів.

Предметом дослідження є процес бюджетування в організації.

Мета дипломної роботи дослідження методологічних аспектів бюджетування для підвищення ефективності роботи організації.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

 • визначити основні принципи бюджетування;
 • виявити підходи до бюджетного планування;
 • розглянути організацію процесу бюджетування;
 • дослідити технологію бюджетування;
 • розкрити українську й зарубіжну специфіку бюджетування;
 • виконати оцінку бюджетування на підприємстві;
 • проаналізувати збутову діяльність ТОВ «Енергоресурси 7»;
 • розробити пріоритетні напрямки бюджетного періоду;
 • сформувати бюджет;
 • здійснити аналіз виконання зведеного бюджету.

Досягнення поставлених завдань здійснюється за допомогою наступних методів: системного аналізу, графічного, порівняльного, аналітичного методів, економіко-математичних методів: метод коефіцієнтів, метод середніх величин та ін.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, АНАЛІЗ, БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ.

ЗМІСТ

 

Вступ

РОЗДІЛ I . МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ

1.1.Сутність і основні принципи бюджетування

1.2. Організація бюджетування

1.3. Технологія формування бюджету

Розділ 2. ДІАГНОСТИКА СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Аналіз фінансового стану ТОВ „Енергоресурси 7”

2.3. Аналіз збутової діяльності ТОВ „Енергоресурси - 7”

РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЮВАННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ТОВ „ЕНЕРГОРЕСУРСИ - 7”

3.1. Пріоритети бюджетного періоду

3.2. Зведений бюджет

3.3. Аналіз зведеного бюджету

ВИСНОВКИ

Список використаної ЛІТЕРАТУРИ

Додатки

ВСТУП

 

В умовах побудови перехідної економіки зрос

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>